Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Úvodník

Vážení a milí čtenáři,
jak jsem slíbil, když jsem vás v minulém čísle informoval o Generálním zasedání NA­MUR 2009, uveřejňujeme v tomto vydání časopisu Au­toma článek o metodě dyna­mického rozpoznávání a zhá­šení jiskrových oblouků DART (str. 8–9). Tato metoda přináší zcela novou koncepci zajištění jiskrové bezpečnosti v prostředích s nebezpečím výbuchu. Kromě technických principů je na ní za­jímavé i to, že ačkoliv hlavním autorem i vlast­níkem patentových práv je společnost Pepperl+ Fuchs, při vývoji a prosazování standardu do pra­xe se hledá široká shoda a podpora významných firem. To může významně urychlit přijetí této me­tody v průmyslu.
 
Odlišná je situace v oblasti průmyslových komunikačních sběrnic, jež jsou druhým zdů­razněným tématem tohoto čísla. Opět připomí­nám ostrá vyjádření, která padla na zasedání NAMUR o tom, že v žádném případě není v zá­jmu nikoho z uživatelů automatizační techniky, aby na trhu existovaly dva konkurenční standar­dy pro bezdrátové přenosy dat, WirelessHART a ISA 100. Zde, jak se zdá, komunikace selhává: tedy ne ta technická, ale mezilidská.
 
Když jsme u mezilidské komunikace, nedáv­no jsem četl zprávu o tom, jak společnost ABB podporuje děti z dětských domovů. Na tom by nic zajímavého nebylo, protože dětské domovy podporuje mnoho firem, organizací i jednotliv­ců. Společnost ABB jim ale nabídla něco navíc – uspořádala pro ně pracovní pohovory „nane­čisto“: mladí lidé, kteří se chystají na přechod z dětského domova do samostatného života, si mohli vyzkoušet, jak probíhá pracovní pohovor, a personalisté z ABB jim poradili, jak se na tako­vý pohovor co nejlépe připravit. Jak řekla jedna z personalistek, které se projektu zúčastnily, Len­ka Paříková: „Na všech pohovorech bylo znát, že procvičení sociálních dovedností, jako je po­zdrav při příchodu, pevný stisk ruky či slušné vy­jadřování, je pro ně velmi užitečná zkušenost.“
 
Myslím, že mezilidská komunikace nám všem dělá větší problémy než komunikace mezi stroji a zařízeními. Nebojte se, nebudu zde psát o poli­tice, chci jen upozornit na některá, podle mě zby­tečná nedorozumění, která se týkají našeho obo­ru. Například veletrh Amper se letos v Praze koná ve stejném termínu (13. až 16. 4. 2010) jako Sta­vební veletrhy v Brně (13. až 17. 4. 2010). Snad je to jen náhoda, ale jak se to asi líbí těm vysta­vovatelům, kteří by se rádi zúčastnili obou akcí? A co nekonečné tahanice o tom, zda veletrh Am­per vůbec bude v pražských Letňanech? Letos se tam zcela jistě uskuteční, ale v příštím roce je jeho osud nejistý. Kdyby tak páni ředitelé z ABF a Terinvestu energii ztracenou vzájemnými spory raději věnovali zlepšování stavu letňanského are­álu a přesvědčování potenciálních vystavovatelů, že tradiční, návštěvnicky atraktivní veletrh Amper je efektivním nástrojem marketingu. To jsme zase u té komunikace...

Petr Bartošík, šéfredaktor časopisu Automa