Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Unie výrobců vah: poslání a perspektivy

číslo 11/2002

Unie výrobců vah: poslání a perspektivy

Rekapitulace dosavadní činnosti
Unie výrobců vah (UVV ČR) byla založena zakladatelskou smlouvou sdružení dne 30. 11. 1994. Obvodní úřad v Praze 8 svým rozhodnutím ze dne 27. 12. 1994 zapsal UVV ČR do registru zájmových sdružení právnických osob a rozhodnutí nabylo právní moci 12. 1. 1995.

Posláním UVV ČR je vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj vahařského průmyslu v českých zemích. Podrobněji je předmět činnosti uveden ve stanovách Unie.

Na zasedání evropského vahařského komitétu CECIP (Comité Européen Constructeurs d’Instruments de Pesage) v Lyonu v květnu 1996 byla UVV ČR přijata za řádného člena tohoto uznávaného mezinárodního společenství.

Dne 9. 4. 2002 na řádné valné hromadě Unie byly přijaty aktualizované stanovy, byl zvolen tříčlenný výbor, dvoučlenná revizní komise a proveden aktualizovaný zápis do registru zájmových sdružení při Úřadu Městské části Prahy 8, který nabyl právní moci 2. 5. 2002. V současné době má UVV ČR šestnáct řádných členů a jednoho člena pozorovatele. Bližší podrobnosti jsou uvedeny na adrese http://www.uvvcr.cz

CECIP a jeho poslední zasedání (General Assembly)
CECIP – evropská asociace výrobců vah a vážicích zařízení – byla založena v období 1957 až 1958 jako vrcholný orgán národních vahařských asociací. V letošním roce se uskutečnilo její 52. výroční zasedání. Podrobnou zprávu o něm přinesl časopis Metrologie (11, 2/2002, s. 14-16).

CECIP má dvě pracovní skupiny: Legální metrologie a Obchod a trh. Dále má bezprostřední kontakty na organizace OIML (International Organization of Legal Metrology - Mezinárodní organizace pro legální metrologii), WELMEC (European Cooperation in Legal Metrology - Evropská spolupráce v legální metrologii), Euromet (European Collaboration in Measurement Standards - Evropská spolupráce v oblasti měřicích etalonů), COOMET (Euro-Asian Cooperation of National Metrological Institutions - Euro-asijská spolupráce národních metrologických institucí), ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation - Mezinárodní spolupráce akreditačních laboratoří), na bruselské pracovní komise EU a další. V současnosti je v CECIP sdruženo dvanáct národních vahařských asociací: z Velké Británie, České republiky, Finska, Francie, Nizozemí, Itálie, Maďarska, Německa, Slovenska, Španělska, Švýcarska a Ukrajiny.

Závažným bodem programu letošního zasedání byly perspektivy a příslušná opatření pro další rozvoj v rámci globalizovaného světového trhu, otázky řízení jakosti a v neposlední řadě problematika metrologie. V roce 2003 se předpokládá uskutečnění jednoho ze zasedání pracovní skupiny Legální metrologie v Praze. Bude tak dána možnost k užší vzájemné spolupráci a k projednání případných našich návrhů na tomto fóru.

Spolupráce a vazby na orgány státní správy (ÚNMZ a ČMI)
Tak jako v mnoha vyspělých zemích s rozvinutým vahařským průmyslem (např. Německo, USA, Velká Británie) by UVV ČR mohla být významným společníkem a prostředníkem zastupujícím vahařskou obec (výroba, servis, prodej atd.) ve vztahu k orgánům státní správy. Problematika společného zájmu je značně široká, např. řízení jakosti, otázky certifikace a prvotního ověřování, účast na velkých projektech, konzultace při přípravě nových legislativních nařízení a metodik měření. Prostřednictvím UVV ČR je možné, při aktivním členství v pracovních skupinách CECIP, mít včas informace o evropských aktivitách v oblasti vážení a účastnit se při jejich přípravě. K tomu je nutná i  příslušně rozsáhlá členská základna, aby vystupování Unie bylo podpořeno odpovídajícím ekonomickým potenciálem.

Perspektivní spolupráce se zahraničními členy CECIP
Spolupráci si lze představit ve dvou úrovních, a to jednak aktivním členstvím v již zmíněných pracovních skupinách, jednak založením regionální podskupiny CECIP. Na letošním výročním zasedání CECIP byl totiž projeven zájem o vytvoření podskupiny z nových členů (ČR, SR, Polsko, Maďarsko a Ukrajina s částečným zastoupením ruského vahařského průmyslu). Důvodem je obdobná nová problematika, vyžadující řešení mimo jiné též v oblasti legislativy, i možnost vzájemné spolupráce při zásobování nově vzniklých trhů. Zdá se, že těmto aktivitám by stávající vedení CECIP bylo nakloněno. I v tomto případě hraje důležitou roli přiměřeně velká členská základna UVV ČR.

Úloha průmyslové metrologie
Průmyslová metrologie je jednou z oblastí, kde se UVV může aktivně uplatnit. Průmyslová metrologie a její úroveň tvoří podstatnou složku v řízení jakosti, v procesu získávání certifikace a shody CE, v garanci důvěryhodnosti a nakonec ve výsledné možnosti komerčního úspěchu na trhu. Pokračující globalizace v nejbližší době bezpochyby prokáže oprávněnost těchto předpokladů.

Jestliže kalibrace určuje vztah mezi měřenou veličinou a hodnotou standardu (etalonu), proces verifikace je ověřením konformity použitého měřicího zařízení s legálním stanoveným měřidlem. V tomto případě se jedná o uznání použitelnosti provozního měřicího zařízení. To jsou základní pojmy, se kterými se setkávají pracovníci v oboru průmyslové metrologie.

V poslední době je rovněž aktuální problematika nejistoty měření, jejího určování a použití v denní praxi. Použitý statistický přístup dává realističtější výsledky procesu měření. Aplikace těchto postupů však zřejmě vyžaduje i potřebnou osvětu. Školení a příprava mladých pracovníků do této sféry patří mezi perspektivní oblasti, kde UVV ČR může sehrát významnou úlohu.

Přínos členství v UVV ČR
Bezprostředním přínosem činnosti CECIP a členství v této organizaci je přístup k informacím. Obdobně to platí o UVV ČR. Informace, jak je známo, se může transformovat v ekonomický efekt pouze tehdy, je-li včas a správně využita. Jak bylo již naznačeno, UVV může takové informace zprostředkovat za předpokladu, že je o ně zájem. Pak záleží na jejich interpretaci v patřičném čase, na správném místě a vhodným způsobem. Pro tyto účely byla založena UVV ČR.

Ing. Jan Havel, DrSc.,
předseda UVV ČR

Inzerce zpět