Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Teplárna C-Energy v Plané nad Lužnicí odchází od spalování uhlí

Zdroj energie C-Energy v Plané nad Lužnicí upouští od spalování uhlí a přejde k ekologickým surovinám. V poslední dekádě také přichází se zcela novými technologiemi spalování, které ještě nebyly na českém trhu použity. Firmou, která inovativním řešením vdechuje život a zároveň bdí nad kompatibilitou systémů, je český dodavatel řídicích systémů pro energetiku a průmysl – společnost ZAT. Do jaké míry je důležitý dodavatelsko-odběratelský vztah a kde se vidí energetický zdroj za deset let? Na to se Denisa Ranochová, tisková mluvčí firmy ZAT, zeptala ředitele C-Energy Planá, s. r. o., Libora Doležala a stratéga pro segment tepelné energetiky společnosti ZAT, a. s., Františka Kurala.

 

Pane Doležale, kdy padly první úvahy o ekologizaci původní teplárny v Plané nad Lužnicí?

Už v roce 2012, kdy jsme s novými majiteli teplárny řešili projekt modernizace, jsme uvažovali o celkové plynofikaci zdroje. Bylo zřejmé, že se zavedením emisního obchodování bude následovat odklon od využívání uhlí. Tehdy jsme se rozhodli ponechat jej v omezeném rozsahu z pohledu celkového tepelného výkonu. Provedli jsme částečnou plynofikaci v podobě čtyř velkých kogeneračních jednotek od firmy Rolls Royce Bergen Engines a v uhelné části jsme instalovali dva nové roštové kotle spalující hnědé uhlí fluidní technologií. Jejich výhodou je, že mohou do velké míry spoluspalovat štěpku, zároveň je její úprava před spalováním v porovnání s jinými typy kotlů snazší. Aktuálně spalujeme dřevní štěpku společně s uhlím v množství odpovídajícím zhruba 45 % objemu paliva. To i s dalšími investicemi v celkové výši přes dvě miliar­dy korun přineslo snížení produkovaných emisí o 90 % oproti stavu v roce 2012.

Další velké projekty jsou však před námi. Od roku 2023 chceme provozovat zdroj C-Energy Planá na straně primárního paliva pro výrobu energií zcela bez uhlí. V současné době je projekt v pokročilém stadiu přípravy, v letošním roce realizujeme přechod na prvním kotli, druhý bude následovat příští rok.

 

Pane Kurale, jak se podílela firma ZAT na zavedení těchto technologií?

Spolupráce s C-Energy Planá je pro nás vždy výzvou. Vedení této společnosti přichází na český trh s novými inovativními projekty. Naší úlohou je umět je řídit a uvést do života. Zmíněná plynofikace se nás týkala okrajově, kdy jsme měli na starosti integraci kogeneračních jednotek do stávajícího řídicího systému zdroje. Naše know-how jsme naplno uplatnili především při rozsáhlé rekonstrukci původně uhelných kotlů, při níž se při změně paliva měnil způsob jejich ovládání. V souvislosti s rekonstrukcí kotle jsme prováděli také úpravy na řízení rozvoden nízkého a vysokého napětí. Použili jsme zde naše řídicí systémy SandRA, které se v současné době řadí mezi nejmodernější ve svém odvětví na trhu.

Co je však na projektech stěžejní a zároveň technicky nejvíce náročné, je propojení nových technologických zařízení s těmi stávajícími a udržení koncepce jednotlivých částí řídicího systému tak, aby celý systém ladil a byl zajištěn bezpečný a plynulý provoz jako celku.

Pane Doležale, hovoříme o inovativním přístupu v oblasti výroby energie. Jaké další inovativní řešení používáte?

Při začleňování zcela nových technologií spalování dbáme na celkový koncept zdroje, aby jednotlivá technologická zařízení spolu velmi účinně spolupracovala, doplňovala se a byla schopná vysoké flexibility provozu, o čemž už hovořil pan Kural. Pro nás je důležitá schopnost rychlé změny elektrického výkonu zdroje provedená s vysokou přesností, aniž by přitom docházelo k výkyvům technických parametrů v rámci dodávek tepla a technologické páry pro naše klíčové zákazníky. Proto neustále inovujeme, abychom za každé situace vyhověli jejich potřebám.

Z hlediska instalovaných moderních technologických zařízení pro výrobu a dodávku energií na zdroji C-Energy Planá bych zmínil instalaci dalších dvou kogeneračních jednotek Rolls Royce Bergen Engines o elektrickém výkonu 11,5 MW, zprovozněných v roce 2020, nebo bateriové úložiště o výkonu 4 MW a kapacitě 2,5 MW·h, které bylo v době uvedení do provozu v roce 2019 největším v České republice. Významná je také instalace spalovací jednotky EVECONT, využívající nerecyklovatelný plastový odpad s kapacitou až 2 400 tun za rok, která je nyní ve zkušebním provozu.

 

Pane Kurale, jak se do těchto inovací zapojila firma ZAT?

Stejně jako pro C-Energy Planá i pro nás je prioritou zajištění spolehlivého řízení používaných technologií. Co se týče naší spolupráce na zmíněných inovačních projektech, v rámci bateriového úložiště naše systémy řídí proces nabíjení a vybíjení. Ovládáme baterie a zajišťujeme vizualizaci v řídicím systému zdroje.

Také v projektu EVECONT jsme jako český dodavatel řídicích systémů zanechali výraznou stopu. Jako subdodavatel majitele know-how, firmy EVECO Brno, jsme sem dodávali systém řízení a část elektro. Naše řídicí systémy jsou totiž určeny i pro řízení spalovacích procesů malých lokálních spaloven nerecyklovaného plastového odpadu.

Pokud mohu zmínit další významné projekty ZAT v energetickém zdroji C-Energy, jde třeba o řízení rozvodny 22 kV nebo právě realizované úpravy strojovny a parní turbíny Siemens. Tato akce související s přesunutím velínu si vyžádala další modifikace v řídicím systému SandRA Z200 a v HMI. Dále můžeme jmenovat buzení generátoru na platformě SandRA Z100, konkrétně s využitím kompaktního regulátoru AVR Z110, řízení chemické úpravny vody, chladicích věží a další.

 

Pane Doležale, hovoříte o spolupráci s dodavatelem při zavádění nových technologií. Proto se nelze nezeptat: co očekáváte od partnerské firmy?

Jak jsem uvedl, pro náš zdroj je velmi důležitá flexibilita provozu, rychlost změny, přesnost řízení elektrického výkonu, spolehlivost dodávek tepla – zejména páry – a s tím související udržování jejích konstantních parametrů. K tomu vedle promyšlené technologické koncepce zdroje potřebujete i kvalitní řídicí systém a dobrou spolupráci všech techniků a specialistů zodpovědných za instalaci technologických zařízení, řídicího systému i uvádění do provozu. Zároveň je nutná jejich průběžná podpora při postupném zdokonalování provozu, kdy je třeba úzká spolupráce provozního personálu a specialistů dodavatelských firem včetně dodavatele řídicích systémů. Pokud hovoříme o řízení technologií, instalovaný systém musí být spolehlivý a dostatečně robustní a odolný. Od jeho dodavatele musíme mít jistotu rychlé technické podpory při řešení případných poruch i preventivní údržby za rozumné ceny. Významná je také role dodavatele techniky měření a regulace. Proto potřebujeme, aby stále zdokonaloval svou techniku a služby a my v něm měli záruku dlouhodobosti.

 

Pane Kurale, můžete nám za druhou stranu říci, co je pro vás stěžejní při dlouhodobé spolupráci se zákazníkem?

Na projektech s C-Energy Planá spolupracujeme už desítky let. Podíleli jsme se na zavádění řízení u většiny inovativních technologií. Součástí vzájemné spolupráce je udržování vazby mezi řízením životnosti jednotlivých provozovaných zařízení i celého řídicího systému. Predikce provozuschopnosti technologických zařízení je stěžejní jak pro dodavatele řídicího systému, tak pro provozovatele zdroje. Proto je velmi důležitá vzájemná komunikace, kdy s předstihem řešíme upgrade programového vybavení i jednotlivých technických prostředků. Jsme tak schopni vyhovět požadavkům C-Energy na řízení nových inovativních technologií. Úzká spolupráce už ve fázi přípravy a vzájemná důvěra jsou klíčem k úspěchu u všech projektů, na kterých se podílíme. Také máme k dispozici vývojový tým, který v případě potřeby upraví či vyvine řešení odpovídající požadavkům a potřebám zákazníka.

 

Pane Doležale, jaké další projekty chystáte a jak se chcete profilovat například za deset let?

Vedle zmíněného projektu přechodu na 100% spalování štěpky v původně uhelných kotlích realizujeme od letošního jara po akvizici Teplárny Tábor v této lokalitě postupný přechod z primárních parních rozvodů na horkovodní. Připravujeme také projekt plynofikace v areálu bývalé Teplárny Tábor. Nový zdroj bude zajišťovat výrobu páry pro lokální odběratele, zároveň bude sloužit jako záloha a pro špičkování výroby tepla při velkých mrazech, pokud by horkovod z Plané nedokázal přenést celý potřebný tepelný výkon pro zákazníky v Táboře. Vedle toho počítáme s využitím směsného odpadu z regionu Táborska, který nenajde další využití a současně ho nebude možné po roce 2030 skládkovat, ve zdroji energetického zpracování odpadu (ZEVO).

Zabýváme se i dalšími rozvojovými aktivitami v oblasti snižování zátěže CO2. Zmínil bych například oblast výroby vodíku, ukládání CO2, instalaci obnovitelných zdrojů energie a případné využití dalšího baterio­vého systému. Uvidíme, jak rychle budeme postupovat při realizaci těchto dalších rozvojových projektů, v jakém pořadí a kdy se budou realizovat. Někdy se stává, že díky naší otevřenosti novým technologiím a vynalézavosti kolektivu přijde úplně nový projekt, který dostane rychlý spád a předběhne projekty, se kterými jsme začali dříve.

 

Pane Kurale, budete se podílet na řízení i těchto technologií?

Samozřejmě zde opět rádi nabídneme své systémy a know-how. Teplárny a spalovny odpadu jsou provozy, kam ZAT dlouhodobě dodává svá řešení s využitím vlastního řídicího systému SandRA. Jsme připraveni s nimi spolupracovat na instalaci zařízení tradičních technologií dodávkami řídicích systémů různé úrovně od DCS až po řízení jednotlivých částí technologických zařízení, například řízení kotlů, parních turbín, generátorů, rozvoden a také neblokových provozních souborů. Co se týče výroby vodíku, ukládání CO2 a instalace dalších obnovitelných zdrojů energie včetně akumulace energie, jsme připraveni stejně jako v minulosti spolupracovat s dodavateli technologických zařízení a s budoucím provozovatelem na vývoji řízení a následné instalaci.

Naší výhodou jsou kvalitní a bezporuchové systémy s životností až dvacet let. Díky vývojovému zázemí můžeme teplárnám či spalovnám nabídnout moderní řízení „šité na míru“ jejich potřebám včetně našich zkušeností se zaváděním řízení inovativních technologií. Jsme firma, která se na poli automatizace pohybuje šedesát let, což dává zákazníkům garanci spolehlivosti a kvality poskytovaných řešení.

 

(ZAT, a. s.

 

Obr. 1. Libor Doležal, ředitel C-Energy Planá, s. r. o., a František Kural, stratég pro segment tepelné energetiky společnosti ZAT, a. s.

Obr. 2. Teplárna v Plané na Lužnicí

Obr. 3. Bateriové úložiště o kapacitě 2,5 MW·h

Obr. 4. Spalovací jednotka Evecont, využívající nerecyklovatelný plastový odpad, s kapacitou až 2 400 tun za rok

Obr. 5. Rozvodna a měniče spalovny Evecont, dodané firmou ZAT

Obr. 6. Pohled do rozváděče řídicího systému spalovny Evecont