Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Tříčipová kamera JAI – tentokrát pro gigabitový Ethernet

Světový výrobce kamer nejen pro strojové vidění, firma JAI, uvádí na trh variantu tříči­pové RGB kamery AT-200GE vybavenou gi­gabitovým ethernetovým rozhraním (GigE). Funkce kamery je založena na separaci při­cházejících paprsků na tři oddělené kanály R, G, B pomocí optického hranolu s dichronic­kými vrstvami. Obraz je snímán třemi přes­ně vyrovnanými snímači CCD. Výsledkem je obraz v plném rozlišení s věrnými barvami v každém obrazovém bodu (pixelu). I s niž­ším fyzickým rozlišením senzorů lze dosáh­nout vyššího rozlišení výsledného obrazu než u jednočipových kamer.
 

Věrnost barev

 
Tříčipové kamery (3CCD) již z principu poskytují lepší barvy než jednočipové kamery s Bayerovou maskou. Tato schopnost je ješ­tě podpořena dokonalejším oddělením jed­notlivých kanálů vrstvami s filtry. Na obr. 1 lze vidět, jaká je spektrální odezva kame­ry JAI AT-200GE ve srovnání s typickým sen­zorem s Bayerovou maskou.
 

Nastavení barevného prostoru

 
Vyvážení barev lze nastavit dvěma způso­by. Uživatel může pro jednotlivé kanály na­stavit rozdílné zesílení A/D převodníku anebo pro ně zvolit různé expoziční doby. Ve dru­hém případě výrazně sníží šum snímače. Ka­mera JAI AT-200GE také obsahuje speciální obvod, který zajišťuje přesnou kalibraci ba­rev pro tiskárny a profesionální monitory. Je také možné využít přednastavené hodnoty pro standardní barevný prostor s RGB nebo pro­stor Adobe RGB.
 

Použití kamery

 
Kamery jsou určeny pro použití při kont­role kvality tisku, v medicínských zařízeních, kde je vyžadováno přesné zobrazení barev, při kontrole polovodičových vrstev nebo při in­spekci plochých obrazovek.
 
tab. 1 jsou uvedeny základní paramet­ry a na stránkách www.prumyslove-kamery.cz jsou k dispozici další informace o nabíze­ných rozlišeních a komunikačních rozhraních.
(ELCOM)
 
Obr. 1. Porovnání spektrální odezvy a obrazů z kamer: a) spektrální odezva kamery s Bayerovou maskou, b) spektrální odezva 3CCD kamery, c) obraz pětimegapixelové kamery s Bayerovou maskou, d) obraz dvoumegapixelové 3CCD kamery JAI AT-200GE
 
Tab. 1. Parametry kamery JAI AT-200GE/CL