Aktuální vydání

celé číslo

10

2022

Chemie, potravinářství a farmacie

celé číslo

Univerzální měřicí ústředna firmy Orbit Merret

Univerzální měřicí ústředna firmy Orbit Merret

Měřicí ústředna OMU 408UNI se uplatní zejména tam, kde je třeba měřit na více měřicích místech. V souladu se současnou strategií společnosti Orbit Merret, spol. s r. o., byla tato ústředna vytvořena jako univerzální osmivstupové měřidlo. Na přání lze dodat i verzi se čtyřmi vstupy.

Široké možnosti měření

K dispozici je osm typů měření, dále rozdělených na 38 měřicích módů, jak ukazuje tab. 1. Rezistory a odporové teploměry mohou být připojeny dvou-, tří- nebo čtyřvodičově podle požadavků dané aplikace. Termočlánky je možné připojit samostatně nebo s kompenzačním termočlánkem či vedením. Teplota studeného konce může být měřena na svorkovnici nebo zadána v menu přístroje. U všech kanálů lze nastavit libovolný mód měření, s jedinou výjimkou. Jestliže je použito měření teploty s využitím termočlánku, musí pro něj být vyhrazen první kanál (pro kompenzaci teploty studeného konce).

Tab. 1. Módy měření měřicí ústředny OMU 408UNI

Typ

DC

PM

OHM

DU

T/C

rozsah

±60 mV

0 až 2 V

100 W

lineární
poten-
ciometr
min. 500 W

B

±150 mV

0 až 5 V

1 kW

E

±300 mV

0 až 10 V

10 kW

J

±1200 mV

0 až 40 V

100 kW

K

0 až 5 mA

L

0 až 20 mA

N

4 až 20 mA

R

S

T


Typ

RTD-Pt

RTD-Ni

RTD-Cu

rozsah

EU

100 W

5000 ppm/°C

1 kW

4260 ppm/°C

50 W

EU

500 W

5000 ppm/°C

10 kW

4260 ppm/°C

100 W

EU

1k W

6180 ppm/°C

1 kW

4280 ppm/°C

50 W

US

100 W

6180 ppm/°C

10 kW

4280 ppm/°C

100 W

RU

50 W

RU

100 W

Funkce ústředny

Základem přístroje jsou dva mikrokontroléry. První se stará o obsluhu výstupních zařízení včetně displeje, druhý získává hodnoty vstupních signálů prostřednictvím čtyř analogově- digitálních sigma-delta převodníků. Převodníky měří paralelně vždy liché nebo sudé kanály. Díky tomuto uspořádání a další optimalizaci měřicí procedury OMU 408UNI se dosahuje stejné rychlosti při měření na dvou, třech či osmi kanálech, maximálně 6,7 měření na kanál za sekundu. Pro vícekanálové měření velmi rychlých dějů lze přístroj přepnout na jednokanálové měření na každém převodníku A/D, a dosáhnout tak téměř paralelního měření čtyř kanálů rychlostí až 40 měření/s. Takto získávané údaje je nejlepší zaznamenávat do rychlé paměti typu flash.

Hodnoty ze vstupů jsou předávány do vnitřních kanálů přístroje, kde mohou být digitálně filtrovány, linearizovány či zpracovány matematickou funkcí. Digitální filtry lze vypnout či nastavit do režimu plovoucího nebo aritmetického průměru, exponenciálního filtru nebo zaokrouhlování. Pro linearizaci, nelineární přepočet vstupních hodnot na výstupní, je v každém kanálu určena jedna tabulka a další tabulku lze použít po výpočtu matematické funkce. Délka těchto tabulek je dynamická a k dispozici je prostor pro uložení 256 řádků. Tyto tabulky lze obsluhovat pouze prostřednictvím softwaru OM Link. Dále je přidán kanál pro vyhodnocení minimální a maximální hodnoty jednoho nebo všech kanálů.

Zobrazování a přenos dat

Přístroj je vybaven čtrnáctisegmentovým šestimístným displejem, kde jsou čtyři pozice vyhrazeny pro naměřené hodnoty a dvě pro jejich jednotky. Displej je doplněn pomocnou pozicí pro zobrazení čísla kanálu v číselné nebo znakové podobě. Na hodnotu kteréhokoliv nebo všech vstupních signálů může reagovat až osm relé se spínacím kontaktem 250 V AC/3 A. Relé jsou vyvedena na konektor tak, že každý jejich pár má společný jeden vývod. Mezi další volitelné výstupy patří programovatelný analogový výstup s rozlišením až 10 000 dílků a rozsahy 0 až 2/5/10 V nebo 0 až 5 mA nebo 0/4 až 20 mA. Na rozsahu 4 až 20 mA lze signalizovat chybové stavy přístroje poklesem na 3 mA. Karta analogového výstupu může být nahrazena datovým výstupem standardu RS-232 nebo RS-485. Pro datovou komunikaci jsou implementovány protokoly ASCII OM, DIN Messbus a Modbus RTU. Datová komunikace může být použita např. k vizualizaci naměřených hodnot v programu OM Link. Zde mohou být zobrazeny tabulkou, grafem nebo v podobě displeje měřicího přístroje.

Jestliže není možné naměřené hodnoty přenášet z přístroje v režimu on-line, lze je zaznamenávat do datové paměti flash. Ta je k dispozici ve dvou provedeních označovaných Realtime a FastFlash. Paměť Realtime je určena pro ukládání hodnot z pomalých měření včetně časové značky. Interval ukládání lze zvolit v rozsahu od jedné sekundy do jednoho dne. Paměť o velikosti 16 Mb umožňuje uložit 262 112 hodnot z jednoho kanálu nebo 58 247 hodnot z osmi kanálů. Paměť FastFlash se uplatní především při vysokých rychlostech měření. Při kapacitě 256 kb umožňuje uložit např. 2 048 hodnot ze čtyř kanálů při rychlosti měření nebo záznamu 40 vzorků za minutu. Vznikne tak záznam, který trvá déle než 50 s.

Data z obou typů paměti lze získat při použití programu OM Link. Tento software se též využívá pro pohodlné nastavení přístroje. Nastavené hodnoty i naměřené údaje lze v programu OM Link archivovat a podle potřeby je exportovat do jiných formátů. Pro propojení s PC lze použít standardní rozhraní RS-232 nebo RS-485, popř. firemní kabel OML. Ten je určen pro nastavování přístrojů před připojením do procesu. Kabel OML je izolovaný převodník interní sběrnice přístroje na USB.

Miroslav Hackl

ORBIT MERRET, spol. s r. o.
Vodňanská 675/30
198 00 Praha 9
tel.: 281 040 200
fax: 281 040 299

Obr. 1. Měřicí ústředna OMU 408UNI

Příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde