Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Úplný sortiment přístrojů pro úpravu stlačeného vzduchu

číslo 5/2006

Úplný sortiment přístrojů pro úpravu stlačeného vzduchu

Firma SMC je celosvětově největším výrobcem a inovátorem pneumatických prvků pro průmyslovou automatizaci. V současné době nabízí přes 10 000 základních výrobků v celkem více než 540 000 variantách. Tématem tohoto článku jsou některá její zařízení určená pro úpravu stlačených plynů, zejména vzduchu.

Obr. 1.

Obr. 1. Odlučovače kondenzátu řady AMG

Odstraňování kondenzátu

V prvním kroku je při úpravě stlačeného vzduchu třeba odstranit kondenzát vznikající kondenzací vodní páry při ochlazování vzduchu v rozvodném potrubí. Kondenzát ve formě kapiček je strháván vzduchem nebo stéká ve směru spádu potrubí a na vhodných místech je z potrubí odváděn odlučovači. Ventily pro odpouštění kondenzátu z hlavního potrubí se umísťují do nejnižšího místa v rozvodu co nejdále od kompresoru, tj. do míst, kde je vzduch nejchladnější. Firma SMC dodává ventil pro odpouštění kondenzátu řady ADH4000 s objemem jímky 0,4 l a pracovním tlakem až 1,6 MPa. Odpouštění kondenzátu je automatické.

Jestliže stlačený vzduch obsahuje z jakýchkoliv příčin vlhkost, lze ji odstranit odlučovači kondenzátu řady AMG (obr. 1), pracujícími s účinností až 99 % a standardně vybavenými automatickým odpouštěním. Rozsahy provozních tlaků jsou od 0,15 do 1 MPa s průtokem od 1 500 do 12 000 Nl/min podle velikosti přístroje.

Obr. 2.

Obr. 2. Molekulární vysoušeče vzduchu řady IDG

Nesmí-li vlhkost ve stlačeném vzduchu zkondenzovat ani při nejnižších teplotách, doporučuje firma SMC začlenit do jednotky pro úpravu vzduchu také molekulární vysoušeče vzduchu řady IDG (obr. 2), jejichž princip činnosti je patrný z obr. 3. Mezi vysoušeči současné řady IDG jsou i provedení s hodnotou teploty rosného bodu výstupního plynu až –60 °C.

Filtrace

Dalšími potřebnými moduly jsou filtry řady AF. Za standard používá firma SMC filtrační vložky s porézností 5 µm. Volitelné jsou vložky s porézností 2 až 100 µm. Filtry mohou s použitím cyklonového efektu odloučit až 90 % vody. Jemnější filtrace lze dosáhnou mikrofiltry řady AFM s porézností 0,3 µm nebo submikrofiltry řady AFD s porézností 0,01 µm, schopnými odloučit ze vzduchového proudu až 99,9 % oleje. Filtry, mikrofiltry i submikrofiltry jsou standardně dodávány s automatickým odpouštěním kondenzátu.

Regulátory tlaku, snímače, ventily

Dalšími moduly do jednotek pro úpravu vzduchu jsou regulátory řady AR s aretací stavěcího šroubu, filtrační regulátory tlaku řady AW, které v jednom prvku slučují funkce filtru a regulátoru, přesné regulátory řady IR, trvale přesně udržující nastavený tlak, maznice stlačeného vzduchu řady AL s jemným nastavením intenzity mazání a vizuální kontrolou, moduly snímačů tlaku řady IS1000 a ruční uzavírací ventily řady VHS s možností uzamknutí.

Obr. 3.

Obr. 3. Princip činnosti molekulárních vysoušečů z obr. 2

Bezpečnostní ventily, multiplikátory

Samostatnou zmínku si zaslouží dvoustupňové bezpečnostní ventily řady EAV, v nichž jsou sloučeny dvě ochranné funkce. První funkcí je ochrana výkonných prvků obvodu při zapnutí stroje. Ventil zajistí pomalý nárůst tlaku na hodnotu 50 % jmenovitého tlaku. Tím umožní pomalé najetí válců do výchozích poloh. Dobu náběhu lze seřídit. Poté se skokově změní tlak na jeho jmenovitou hodnotu. Tento skok je nutný k přestavení ventilů, které by jinak mohly zůstat v nedefinované mezipoloze, do výchozích poloh. Druhou ochrannou funkcí ventilu EAV je funkce bezpečnostního uzavíracího ventilu, který při výpadku elektrické energie okamžitě uzavře přívod stlačeného vzduch a rychle odvzdušní pneumatický obvod.

Vyžaduje-li úloha větší tlak, než jaký je k dispozici v hlavním rozvodu, je výhodné použít namísto dalšího kompresoru multiplikátor tlaku. Firma SMC dodává multiplikátory tlaku řady EVBA, kterými lze lokálně zvětšit tlak až na dvojnásobek (u typu EVBA 1111 na čtyřnásobek) tlaku vzduchu v hlavním rozvodu. Zařízení pracuje na principu pneumaticky poháněného pístového kompresoru s pulsujícím výstupním tlakem. K vyrovnání pulsací tlaku je vhodné za výstup z multiplikátoru zařadit tlakovou nádobu. S ohledem na konstrukci multiplikátoru je nutné dbát na kvalitu stlačeného vzduchu (filtrovaný na 5 µm, nemazaný). K typickým oblastem použití patří různé technologické operace, a to nejen např. upínání, lisování a stříhání, ale i zkoušení těsnosti větším tlakem.

(SMC Industrial Automation CZ, s. r. o.)

SMC Industrial Automation CZ, s. r. o.
Hudcova 78a
612 00 Brno
tel.: 541 424 611
fax: 541 218 034
e-mail: office@smc.cz
http://www.smc.cz