Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Trh s bezpečnostními systémy stále roste

Význam bezpečnostních systémů SIS v oblasti procesní výroby stále sílí. Je to spojeno s rostoucím stupněm automatizace výroby: koncoví uživatelé přikládají stále větší váhu systémům, které jim pomohou předcházet všem nepříznivým událostem.
Strategická analýza evropského trhu s bezpečnostními systémy pro procesní vý­robu, kterou vypracovala společnost Frost & Sullivan (www.industrialautomation.frost.com), předpokládá, že objem trhu poroste ze současných 459,3 milionu amerických dolarů na 632,4 milionu v roce 2016. Prů­zkum se týkal těchto oblastí průmyslu: pe­trochemický průmysl, chemický průmysl, farmaceutický průmysl, energetika a ostat­ní (v této kategorii jsou zahrnuty mj. oblas­ti výroby papíru, těžební průmysl, metalur­gie, vodárenství a zpracování odpadních vod).
 
Pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti vý­roby dávají zákazníci stále více přednost inte­grovaným systémům před samostatnými systé­my pro řízení a pro zabezpečení technologie. Na to reagují dodavatelé nabídkou systémů, které kombinují řídicí a bezpečnostní komponenty a omezují potřebu zásahů operátora, tj. i mož­nost lidského selhání, na minimum. Provozo­vatelé výrobních závodů jsou navíc pod stále větším tlakem regulatorních nařízení a předpi­sů a musí se vyrovnat s přísnými požadavky na bezpečnost, konstatuje analytička společnos­ti Frost & Sullivan Katarzyna Owczarczyková.
 
Globalizace výroby s sebou nese potřebu řídit distribuovanou výrobu na dálku a přitom zachovat možnost přijímat rychlá rozhodnutí. Proto jsou nutné implementace několikaúrov­ňových bezpečnostních systémů.
 
Cena zařízení je i v tomto případě jedním z rozhodujících faktorů výběru. Pro ty výrob­ce, kteří dodávají integrované bezpečnostní systémy SIS (Safety Instrumented System), je to šance dokázat zákazníkům, že takové řeše­ní je stejně dobré, ale cenově výhodnější než klasické řešení se samostatnými systémy pro řízení a pro zabezpečení. Proto vyvíjejí znač­nou iniciativu na poli osvěty a vzdělání, aby zákazníkům vysvětlili přednosti moderních SIS: jsou to nejen nižší pořizovací i celkové náklady, ale také spolehlivější provoz techno­logie a omezení doby odstávek. To vše vede ke zkrácení doby návratnosti investic, dodá­vá Katarzyna Owczarczyková. To, že podob­né iniciativy v odborných časopisech, tiště­ných i internetových, a na konferencích mají smysl, dokazuje nárůst objemu trhu v oblasti SIS, který je odrazem toho, že uživatelé no­vou techniku stále více akceptují.

(Bk)