Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Termokamery FLIR Systems pro automatizaci a měření v průmyslu

Společnost FLIR Systems, založená v roce 1978, se postupně stala předním světovým podnikem zaměřeným na navrhování, výrobu a prodej termografických zobrazovacích sys­témů (známých také jako termokamery či ter­movizní kamery) pro široké využi­tí v komerční a průmyslové oblasti i ve státních a výzkumných institu­cích. Dnes FLIR Systems zahrnuje pět velkých společností – švédskou AGEMA Infrared Systems (dříve AGA Infrared Systems), tři ame­rické firmy, Indigo Systems, FSI a Inframetrics, a francouzskou spo­lečnost Cedip. V listopadu 2007 společnost FLIR Systems akvizicí získala firmu Extech Instruments a v akvizicích pokračuje i nadá­le. FLIR Systems má tři výrobní závody v USA a jeden ve Švéd­sku (Stockholm). Od roku 2007 je také jeden její výrobní závod v Tallinnu v Estonsku. Vyrábí všechny mechanické i elektrické součás­ti infračervených termografických systémů. Pro maximální kvalitu je výroba kontrolována ve všech fázích – od návrhu a výroby detektoru, přes čočky a elektroni­ku systému až po závěrečné zkoušky a ka­libraci.

 
Všechny termokamery určené pro český trh jsou plně lokalizovány do českého jazyka včetně obsáhlého manuálu a softwaru FLIR Tools a FLIR Tools+. Sortiment termokamer společnosti FLIR Systems zahrnuje desítky různých modelů pro průmyslové, výzkumné, armádní i bezpečnostní využití.
 

Ruční termokamery FLIR pro automatizaci a průmysl

Pro využití v průmyslu jsou v nabídce společnosti FLIR Systems ruční termoka­mery řady Ex (tj. E4, E5, E6 a E8), dále Exx (tj. E40, E50 a E60), T4xx (tj. T420 a T440) a T6xx (tj. T600, T620 a T640). V této na­bídce lze nalézt produkty od základních mo­delů ručních termokamer za několik málo desítek tisíc korun s rozlišením 80 × 60 ob­razových bodů (pixelů), resp. 120 × 90 pi­xelů, a teplotní citlivostí 150 mK, resp. 100 mK, až po špičkové modely s teplotní citlivostí 35 mK a rozlišením 640 × 480 pi­xelů. Všechny zmíněné termokamery mají vestavěný digitální fotoaparát, umožňují za­znamenávat snímky v radiometrickém for­mátu .jpg a plně spolupracovat se softwarem FLIR Tools a FLIR Tools+. Mají funkci MSX (viz dále) a další funkce pro základní i pokročilou analýzu naměřených dat. Jsou vybaveny tepelným mikrobolometrickým detektorem (se spektrálním rozsahem 7,5 až 13 µm), na který je poskytována deseti­letá záruka, zatímco na celou kameru dvou­letá. Termokamery umožňují měřit teplotu v rozsahu –40 až 3 000 °C (podle modelu).
 
Ruční modely termokamer FLIR nacháze­jí široké uplatnění v průmyslu, např. pro dia­gnostiku mechanických a elektrických stro­jů a zařízení (včetně transformátorů, moto­rů, čerpadel apod.), pro kontrolu elektrických rozvodů (především stavu šroubových a jiných spojů), vyhřívaných forem a lisů, diagnostiku rozvodů tepla a stavu tepelné izolace, kotlů, žáruvzdorného obložení, pro kontrolu procesu kalandrování a mnoho dalších úloh.
 
Mezi termokamery FLIR střední třídy pa­tří modely řady Exx a T4xx s rozlišením 160 × 120 až 320 × 240 pixelů a teplotní cit­livostí 75 až 45 mK. Obě tyto řady termoka­mer umožňují záznam radiometrického vi­dea v softwaru FLIR Tools+ a nabízejí funk­ce MSX, obraz v obraze a teplotní prolnutí. Uvedené modely vynikají precizně zpraco­vanou optikou s možností ostření, které je u řady FLIR Exx manuální, zatímco u řady FLIR T4xx lze použít i automatické zaostře­ní. Samozřejmostí je možnost korekce exter­ní optiky, vlivu atmosféry a nastavení zdán­livé odražené teploty a emisivity.
 
Pro řadu Exx je možné zakoupit vyměni­telné objektivy se zornými poli 15°, 45°, pro řadu T4xx objektivy se zornými poli 6°, 15°, 45°, 90° a makroobjektivy s dvoj- a čtyřná­sobným zvětšením.
 
Termokamery FLIR řady Exx umožňují stanovit teplotu ve třech bodech, ve třech ob­lastech, určují maximální a minimální teplo­tu, signalizují místa, kde byla překročena jistá hranice maximálních nebo minimální hodnot (funkce alarmy nad, pod a interval) a stanovu­jí rozdíly teplot (delta funkce).
 

Převratná funkce MSX

Všechny ruční termokamery FLIR mají od konce roku 2013 patentovanou funkci MSX. V čem spočívá její výhoda? V klasickém termogramu se často vyskytu­jí špatně čitelné hrany a obrysy měřených objektů, a to tam, kde měřené předměty nevytvářejí výraznější teplotní kontrast oproti okolí nebo kde není značný rozdíl emisivit, takže hrany a obrysy nejsou termokamerou zaznamenány. Důsledkem je výrazně horší čitelnost termogramů oproti reálným foto­grafiím. Společnost FLIR Systems vyvinula funkci MSX, která zajišťuje prolnutí termo­gramu a reálné fotografie. Ve fotografii jsou detekovány hrany a obrysy a ty jsou „jako druhá vrstva“ vloženy do termogramu. Ve vý­sledném termogramu s MSX jsou jak teplot­ní (radiometrická) údaje, tak i obrysy z foto­grafie. V termogramu jsou přitom zachovány měřicí funkce jako v klasickém termogramu. Funkce MSX je pro průmysl převratná, neboť zajišťuje jasnou čitelnost nápisů na měřených objektech, rozlišení objektů od okolí (např. jednotlivých kabelů ve vícesvazkovém vede­ní) a jejich přesnou lokalizaci. Zcela nenahra­ditelná je funkce MSX při kontrole elektric­kých instalací, neboť s ní jsou čitelné i štítky a textová označení jednotlivých elektrických prvků. Vadný prvek je pak snadno identifi­kovatelný přímo z termogramu, bez nutnosti přikládat fotografii.
 

Stacionární termokamery FLIR pro automatizaci a průmysl

Pro průmysl, strojové vidění a vědu a vý­zkum jsou vhodné stacionární kamery FLIR řady Ax5 a dále A300, A310, A315 a A615.
 
V této nabídce lze nalézt základní mode­ly za několik desítek tisíc korun s rozliše­ním 80 × 64 pixelů až po špičkové modely s rozlišením 640 × 480 pixelů a obrazovou frekvencí 50 Hz (100/200 Hz v módu win­dowing). Vyjmenované typy termokamer jsou vyráběny s tepelným mikrobolomet­rickým detektorem (se spektrálním rozsa­hem 7,5 až 13 µm) s možností měřit tep­lotu v rozsahu –40 až 2 000 °C v závislos­ti na modelu.
 
Pro termokamery FLIR řad A300, A310, A315 a A615 je k dispozici široké spektrum objektivů se zornými poli 7°, 15°, 25°, 45°, 80° a s makroobjektivy se zvětšením 2,9krát a 5,8krát.
 
Termokamery jsou vybaveny rozhraním Ethernet (standard GigE-Vision) a v přípa­dě modelu FLIR A615 také USB. Software FLIR Tools nebo FLIR Tools+ jsou určeny k nastavování termokamer, pořizování a za­znamenávání termogramů, v případě FLIR Tools+ i k záznamu radiometrického vi­dea. Termokamery lze integrovat do vlast­ních aplikačních programů a systémů po­mocí vhodného vývojového prostředí (např. SmartVision SDK) a k vývoji aplikací je možné využít LabView společnosti Natio­nal Instruments.
 

Software FLIR Tools a FLIR Tools+

Nedílnou součástí každé termokamery společnosti FLIR Systems je software, ve kte­rém jsou zpracovávány a archivovány namě­řené hodnoty, analyzovány výsledky a tvo­řeny zprávy (reporty) o měření. FLIR Sys­tems nabízí ke svým termokamerám software FLIR Tools a FLIR Tools+. FLIR Tools je plnohodnotný software pro tvorbu reportů a editaci termogramů a je součástí dodáv­ky každé termokamery. Se softwarem FLIR Tools+ lze navíc zaznamenávat radiometrická videa a tvořit protokoly v MS Word, což přináší mnoho výhod a uživatelsky zvolený vzhled šablon.
 
FLIR Tools Mobile je software pro chyt­ré mobilní telefony a tablety s operačními systémy Android a iOS. Je zdarma ke staže­ní na Google Play a iTunes a umožňuje ko­munikaci prostřednictvím WiFi s ručními ter­mokamerami FLIR řady Exx, T4xx a T6xx.
 
Další informace jsou na www.termoka­mery-flir.cz.
Ing. Jan Sova,
Workswell s. r. o.
 
Obr. 1. Termokamera FLIR T640 vybavená přídavným teleobjektivem pro měření vzdálených prvků na roz­vodech vysokého napětí (citlivost 35 mK, rozlišení 640 × 480 pixelů, rozsah –40 až 3 000 °C záznam radiometrického videa, funkce MSX a další funkce)
Obr. 2. Termokamera FLIR T440 s rozlišením 320 × 240 pixelů a teplotní citlivostí 45 mK pro měření teploty v rozsahu –20 až 1 200 °C (záznam radiometrického videa, funkce MSX a další funkce)
Obr. 3. Srovnání termogramu pořízeného s funkcí MSX (vpravo) a klasického termogramu bez funkce MSX (vlevo)
Obr. 4. Termokamera FLIR A615 pro automa­tizaci a strojové vidění (rozlišení 640 × 480 pi-xelů, teplotní citlivost 50 mK, možnost tvorby vlastních aplikací pomocí SmartVision SDK či v LabView)
Obr. 5. Využití funkce radiometrického videa při měření oteplení poškozeného elektrického motoru v softwaru FLIR Tools+ a termokamerou FLIR E50