Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Učíme se od zákazníků, kterým poskytujeme služby

Společnost Endress+Hauser dodává na trhy po celém světě především snímače polohy hladiny, průtoku, tlaku a teploty, analyzátory, ale také záznamníky, malé řídicí jednotky, komunikační rozhraní, napájecí zdroje a další komponenty pro automatizaci výrobních procesů. Stále častěji je dodavatelem celých projektů. Působení společnosti se řídí kré­dem, jehož první věta zní „Učíme se od zákazníků, kterým poskytujeme služby“. S ředi­telem české pobočky Karlem Klímou jsme si v sídle Endress+Hauser Czech s. r. o. poví­dali o jeho práci v této švýcarské rodinné firmě, o úkolech pobočky a také o současných vyhlídkách na trhu.
 
Jaké klima panuje ve společnosti Endress++Hauser ?
Jsme rodinná firma vlastněná konkrétními akcionáři, konkrétní rodinou. Hodnoty jako loajalita, důvěra, vzájemná pomoc jsou u nás uznávány na všech úrovních. Mnoho zaměst­nanců má pravidelný pracovní kontakt s akci­onáři. Jeden ze synů zakladatele společnosti, pana Georga H. Endresse, je ředitelem celého holdingu a jeho další dva bratři působí jako ře­ditelé poboček ve Velké Británii a ve Francii. Další tři z osmi potomků pana G. H. Endresse, kteří jsou současnými majiteli, pracují pro spo­lečnost jako administrativní pracovníci. Právě rodinný duch je to, co firmu Endress+Hauser odlišuje od jiných firem. V anonymních akcio­vých společnostech je tlak na výsledek tak sil­ný, že za jednu chybu manažer většinou odchá­zí, jen některé firmy mu dají ještě jednu šanci. Jestliže se u nás někomu v práci nedaří, a ne­záleží na tom, zda jde o řadového pracovní­ka nebo ředitele, firma se mu snaží pomáhat a podporuje ho zpravidla tak dlouho, dokud se požadované výsledky nedostaví.
 
Výrobky společnosti Endress+Hauser jsou na českém trhu známé. Mohl byste však prozradit, kde se snímače a převodníky vyrábějí a vyvíjejí? Jaká je cesta výrobku na český trh?
Naše firma sídlí ve Švýcarsku v Rei­nachu u Basileje. Tam je také jedna z na­šich největších továren. Další výrobní zá­vody jsou v Německu, ve Francii a v Itálii. Mimo Evropu máme hlavní výrobní cent­ra v USA, v Číně a v Indii, která vyrábějí přístroje především pro tamní trhy. Veškeré výrobky, které zákazník kupuje v Evropě, jsou vyráběny v evropských zemích. Také na český trh přicházejí výrobky z těchto ev­ropských továren.
 
O co všechno se stará česká pobočka En­dress+Hauser?
Česká pobočka distribuuje výrobky na zdejším trhu, uvádí nové na trh, zajišťuje zá­kazníkům předprodejní a poprodejní servis. Prodejní proces zahrnuje kromě jiného návr­hy, projekty, nabídky, instalaci přístrojů a je­jich uvádění do provozu.
 
Má-li být určitý provoz vybaven měřicí technikou Endress+Hauser, realizuje vaše firma celý projekt včetně integrace přístro­jů do řídicího systému, nebo spolupracuje­te se systémovými integrátory?
Využíváme oba způsoby. V minulosti jsme byli zaměřeni jen na dodávky komponent, měřicích členů, ale v posledních několika le­tech se naše firma zaměřila i na dodávky ce­lých projektů. Záleží samozřejmě na rozsa­hu. V případě větších celků spolupracujeme s integrátory.
 
Dodává Endress+Hauser vlastní řídicí sys­témy?
Dodáváme řídicí systém ControlCare, který je určen pro menší instalace, napří­klad ve vodárenství do úpraven nebo čistí­ren. Řešíme-li ale větší celek nebo projekt se sofistikovaným řízením, využíváme řídi­cí systémy od jiných dodavatelů. Velmi úzce spolupracujeme například s firmou Rockwell Automation.
 
Trh průmyslových produktů nyní ožívá, jaké oživení pociťujete v oboru snímací a měřicí techniky?
V době hospodářské recese před dvěma roky jsme na českém trhu zaznamenali po­kles jen o několik procent, zatímco v jiných částech světa docházelo k propadům v desít­kách procent. Podobně je to se současným růstem na lokálním trhu, který odhaduji mezi pěti až deseti procenty, zatímco jinde ve svě­tě roste trh, a s ním i naše pobočky, i o něko­lik desítek procent.
 
Které oblasti použití jsou nyní nejperspek­tivnější?
Velký potenciál a růst vidíme v chemic­kém průmyslu, který je těsně navázán na výrobu automobilů, a ta nyní po výrazném poklesu opět roste. Druhou oblastí je ener­getika, a to nejen výroba energie, kde je po­tenciál trhu dlouhé roky konstantní, ale pře­devším měření energií. To se uplatní ve všech průmyslových podnicích, kde chtějí mít ná­klady na energie pod kontrolou. A třetí oblast růstu, pravděpodobně dočasnou, vidím ve vo­dárenství, v čistírnách a úpravnách vod. Tam je nynější boom způsoben hlavně dobíhající­mi dotacemi z EU.
 
Požadují odběratelé z České republiky so­fistikované snímače, vybavené např. diagnostickými funkcemi, nebo je spíše zájem o jednoduché přístroje?
Uživatelé se zajímají o nejnovější a sofis­tikované přístroje a systémy. Některé obory jsou ale velmi konzervativní a sázejí na řeše­ní, která jsou stejná nebo totožná po celé de­sítky let. Takovým typickým oborem je ener­getika. Naopak jsou obory, které jsou moder­nější a uživatelé tam jsou ochotni minimálně vyzkoušet nové přístroje a postupy – napří­klad v potravinářství.
 
Potravinářství je patrně také perspektivní pro dodávky měřicí a řídicí techniky proto, že je dosud málo automatizované.
Málo automatizované potravinářství z na­šeho pohledu skutečně je. Když se však po­díváme například na Německo, které je pro naši společnost největším trhem, tam jsou potravinářské provozy vybaveny na nejvyšší úrovni. V Čechách jsem navštívil několik pi­vovarů nebo mlékáren. Pivovary, které jsou v majetku zahraničních firem, jsou doslova „nadupané“ měřicí technikou, ale v potravi­nářských provozech s místními vlastníky au­tomatizace na tak vysoké úrovni není. V jed­nom menším pivovaru ve středních Čechách jsem po podrobné exkurzi objevil pouze je­den indukční průtokoměr.
 
Doba oživení na trhu je vhodná k uvede­ní novinek. Jaké nové přístroje uvádí nyní Endress+Hauser?
Naše firma tradičně podává velmi mno­ho patentů a uvádí četné novinky a inova­ce svých přístrojů. Nyní uvádíme Coriolisův hmotnostní průtokoměr, který je napájen tak­zvaně po smyčce, což umožňuje jeho instalaci v nebezpečných provozech, např. v chemic­kém průmyslu. Byl oceněn cenou Zlatý Am­per 2011. Druhý výrobek, který chystáme na trh, je unikátní ultrazvukový průtokoměr pro bioplyny, který je určen především do čistí­ren odpadních vod a do bioplynových stanic.
 
Nabízíte také přístroje pro bezdrátový pře­nos. Je již doba zralá pro prodej těchto pří­strojů? Nepřetrvává k nim v průmyslových firmách ještě nedůvěra a opatrnost?
Přístroje s bezdrátovým přenosem jsou na trhu již několik let. Poslední dva roky je vý­robci intenzivně prezentují na všech veletrzích a výstavách. Co se týče přijetí bezdrátové tech­niky mezi zákazníky, zmíním opět energetiku jako obor s velmi konzervativním přístupem. Přestože je zde mnoho příležitostí, jak tuto techniku použít, zákazníci zůstávají u tradič­ního způsobu přenosu dat kabelem. Větší po­tenciál vidím v chemickém průmyslu, ale ani tam se zatím hromadné použití příliš nerýsuje.
 
Společnost Endress+Hauser působí v obo­rech s velkou konkurencí na trhu. Je cena tím nejdůležitějším faktorem pro úspěch výrobků na trhu, nebo již zákazníci oceňu­jí také poskytovaný servis a další služby?
Předpokládám, že naši zákaznici jsou dost chytří a rozhodují se podle určitého mixu. Cena je jedním z dominantních prvků tohoto mixu, ale zákazníci oceňují též servisní zá­zemí, které má naše firma mezi konkurenty nejširší. Rychlost dodávek, rychlost reakce, technická podpora po telefonu – to jsou podle mého názoru další klíčové služby rozho­dující pro zákazníkův výběr.
 
Citlivost na cenu je ale rok od roku znatel­nější, téměř srovnatelná se západní Evropou, kde je trh mnohem nasycenější. Za poslední rok tlak na cenu v některých oborech a v ně­kterých komoditách výrazně vzrostl.
 
Vedle prodeje výrobků nabízejí firmy v ob­lasti automatizační techniky stále větší spektrum různých služeb.
To souvisí s citlivostí na ceny. Pokud cena výrobků klesá – což je dnes znatelné nejen v oblasti měřicích přístrojů, ale i u výpočetní techniky a třeba také u automobilů –, vlastní prodej výrobků nemusí již firmám přinášet ta­kový zisk, který potřebují pro svůj růst, vývoj a koneckonců i pro přežití. Proto se mnoho fi­rem uchyluje k dodávkám dalších služeb. Ať je to analýza měřicích potřeb zákazníků, měření energií, energetický audit nebo vyhodnocení potřebnosti měření v konkrétním místě, kalib­rační nebo i auditorské služby – to vše zákazník ocení a je ochoten za to zaplatit. Proto je po­měr služeb vzhledem k prodeji přístrojů v na­šem oboru výrazně větší než před deseti lety.
 
Souvisí rozmach služeb také s tím, že jsou přístroje a měřicí řetězce stále složitější?
Ano, vývoj jde velmi rychle dopředu a zákazníci nemají potřebu být odborníci ve všem, co nakupují. Na to si najímají externí firmy nebo spoléhají na dodavatele, se který­mi mají dobrou zkušenost. A to je naše cesta.
 
Přeji Vám mnoho úspěchů a pohody a dě­kuji za rozhovor.
 
Rozhovor vedla Eva Vaculíková.
Obr. 1. Karel Klíma, ředitel Endress+Hauser Czech s. r. o.
 

Historie společnosti Endress+Hauser

 
Švýcarský technik Georg H. Endress a německý bankéř Ludwig Hauser založili v roce 1953 v jihoněmeckém Lörrachu společnost L. Hauser KG. Společnost prodávala elektronické ka­pacitní snímače dovážené z Velké Británie. V roce 1955 vyvinul Georg H. Endress vlastní ka­pacitní snímač polohy hladiny a nechal si ho patentovat. Snímač byl na trhu úspěšný a zakla­datelé firmy začali rychle budovat vlastní výrobní zařízení. O pár let později byla společnost přejmenována na Endress+Hauser GmbH (E+H). Prodej přístrojů rostl a rozšířil se do celé­ho Německa a poté do sousedních zemí. Ke kapacitním přístrojům postupně přibývaly další měřicí principy pro měření polohy hladiny a později byly vyvinuty snímače dalších veličin – tlaku, průtoku, teploty, a analyzátory. Přístroje byly dodávány do celé západní Evropy a v se­dmdesátých letech 20. století byly založeny první zámořské závody v Japonsku a v Americe.
 
V osmdesátých letech začala společnost využívat možnosti mikroelektroniky a stala se vedoucí firmou v technickém rozvoji. Přechod ze signálově orientované na informačně ori­entovanou automatizaci motivoval E+H k účasti na aktivitách vedoucích ke standardizaci průmyslových sběrnic.
 
V roce 1995 předal dr. h. c. Georg H. Endress (narozen v roce 1924) vedení společnosti svému druhému nejstaršímu synovi Klausovi Endressovi, který předtím působil jako před­seda představenstva skupiny (CEO). V průběhu posledních deseti let se švýcarská skupina postupně vyvinula v mezinárodního dodavatele automatických řídicích systémů převážně pro zpracovatelský průmysl. Společnost Endress+Hauser působí na všech pěti kontinentech a zaměstnává více než 8 000 zaměstnanců. Jde o rodinnou firmu se stejnými podíly všech dětí zakladatele, pana Georga H. Endresse, a její akcie nejsou obchodovatelné na burze.
 
V České republice (tehdy Československo) začala společnost E+H působit v roce 1968, kdy ji však zastupovaly jiné společnosti. V roce 1992 vznikla samostatná pobočka E+H GmbH v ČR se sídlem v Ostravě, která od roku 1997 působí v Praze. V roce 1999 se E+H GmbH změnilo na společnost s ručením omezeným a od roku 2003 je E+H CZ samostat­ným prodejním centrem, v němž dnes pracuje 30 odborných pracovníků.

(http://cs.wikipedia.org)