Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Úplná kontrola produktů válcovitých tvarů

Kontrola jakosti a identifikace produktů v mnoha oborech průmyslové výroby vyžadu­jí úplně a přesně zjišťovat různé vizuální cha­rakteristiky na válcových plochách. Jde např. o kontrolu lahví, plechovek nebo ampulí, při­čemž se zjišťují různé parametry v černobílém nebo barevném snímání: poloha a úplnost eti­ket, čitelnost potisku, množství náplně apod. Jsou to relativně obtížné kontrolní úlohy, je­jichž řešení dosud často ztroskotalo na tom, že zařízení bylo mechanicky složité a řídicí systém komplikovaný. Důsledkem toho byla vysoká cena celého zařízení.
 

Princip činnosti

 
Systém OmniView®pracuje se čtyřmi ka­merami instalovanými okolo dopravníkové­ho pásu, pomocí nichž je produkt simultánně snímán ze všech stran (obr. 1). Sejmuté obra­zy jsou prostřednictvím speciálního systému zpracování obrazu převáděny na prostorový model a poté kontrolovány s použitím softwa­rové knihovny Cognex VisionPro®. Přídavná pátá kamera může být použita např. k tomu, aby bylo možné kontrolovat shodu víčka nebo uzávěru s etiketou obalu.
 

Schopnosti a použití

 
Verze 5.0 systému strojového vidění Om­niView, určeného ke kontrole válcových ploch, má mnoho nových schopností pro vy­hledávání charakteristických znaků na vál­covitých tvarech, a to i v barvě a s použitím pětimegapixelových kamer s velkým rozliše­ním. OmniView umožňuje např. mimořádně přesně kontrolovat lahve s nápoji, konzervy, lahvičky s léky a další válcovité obaly přímo na výrobní lince. Při použití operačního sys­tému Windows®7 na 64bitovém PC je sys­tém OmniView schopen přesně kontrolovat až 1 200 součástí za minutu, aniž by to nepřízni­vě ovlivnilo provoz balicí nebo plnicí linky.
Včasné rozpoznání závad pomáhá optima­lizovat výrobní procesy. Dalším důležitým přínosem 100% kontroly je to, že omezuje nutnost stahovat nekvalitní produkty z pro­deje, a tím zlepšuje image značky. Spolehlivé snímání etiket a kódů umožňuje automatic­ky sledovat produkt v celém dodavatelském řetězci. Odpadají tak nákladné a nespolehli­vé ruční kontroly. Pro přesnou kontrolu barevnosti loga, po­rovnání barvy víčka a etikety nebo kontrolu barvy obsahu lahví je systém OmniView 5.0 vybaven systémem citlivého snímání barev.
 
Kamery komunikují s řídicím systémem prostřednictvím rozhraní GigE. Obsluha stro­jů může sledovat výsledky kontroly na dis­pleji (obr. 2).
 
Díky použití kamer s rozlišením až pět megapixelů je OmniView schopen kontro­lovat produkty přímo na výrobní lince. Tak velké rozlišení umožňuje např. detailní kon­trolu několika štíhlých lahví v jediném obrazu nebo čtení drobně tištěných čárových a maticových kódů.
 
Výrobci a dodavatelé, např. v potravinářství nebo farmaceutickém průmys­lu, mohou s použitím Om­niView ekonomicky efek­tivním způsobem vyloučit množství zdrojů závad, spl­nit nové bezpečnostní nor­my, zlepšit kvalitu produktů a rovněž zvýšit produktivi­tu výroby.
 

Obsah dodávky

Dodávka celého sytému zahrnuje aplikační software OmniView s ovládacím pro­středím, nástroje pro strojo­vé vidění Cognex VisionPro, sadu kalibračních desek pro prostorovou vizualizaci a ka­mery – čtyři nebo pět, s ba­revným nebo monochroma­tickým snímáním.
 

Základní přednosti

Závěrem shrňme základ­ní přednosti systému Omni­View 5.0:
  • kontrolované součásti není nutné otáčet, posunovat či rovnat, systém kontroluje pro­dukty různě náhodně natočené, umístěné nebo nakloněné,
  • celý povrch je kontrolován najednou,
  • při standardním rozlišení lze 100% kont­rolovat až 1 200 součástí za minutu,
  • díky vyspělým algoritmům zpracování ob­razu, vyvinutým firmou Cognex, je kont­rola velmi spolehlivá,
  • celý kontrolní systém je rychlejší a méně nákladný než systém s jednou skenovací kamerou.
 
Obr. 1. Princip snímání systémem OmniView
Obr. 2. Výsledky kontroly může obsluha sledovat na operá­torském panelu