Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

úvodník

Vážení a milí čtenáři
V Evropě, stejně jako v dalších vyspělých zemích, má potravinářská výroba zcela jiné priority než v Africe, střední Asii nebo v chudých zemích Latinské a Jižní Ameriky. Pro průměrného Evropana je nepředstavitelné, že na světě umírají lidé proto, že nemají co jíst.
Zemědělská a potravinářská výroba v celosvětovém měřítku jsou schopny vyrábět dostatek potravin pro veškerou populaci na Zemi. Předpovědi z šedesátých let minulého století, že Země lidstvo neuživí, se nenaplnily. Proč jsou tedy na světě lidé, kteří umírají hladem?
Problém není v nedostatku potravin, ale v chudobě a extrémní chudobě. Výbor OSN pro ekonomická, sociální a kulturní práva definuje chudobu jako stav „charakterizovaný trvalým nebo vleklým nedostatkem zdrojů, schopností, možností rozhodování, bezpečnosti a moci potřebné pro dosažení přiměřené životní úrovně a uplatňování dalších občanských, kulturních, ekonomických, politických sociálních práv“ a extrémní chudobu jako stav, který „souběžně ovlivňuje několik aspektů života lidí, je dlouhodobý a vážně ohrožuje naděje lidí na znovunabytí svých práv v dohledné budoucnosti“.
Chudobu nelze odstranit „shora“, tím, že se chudým lidem rozdělí materiální pomoc: to dělají mnozí dárci rádi a velmi okázale, protože to k nim poutá mediální pozornost, ale je to velmi málo účinné. Co je opravdu třeba, to je odstranit diskriminaci chudých lidí a dát jim možnost vypořádat se s jejich situací vlastními silami. Tam, kde lidé trpí válkou a ozbrojenými konflikty, je třeba zasadit se o zlepšení bezpečnostní situace; tam, kde jsou lidem odpírána jejich sociální práva a právo podílet se na správě země, je nutné usilovat o změnu politického režimu; tam kde země trpí bezbřehou korupcí, je třeba bojovat proti korupci; jsou-li chudí lidé diskriminováni pro jejich národnostní příslušnost nebo náboženské přesvědčení, je nutné snažit se o odstranění této diskriminace. K chudým je třeba přistupovat bez povýšenosti a pýchy a vést s nimi dialog o jejich potřebách a o řešení jejich situace. Teprve potom mohou být materiální pomoc a pomoc při ekonomickém rozvoji, včetně pomoci při zvyšování kapacity a efektivity zemědělské a potravinářské výroby, skutečnou pomocí v boji proti chudobě.
Promiňte, že tentokrát je úvodník spíše zamyšlením než skutečným úvodníkem, ale cítil jsem potřebu zde problém chudoby alespoň krátce připomenout. 
Za celou redakci přeji hezké Vánoce a pokojný a dobrý nový rok.
Petr Bartošík, šéfredaktor