Aktuální vydání

celé číslo

01

2020

Operátorské panely, HMI, SCADA

celé číslo

Úvodník

Vážení a milí čtenáři

Na této stránce si můžete přečíst krátkou zprávu o iniciativě 3C, zaměřené na boj proti změnám klimatu. Dále v čísle najdete několik rozsáhlejších článků na „ekologická“ témata: např. o rekonstrukci městské čistírny odpadních vod v Povážské Bystrici (str. 81) nebo o automatizaci v elektrárně spalující biomasu v rakouském Timelkamu (str. 80). Ochrana životního prostředí se v současném světě dostává do popředí zájmu nejen v Evropě, ale dokonce i v zemích, které dříve nepovažovaly tuto otázku za prioritní. Nemám teď na mysli jen změnu postojů vlády USA. Například i Čína začíná klást důraz na ochranu životního prostředí a hodlá investovat nemalé prostředky do ekologicky šetrné výroby energií, využívání obnovitelných zdrojů a do další projektů chránících životní prostředí.

Co vede k takovému růstu zájmu o péči o životní prostředí? Změny, které v přírodě nastávají, totiž zasahují stále více do života všech lidí, a ovšem také do hospodářství. Změny klimatu se neprojevují jen táním ledu v polárních krajích, ale také mj. vzrůstající četností extrémních meteorologických jevů, jako jsou vichřice, tornáda nebo silné deště, a to už není jen problém ledních medvědů, ale postihuje i silně obydlené oblasti hospodářsky rozvinutých zemí a nutí je něco proti tomu dělat.

Proč o tom ale hovořit na stránkách časopisu věnovaného průmyslové automatizaci? Protože rozvoj techniky, a automatizace zvláště, je rozhodujícím nástrojem k omezení negativních vlivů průmyslové výroby na životní prostředí. 1. března 2007 jsem se zúčastnil tiskové konference společnosti Siemens ve Frankfurtu nad Mohanem, kde měl Joergen Ole Haslestadt, prezident Siemens Industrial and Services, rozsáhlou prezentaci věnovanou „zeleným projektům“, např. ekologicky šetrné výrobě oceli, využívání geotermální energie, využití spalování odpadů v energeticky náročných technologiích, jako jsou výroba cementu, skla nebo oceli, a zpracování odpadního papíru. Všechny tyto projekty jsou charakteristické tím, že využívají špičkovou automatizační techniku a uplatňují se u nich mnohé z moderních metod řízení technologických procesů. Přínosem pro zákazníka není ale jen to, že jde o výrobu, která s bohatou rezervou splňuje limity a nařízení vztahující se k ochraně životního prostředí. Současně jde o výrobu, která dokonale využívá vstupní suroviny a energii, a tím se snižují náklady a zvyšuje efektivita výroby. Pan Haslestadt konstatoval, že vyrábět „ekologicky“ se vyplatí. To rozptyluje obavy, že důraz na péči o životní prostředí nutně znamená zvyšování nákladů, útlum výroby, ohrožení pracovních míst a hospodářský pokles.

Na závěr mi dovolte připojit malé praktické upozornění pro české podnikatele, zvyklé všechno řešit na poslední chvíli: provozovatelé zařízení spadajících pod působnost zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, mají na čase zažádat krajský úřad o vydání integrovaného povolení, protože po 30. říjnu 2007 bez něj nebudou moci svá zařízení dále provozovat. Také důvod, proč právě teď uvažovat o ekologicky šetrné výrobě...

Petr Bartošík, šéfredaktor