Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Trubicové tlakoměry Kobold

Již více než sedmdesát let vyrábí společnost KOBOLD Messring GmbH trubicové tla­koměry. Uplatňují se všude tam, kde hrají významnou roli přesnost, opakovatelnost a dlouhodobá stabilita. Používají se pro ka­palná nebo plynná média, která nekrysta­lizují a nemají velkou viskozitu.
 
Rozsáhlá řada doplňků dovoluje uživa­teli přizpůsobit přístroj vlastním speciálním požadavkům. Všechny tlakoměry odpovída­jí obecným mezinárodním standardům a be­rou v úvahu i specifické podmínky aplikace. Tlakoměry Kobold jsou výsledkem dlouho­leté zkušenosti s výrobou a zpětné vazby zá­kazníků.
 

Měřicí princip

 
Mechanický tlakoměr obecně využívá změnu tvaru pružného prvku, který při zatí­žení vykazuje přesně určenou a opakovatel­nou výchylku. Tato výchylka je převedena na rotační pohyb ručičky, která na stupnici uka­zuje hodnotu tlaku.
 

Pouzdro

 
K dispozici jsou pouzdra o průměrech 63, 80, 100 a 160 mm. Pouzdra jsou vy­robena z korozivzdorné oceli. U průměrů 100 nebo 160 mm může být jako alterna­tiva tlakoměr dodán s robustním hliníko­vým pouzdrem, které se jeví jako ideální pro použití např. v dieselových motorech. Rovněž jsou vyráběna pouzdra čtverco­vých tvarů, která jsou vhodná pro integra­ci do kontrolních panelů, a to v rozměrech 96 × 96 mm a 144 ×144 mm. Pouzdra jsou dostupná i v průměrech 40, 50, 250 nebo 400 mm.
 

Instalace

 
Přístroje jsou nejčastěji zákazníky insta­lovány přímo na šroubení. Volitelné modely přístrojů s čelním kroužkem jsou vhodné pro montáž do kontrolních panelů.
 

Připojení

 
Přístroje s pouzdrem o průměru 63 a 80 mm jsou standardně dodávány se zá­vitem G 1⁄4, přístroje s pouzdrem průmě­ru 100 mm a větším se závitem G 1⁄2. Při­pojení je vyrobeno z mosazi nebo korozi­vzdorné oceli.
 
Aby se zabránilo průniku viskózních, krystalizujících a agresivních měřených lá­tek nebo médií o vyšší teplotě do měřicího systému, lze přístroj osadit oddělovací mem­bránou. Ty mohou mít standardní závit nebo např. připojení vhodné pro potravinářství. Oddělovací membrány se vyrábějí z korozi­vzdorné oceli, PVC, PTFE, PFA, tantalu, mo­nelu a dalších materiálů.
 

Měřicí rozsahy

 
Měřicí rozsahy jsou odstupňovány podle do­poručení DIN v rozmezí od –100 až 0 kPa do 0 až 100 MPa (–1 až 0 bar do 0 až 1 000 bar).
 

Tlumicí kapalina

 
Tlakoměry s kapalinovou náplní jsou po­užívány v místech s velkým střídavým dyna­mickým zatížením, silnými vibracemi nebo pulzací. Tlumicí kapalina zajišťuje snadnou čitelnost naměřené hodnoty díky stabilní po­loze ručičky, přestože je přístroj vystaven mi­mořádnému zatížení a silným vibracím. Ve většině případů se používá glycerin. Mazací účinek glycerinu také zajišťuje minimální opotřebení. U přístrojů s kontakty nebo elek­trickým převodníkem se jako nevodivá alter­nativní náplň používá parafín. Rovněž lze po­užít silikonovou náplň o různých viskozitách.
 

Kontakty

 
Pro sledování tlaku v systému lze tlako­měry o průměru 100 nebo 160 mm vybavit až čtyřmi limitními kontakty. K dispozici jsou tyto typy kontaktů: slow action (s pomalým přítahem), magnetický pružinový, indukční a pneumatický.

Zvláštní provedení

 
Společnost Kobold dále vyrábí tyto typy tlakoměrů:
  • krabicové tlakoměry,
  • trubicové tlakoměry se zvýšenou bezpeč­ností podle EN 837-1, S3,
  • trubicové tlakoměry s analogovým výstu­pem 4 až 20 mA,
  • tlakoměry s oddělovací membránou,
  • diferenční tlakoměry,
  • tlakoměry pro chladírenství,
  • testovací tlakoměry.
Jako doplňky dodává oddělovací mem­brány, různé potisky stupnice, kondenzační smyčky, adaptéry, chladiče atd.
 
 
Obr. 1. Membránový tlakoměr Kobold