Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Úvodník

Vážení čtenáři,
duben má pověst nevyzpyta­telného měsíce a jeho vrtochy mohou leckoho vyvést z rov­nováhy. Letos však není zdro­jem nejistot a pochybnos­tí aprílové počasí. O klidný spánek nás teď spíše připravuje drama v japon­ské jaderné elektrárně Fukušima I, kde se po ze­mětřesení a následné vlně tsunami stále nedaří uspokojivě vyřešit problém s přehříváním reaktorů a únikem radioaktivní vody. Za své vzaly před­stavy o tom, že je možné donekonečna prodlužo­vat životnost jaderných elektráren a že i díla po­stavená v sedmdesátých letech minulého století vydrží nápor přírodní katastrofy. Dne 11. března 2011 se tedy otřásla nejen zem, ale i důvěra lidí.
 
Vzpomínáte si, milí čtenáři, jak jsme v úno­rovém vydání Automy diskutovali o bezpečnos­ti a lidském faktoru v automatizovaných sys­témech? Závěr diskuse byl jednoznačný: po­ruchy a havárie průmyslových provozů jsou v devadesáti procentech způsobeny chybou lid­ské obsluhy. Kdybychom o bezpečnosti disku­tovali až po strašlivém zemětřesení a tsunami v Japonsku, stanoviska by patrně nebyla tak jednoznačná. Člověk si může vytvořit předpi­sy a postupy, které mu pomohou bezpečně vy­váznout z různých riskantních a překvapivých situací. Pravidla však tentokrát nerespektoval přírodní živel, který patrně překročil limity, na které byla jaderná elektrárna vyprojekto­vána, a smetl představy o tom, že jsme z hle­diska bezpečnosti jaderných elektráren při­praveni na vše. Poroučet větru dešti neumíme a nikdy umět nebudeme.
 
Tématem dubnového vydání Automy jsou bezdrátové komunikační systémy pro průmysl. Projektanti těchto systémů se rovněž potýkají s velkými bezpečnostními výzvami. Na stranách 34 až 36 v článku Zabezpečení bezdrátových komunikačních sítí je popsáno, jak tyto otázky řeší norma IEEE 802.11i. Záměrem článku je „posí­lit důvěru technických pracovníků ve využívání těchto sítí v průmyslové automatizaci“. Množ­ství článků na téma bezdrátové komunikace dosvědčuje, že si bezdrátový přenos pomalu, ale jistě důvěru techniků získává a že si patrně na­jde své místo i v průmyslových provozech. Trh je na to již připraven, jak se můžete přesvědčit v ta­bulkovém přehledu na stranách 26 až 29, který uvádí bezdrátové převodníky a moduly pro po­užití v průmyslu.
 
Na závěr bych vám ráda popřála, aby vám i v dnešním bezdrátovém světě šlo vše jak po drátkách.
Eva Vaculíková,
zástupkyně šéfredaktora