Aktuální vydání

celé číslo

05

2023

MSV 2023

celé číslo

Úvodník

Vážení čtenáři

Pomalu se blíží doba, kdy chystáme tematický plán časopisu na příští rok. Ne, není to nijak předčasné – témata si totiž „necucáme z prstu“, ale vznikají po konzultacích s odbornými spolupracovníky z redakčního kruhu a s významnými podniky působícími v průmyslové automatizaci. Rádi do tohoto procesu zahrneme i připomínky vás, čtenářů, protože časopis je tu právě a jen pro vás.

Naším cílem bylo a je, aby časopis Automa byl prestižním odborným časopisem pro automatizační techniku a průmyslovou informatiku a aby byl nástrojem celoživotního vzdělávání odborníků z průmyslové praxe. Zde musím podotknout, že samozřejmě myslíme nejen na odborníky, kteří už v průmyslové praxi působí, na inženýry, projektanty, návrháře aplikačního softwaru, prodejce automatizační techniky, pracovníky útvarů MaR, servisní techniky a další, ale také na ty, již se odborníky teprve stávají, tedy na studenty středních a vysokých škol, kteří tvoří významnou skupinu našich čtenářů.

Prestiž a odbornost časopisu spočívá ve svědomitém výběru článků, jejich odborné a jazykové úrovni i pečlivém grafickém zpracování. Zde veřejně děkuji všem, kteří se na tvorbě časopisu podílejí, od autorů a lektorů, přes redaktory až po grafiky. Včetně autorů tzv. obchodně-technických článků, propagujících výrobky a služby jednotlivých firem. Ti sice někdy trochu nespokojeně porovnávají naše požadavky s požadavky jiných tuzemských časopisů, ale ve většině případů si vycházíme vstříc. Máme-li totiž udržovat a zvyšovat prestiž a odbornost časopisu, musíme také u článků tohoto typu klást stejně vysoké požadavky na jejich odbornou úroveň a celkové zpracování jako u všech ostatních.

O prestiž a odbornost časopisu nám nejde pro naše uspokojení, ale pro to, že chceme předkládat čtenářům kvalitní a pravdivé informace – o vás, vážení a milí čtenáři, nám jde v první řadě.

Na závěr alespoň krátce upozornění na jeden článek z aktuálního čísla: na str. 19 až 20 najdete zprávu o společném přístupu sdružení FDT Group a EDDL Cooperation Team k integraci provozních přístrojů do řídicích a komunikačních systémů. Už jen společná vůle obou sdružení spolupracovat je příslibem pro inženýrské firmy, že oba integrační nástroje, FDT/DTM a EDD/EDDL, budou nadále zcela kompatibilní.

Petr Bartošík, šéfredaktor