Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Úvodník

Vážení a milí čtenáři,
otevíráte číslo věnované veletrhům Amper v Brně a Electron v Praze. Odborníkům na auto­matizaci by ale neměly unik­nout ani další významné vele­trhy, které se počátkem dub­na konají: průmyslový veletrh Hannover Messe v Německu a komplex Stavebních veletrhů v Brně. O všech se dozvíte v tomto čísle časopisu Automa, v souhrnné podobě najdete je­jich termíny v kalendáři akcí na str. 78.
 
Se dvěma jarními elektrotechnickými veletrhy v jednom vydání časopisu bylo trochu obtížné se vypořádat. Někteří vystavovatelé se zúčastní obou veletrhů. Jejich upoutávky v rámci souhrnných článků „Co uvidíte na veletrhu...“ jsou uvedeny u obou akcí, ale rozsáhlejší články s pozvánkou na veletrhy jsme pochopitelně neopakovali a najdete je v rubrice toho veletrhu, který se koná jako prv­ní, tj. veletrhu Amper.
 
Je-li pro nás obtížné vypořádat se s tím, že se v tak krátkém časovém odstupu konají dva veletrhy, které si oba zaslouží pozornost odborníků na automati­zaci, o to větší je to výzva pro potenciální vystavo­vatele. Jistě to není stav, který by byl dlouhodobě udržitelný. Je otázka, zda jeden z veletrhů zanikne, nebo se přesune do jiného, vhodnějšího termínu, popř. se veletrhy vyprofilují oborově, aby si přímo nekonkurovaly.
 
Dovolte mi pozvat vás na dvě konference ze seriálu Energie pro budoucnost. První, konající se 31. břez­na, bude mít téma zkušenosti s provozem a údrž­bou fotovoltaických elektráren a druhá, připrave­ná na 13. duben, bude na téma energie pro budovy a komplexy budov – tj. využití obnovitelných zdrojů energie v budovách, systémy měření a managemen­tu spotřeby energie a využití automatického řízení technických zařízení budov pro úspory energie. Obě konference se uskuteční na výstavišti v Brně v pavi­lonu P, první jako součást doprovodného programu veletrhu Amper, druhá jako součást doprovodného programu brněnských Stavebních veletrhů. Bližší informace najdete v tomto čísle; aktuální program a možnost přihlásit se (pro předplatitele časopi­su zdarma) jsou na www.fccpublic.cz/konference.
 
Ještě mi dovolte pár slov ke koncepci časopi­su a jeho budoucímu rozvoji. Časopis Automa má v současné době dvě podoby, internetovou (www.automa.cz) a tištěnou. Zúčastnil jsem se v po­slední době několika diskusí na téma, jaký bude vý­voj v oblasti odborných médií, mnohdy pozname­naných tím, že účastníci byli oslněni možnostmi „internetových technologií“. Osobně si myslím, že důležitější než forma je obsah. Časopis Automa zů­stává věrný svým základním cílům: být nástrojem pro celoživotní vzdělávání odborníků v oblasti au­tomatizace, být průvodcem automatizačních inže­nýrů po světě moderní měřicí, řídicí a informační techniky a být platformou pro vytváření odborného společenství v oboru. V tom zůstaneme konzervativ­ním, „starým médiem“. Budeme-li k tomu využívat tištěnou, nebo elektronickou podobu časopisu, pro­fesní sociální sítě, internetovou televizi a jiná „nová média“, která se teprve objeví, popř. i osobní setká­ní na odborných konferencích, to záleží na tom, co si budete žádat vy. Přijďte si s námi o tom buď po­hovořit do stánku nakladatelství na veletrzích Am­per a Elektron, nebo nám zavolejte, napište, pošle­te e-mail, připojte se do diskusní skupiny časopisu Automa na LinkedIn... Váš názor je pro nás důležitý.

Petr Bartošík, šéfredaktor