Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Technické vlastnosti magnetických plovákových stavoznaků

Základním požadavkem kvalitní tvorby poptávky (objednávky) je co nejpřesnější spe­cifikace zadání. Zde je zpravidla kladen dů­raz na technické parametry zařízení, které je předmětem objednávky. Jejich zadání je ale většinou úkolem nejsnazším, neboť vycháze­jí z vlastní technologie, která je známa. Pře­sto se v praxi často objevují objednávky, kde poměrně dost důležitých parametrů chybí. Ve snaze zabránit případným nesrovnalostem nebo zbytečným průtahům s následným dodatečným vyjasňováním a upřesňováním nabí­zí tento článek návod, který urychlí a zpřesní specifikaci požadovaného typu magnetických plovákových stavoznaků všech typů.
 

Terminologie

 
V první řadě je nutné si uvědomit nutnost užití správné terminologie, tedy zda požaduji snímač, či spínač, popř. obtokový stavoznak. Tyto pojmy jsou velmi často používány špat­ně. Přitom je to jednoduché. Spínače jsou měřidla, jež signalizují pouze limitní polohy hladiny, na rozdíl od snímačů, které sledují polohu hladiny vždy průběžně, byť s různou přesností. Aby to nebylo tak snadné, existují i jejich kombinace. V těch případech je vždy preferován název snímač, přičemž doplňko­vým textem je nutné upřesnit, že jde o sní­mač doplněný kontaktními výstupy. Samo­statnou kapitolou jsou obtokové stavoznaky, které jsou svou konstrukcí specifickým dru­hem snímačů (obr. 1).
 

Technické parametry

 
Pro všechny typy snímačů, spínačů a sta­voznaků je vždy nutné specifikovat nejmé­ně tyto základní údaje: přesné označení při­pojovacích rozměrů (nejlépe i s označením příslušné normy), maximální výpočtový tlak a teplotu, popis měřeného média (zejména jeho hustotu a chemické pojmenování), mě­řicí rozsah nebo polohu sledovaných limit­ních hodnot a úplnou specifikaci všech po­žadovaných výstupních signálů. Například pro hladinový spínač je to kromě typu kon­taktů (spínací, rozpínací, přepínací) také po­žadavek na jejich provedení (podle specifi­kace Namur aj.).
 
Je dohodnuto, že název spínacích a roz­pínacích kontaktů je odvozen od jejich funk­ce při pohybu plováku vzhůru. Je-li požadován analogový výstupní signál, je důleži­té uvést požadovanou přesnost signalizace, popř. i požadavek na protokol HART. V ne­poslední řadě je důležitý i popis prostředí, ve kterém bude přístroj instalován (např. prostředí s nebezpečím výbuchu, požada­vek na stupeň krytí IP nebo zvláštní klima­tické okolnosti).
 
Většinu těchto údajů lze najít v přísluš­ných katalozích nebo na internetu (pro sta­voznaky KSR Kuebler na www.ksr-kuebler.com, www.dex.cz).
 

Speciální varianty

 
Kromě standardních, katalogových ver­zí dodávají mnozí výrobci další speciální va­rianty snímačů, spínačů a stavoznaků, které v katalogu obvykle uvedeny nejsou, ale pro zákazníky mohou být velmi zajímavé. Zde je uvedeno několik příkladů speciálních provedení obtokových stavoznaků od jedno­ho z jejich nejvýznamnějších výrobců, firmy KSR Kuebler.
 
Výrobce nabízí jako variantu vizuální­ho sledování hladiny na liště s otočnými válečky i otočné destičky (vhodné zejména pro rychle se měnící úrovně hladiny), obo­je i v reflexních verzích. Samozřejmostí je možnost doplnit je o boční gravírovanou stupnici s rozlišením v centimetrech nebo milimetrech (z plastu, hliníku nebo koro­zivzdorné oceli). Další specialitou, v katalozích zpravidla neuváděnou, je varianta dovažovaného plováku, jenž dovoluje mě­řit i mezihladinu (rozdíl hustot obou frakcí musí být však větší než 50 kg/m3). Zvlášt­ní a technologicky výhodnou, ale z nezna­losti málo žádanou verzí jsou stavoznaky se zdvojenou nebo i ztrojenou signalizací na jednom stavoznaku. Jednotlivé signali­zace jsou vzájemně nezávislé a lze dodat i typ se společnou sdružovací skříňkou. Pro rozsahy měření větší, než uvádějí katalogy (přes 6 m), nabízí výrobce možnost děle­ných stavoznaků.
 

Závěr

Závěrem, zejména pro méně zkušené pro­jektanty a objednavatele, lze doporučit vždy odbornou osobní konzultaci, a to přímo s vý­robcem nebo s jeho tuzemským dodavatelem.
Ing. Jiří Havlík,
 
Obr. 1. Obtokový stavoznak