Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Úvodník

Vážení a milí čtenáři

Chce-li provozovatel, aby jeho výrobní zařízení pracovala bezpečně a neohrožovala obsluhu nebo okolí, musí zhodnotit rizika, která jsou s provozem spojena, a omezit je na přijatelnou mez. Podobný zájem mají nejen provozovatelé technologických zařízení, ale i orgány místní a státní správy, neboť nehody a havárie průmyslových zařízení mohou ohrozit obyvatelstvo a způsobit škody na životním prostředí, a proto je třeba pravděpodobnost jejich vzniku co nejvíce snížit.
 
Omezit riziko znamená zamyslet se nad technologickým procesem, analyzovat jej a přijmout vhodná opatření. V této činnosti mohou významně pomoci směrnice, doporučení a standardy, v nichž je obsažen soubor poznatků a zkušeností z uvažované oblasti techniky. Legislativně závazné předpisy a vyhlášky stanovují hraniční limity, za něž v žádném případě nelze jít.
 
Takový je ideální stav. Naneštěstí skutečnost bývá jiná. Ten, jehož úkolem je posuzovat a kontrolovat bezpečnost provozu zařízení, často místo úvodního zamyšlení a analýzy rizika jen mechanicky a bezmyšlenkovitě aplikuje vyhlášky, směrnice a doporučení. Zajistí-li, aby vše bylo přesně podle předpisů, je přesvědčen, že pro bezpečnost udělal vše. Zvláště tehdy, když posuzující osoba, ať už je to pracovník provozovatele nebo dohlížející státní orgán, nemá dostatečnou kvalifikaci a technické vzdělání, a nezbývá jí tedy než bazírovat na formálním dodržování předpisů do nejmenších detailů.
 
Plně to platí pro techniku určenou do prostředí s nebezpečím výbuchu: i zde lze přistupovat k omezování rizik formálně, nebo se znalostí věci posuzovat nebezpečí a s uvážením používat příslušné standardy. V tomto čísle časopisu najdete několik článků, které se uvedené problematice věnují z technického hlediska, ale obsahují i zamyšlení nad současnou evropskou praxí certifikace, kvalifikace notifikovaných osob atd.
 
Nezapomínejte při svém rozhodování, že vyhlášky a doporučení související s bezpečností, ať jde o prostředí s nebezpečím výbuchu, bezpečnost strojů a strojních zařízení, požární bezpečnost nebo např. i bezpečnost silničního provozu, jsou jen pomůckou, ale nikdy nepostihnou vše, s čím se můžete v praxi setkat. Nejde přece o předpisy, ale o bezpečnost.
 
Petr Bartošík, šéfredaktor