Teorie a praxe automatizace 2004

číslo 1/2005

Teorie a praxe automatizace 2004

Pracovníci skupiny průmyslové automatizace ústavu automatizace a měřicí techniky Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně (UAMT FEKT VUT) uspořádali 12. listopadu 2004 v prostorách UAMT v novém v integrovaném objektu FEKT v kampusu VUT na Palackého vrchu v Brně čtvrtý ročník semináře Teorie a praxe automatizace, již tradičního setkání představitelů UAMT FEKT a pracovníků výrobních, obchodních a projektových organizací z oblasti automatizace. Jako obvykle byly tématem semináře především společné zájmy průmyslové a akademické sféry v oborech technické kybernetiky a měřicí techniky s důrazem na průmyslovou automatizaci.

Vedle pracovníků UAMT se semináře zúčastnili zástupci jedenácti brněnských i mimobrněnských firem, redakce časopisu Automa, Fakulty strojního inženýrství a Fakulty stavební VUT, Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava a SPŠE v Brně. Garantem akce byl prof. Ing. František Zezulka, CSc., z pořádajícího ústavu.

Před vlastním jednáním semináře si účastníci prohlédli nové prostory UAMT: specializované laboratoře robotiky I, robotiky II, průmyslové automatizace a měřicí techniky i některé přednáškové sály.

V první části prvního jednacího bloku semináře informovali pracovníci UAMT o stávajících bakalářských a inženýrských studijních programech, které zčásti či zcela zajišťují. Podobně situaci konstatované na semináři v roce 2003 (Automa č. 1/2004, str. 54) budou pracovníci UAMT ve školním roce 2004/2005 muset zadat, vést a zhodnotit asi 130 zadání semestrálních prací pro dobíhající magisterské studium a asi 150 bakalářských závěrečných prací. Protože je především z pohledu kvality přípravy budoucích absolventů žádoucí, aby co největší část zadání těchto prací měla kořeny v potřebách průmyslu, zvou pracovníci UAMT všechny firmy ke spolupráci v této oblasti. Týmovou práci na zadáních, která by umožnila koncentrovat řešitelské kapacity na složitější úlohy vyvozené z potřeb praxe a současně poskytla studentům cennou zkušenost, zatím nelze z legislativních důvodů u tohoto druhu prací realizovat.

Ve druhé části prvního bloku informoval prof. Zezulka o zahraničních výměnných programech určených pro studenty (v rámci programů Socrates – Erasmus, Leonardo da Vinci, CEEPUS a IAESTE) a o stážích pro studenty VUT zajišťovaných dvojstrannými smlouvami např. s KIH Hasselt a TU Iževsk. Absolventi oboru kybernetika, automatizace a měření na UAMT, kteří prošli zahraničními pracovišti, jsou vesměs jazykově dobře vybaveni a orientují se ve spolupráci se zahraničím. Naproti tomu škola hledá v průmyslu místa pro aktivní činnost zahraničních studentů, kteří v rámci již zmíněných výměnných programů recipročně přijíždějí do UAMT z partnerských zahraničních vysokých škol.

V druhém bloku jednání byly podány důležité aktuální informace o podpoře výzkumu a vývoje ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO), které každý rok znovu umožňují průmyslovým podnikům spolu se školami zahajovat a řešit školám společné výzkumné a vývojové projekty, jejichž cílem je posílení konkurenceschopnosti našeho průmyslu. Účastnící byli seznámeni s výzkumnými záměry, na nichž pracovníci UAMT pracovali a hodlají pracovat v příštích letech.

Dále byly předneseny aktuální informace o světovém kongresu organizace IFAC, který se koná pod názvem 16th World Congres IFAC 2005 v Praze v červenci 2005, především o jeho průmyslové sekci, a o přípravě akcí IFAC Workshop Programmable Devices and Systems PDS’06 a IFAC Conference FET’06.

V zajímavé přednášce představil prof. Šolc výsledky práce Centra aplikované kybernetiky UAMT, především aktivity v robotickém fotbalu, a současný stav vývoje mobilního robotu pro záchranu lidských životů v sutinách Orpheus.

Závěrečnými vystoupeními byly prezentace metody bezdrátové komunikace ZigBee, vhodné pro průmyslovou automatizaci, Ing. Gutmanem (Freescale Polovodiče) a měničů frekvence řady Unidrive SP Ing. Dostálem (Control Techniques Brno s. r. o.).

Na závěr setkání účastníci konstatovali jeho užitečnost pro utužení vzájemné spolupráce i do budoucna. Hlavními tématy, kterým je třeba věnovat pozornost, jsou výchova studentů k týmové práci, a to zejména umožněním využívání týmové práce při školních pracích a podpora přednáškových aktivit odborníků z praxe se zájmem o aktivní účast na výuce zejména v oblasti prezentace úkolů, které na studenty čekají v praxi, včetně umožnění kontaktů s perspektivními studenty jako budoucími zaměstnanci. Automatizační praxe od studentů v současné době požaduje znalost cizího jazyka a programování (C++) a schopnost práce v týmu.

Ing. Radek Štohl, Ph.D.,
UAMT FEKT VUT
(stohl@feec.vutbr.cz)