Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

TecoRoute – novinka pro vzdálenou správu PLC Tecomat i řízených zařízení

I na letošním veletrhu Amper 2014 budou stánku Teco a. s. dominovat programovatelné automaty Tecomat řady TC700 (velká modu­lární PLC) a Foxtrot (malá modulárně rozši­řitelná PLC). Oba jsou určeny především pro řízení průmyslových zařízení, Tecomat Foxtrot je navíc rozšířen o sběrnici CIB – Common In­stallation Bus®, a stal se tak univerzální cen­trálou i pro techniku budov a pro její chytré (integrované) řízení. K dosavadním deseti ty­pům centrálních modulů letos přibyl jedenác­tý s označením CP-1001 se zdvojnásobenou pamětí programu a s trojnásobným počtem uživatelských registrů. To je vhodné pro pro­gramátory, kteří zvládli tvorbu webových strá­nek ve Foxtrotu a píšou v nich pokročilé dia­logy pro konfiguraci PLC pro konkrétní dům. Z novinek pro sběrnici CIB uveďme stmívač pro všechny typy 230V kompaktních zářivek, LED žárovek a obyčejných žárovek. Doplně­no bylo řízení osvětlení protokolem DSI. No­vinkami jsou i dva moduly se specializovaný­mi žaluziovými akčními členy. Nové externí sériové porty zvyšují celkový počet připoji­telných kanálů na deset. Prostřednictvím mo­dulu SolarMonitor lze nyní k PLC Foxtrot při­pojit v podstatě libovolný fotovoltaický měnič.

 
Na sklonku roku 2013 byla spuštěna serve­rová služba TecoRoute. Ta zjednodušuje spo­jení se systémy Tecomat přes internet. Zajišťu­je trvalé spojení s PLC bez nutnosti přidělovat veřejnou adresu IP (ať statickou, nebo dyna­mickou). Služba funguje bez jakéhokoliv dal­šího hardwaru obvyklého pro VPN a jeho na­stavování. Spojení je odolné i proti změnám na straně připojení k internetu i v případě, že bude router v cetě vyměněn nebo modernizo­ván. To je výhodné, jestliže Tecomat se zaříze­ním putuje do zahraničí, mění majitele, stěhu­je se apod. Dodavatelská firma jej stále „vidí“ pod jeho unikátním jménem a heslem. V polo­vině února bylo trvale připojeno již 230 PLC Tecomat. Ohlasy jsou velmi příznivé.
 
Obr. 1. Schematické znázornění nové služby TecoRoute