Aktuální vydání

celé číslo

06

2022

Vodohospodářství, energetika a využití obnovitelných zdrojů energie

IIoT, vestavné a průmyslové počítače a edge computing

celé číslo

Úspěšná mezinárodní konference o počítačové simulaci v Praze

Úspěšná mezinárodní konference o počítačové simulaci v Praze

Simulace systémů na počítačích má stále širší a bohatší záběr. Svědčí o tom mj. i to, že každoroční konference, které v Evropě organizovala Mezinárodní společnost pro počítačovou simulaci (Society for Computer Simulation International, SCS), se po roce 2000 rozdělily a dnes už jsou čtyři. Dva proudy převzala „konkurence“, totiž soukromý podnik Eurosis (viz např. zpráva o konferenci v Portu, Automa, 2006, č. 1. s. 9), o třetí se tradičně stará federace Eurosim evropských národnostně, resp. jazykově orientovaných společností odborníků v počítačové simulaci a nad čtvrtým proudem bdí ECMS, což je zkratka se dvěma významy – European Council for Modelling and Simulation a European Conference on Modelling and Simulation. První význam zkratky vyjadřuje nezávislou a nevýdělečnou organizaci evropských expertů na simulaci, úzce spolupracující s SCS, a druhý je názvem výročních konferencí pořádaných touto nezávislou organizací.

V časopise Automa 10/2006 jsme na str. 59 informovali o konferenci ECSM 06, pořádané v německém Bonnu, a tam jsme i uvedli, že pro rok 2007 byla jako místo konání konference ECSM určena Praha. ECMS pověřuje organizací konference vždy určitou místní organizaci, nejčastěji univerzitu. Loňskou informaci upřesňujeme v tom, že pořádáním konference byla pověřena Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Její idea uspořádat konferenci v sídle univerzity však byla odmítnuta, neboť Praha je pro účastníky konference atraktivnější.

Konference se tedy uskutečnila v pražském Kongresovém centru. Byla otevřena v neděli 3. června 2007 odpoledne kursem M. Wachowiaka o moderních metodách optimalizace, po němž následovalo seznamovací setkání. Pro vlastní odbornou náplň konference byly určeny následující tři dny. Na nich až na výjimky probíhalo vždy pět paralelních zasedání. Výjimkami byly vyzvané přednášky známých odborníků P. Berrueta z Francie, B. Maslovského z České republiky a G. Wagnera z Kanady.

Při referování o mezinárodních konferencích o simulaci systémů je vždy nesnadné charakterizovat jejich náplň. Přínos jednotlivců a týmů v oblasti simulace lze totiž klasifikovat podle oboru použití, podle cíle simulačního experimentování, podle metody, jak je simulovaný systém na realitě definován, podle techniky simulace, podle různých doprovodných, avšak důležitých faktorů, jako jsou optimalizace nebo animace, atd. Výčet tematických sekcí informuje jen o povrchu konferenčního dění. Takže – podobně jako u jiných sdělení o simulačních konferencích – nechť čtenář bere s nadhledem výčet témat konference ECSM:

 • simulace v průmyslu, obchodu a službách,
 • simulace s použitím agentového paradigmatu,
 • simulace komplexních systémů,
 • simulace inteligentních systémů,
 • vizualizace,
 • aplikace simulace v průmyslu,
 • řízení a přenos signálu,
 • simulace, experimentální věda a technika,
 • modelování, simulace a řízení technologických procesů,
 • metodologie modelování a simulace,
 • diskrétní modelování a simulace v logistice, dopravě a zásobovacích řetězců,
 • studentská sekce.

Odborník s trochou přehledu by ani nemusel oplývat sžíravou ironií, aby v mysli zkoncipoval příspěvek, který by bylo možné zařadit téměř do jakékoliv ze jmenovaných sekcí, a něco podobného platilo o mnoha přednesených příspěvcích. To je údělem všech konferencí o simulaci; svědčí to o tom, že v metodě simulace stále probíhá vývoj, který zdaleka nedosáhl „ustálené“ fáze tradičního, „vousatého“ vědního oboru.

Dvě další sekce však byly vyděleny tak jasně, že jsou v materiálech konference označeny jako speciální konference: HPCS (High Performance Computing and Simulation; šlo konkrétně o simulaci na multiprocesorových výpočetních systémech) a AMSTA (Analytical and Stochastic Modeling Techniques and Applications).

Přípravu konference i její uskutečnění měl v rukou a na bedrech jako vedoucí celé konference doc. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D., z ústavu aplikované informatiky Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, pomáhal mu tým jeho fakultních spolupracovníků v čele s lektorkou téhož ústavu Ing. Zuzanou Oplatkovou, která byla vedoucí programového výboru i studentské sekce.

Konference se zúčastnilo 181 osob z 36 zemí, a to nejen evropských. Bylo předneseno 149 příspěvků. Vysoké počty byly překvapením, protože v časovém sousedství konference čekaly jiné akce, které mohly odlákat mnoho účastníků (např. Eurosis uspořádal svou konferenci 11. a 13. června 2007 v nizozemském Delftu, necelý měsíc nato se v Praze konala každoroční evropská konference zaměřená na operační výzkum a na letošní léto připadl i kongres Eurosim, pořádaný jednou za tři roky). Zmiňovaná konference překvapila i tím, že ani jedna z předchozích konferencí ECMS nebyla tak dobře personálně obsazena jako ta letošní. Představitelé výboru European Council for Modelling and Simulation ji s potěšením hodnotili jako nejúspěšnější z celé řady, představující již 21 let každý rok jednu konferenci.

Sborník konference s podtitulem Simulations in United Europe (ed.: I. Zelinka, Z. Oplatková, A. Orsoniová) má 850 stránek a je k němu přibalen i kompaktní disk se všemi příspěvky, programem a dalšími informacemi.

Příští konference ECSM je plánována na 3. až 6. června 2008 do kyperské Nikósie. Bližší informace lze postupně získávat na internetové adrese http://www.scs-europe.net/conf/ecms2008/index.html

Evžen Kindler

Příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde