Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Systém vědy, výzkumu a inovací ve firmě Elvac

V současné době představuje technologický rozvoj založený na výzkumu, vývoji a inovacích (VVI) nedílnou součást udržitelného rozvoje nejen ve vyspělých, ale také v rozvíjejících se zemích. Při realizaci VVI (na úrovni národní politiky aktuálně schválené Úřadem vlády ČR na léta 2016 až 2020) hrají důležitou roli návaznost a koordinace s průmyslovou politikou, regionální politikou a dalšími oborovými koncepcemi (jako jsou např. zdravotnictví, obrana, bezpečnost, ochrana životního prostředí, energetika a mnohé další). V budoucnu bude kladen stále větší důraz na podporu aplikovaného výzkumu a optimalizaci financování s vyšším podílem firem. Rovněž firma ELVAC, a. s., má své oddělení VVI. 

Vzdělávání

Kvalitní vzdělání (spolu s následným soustavným vzděláváním v dané problematice) tvoří základ kvalitního výzkumu a vývoje. Firma Elvac proto:

  • podporuje dlouhodobou spolupráci s akademickou sférou při řešení nejrůznějších problémů technické praxe,
  • vzdělává své zaměstnance s cílem zvýšit úroveň jejich znalostí a dovedností a harmonizovat tak jejich kvalifikaci a kompetenci s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. 

Vývoj a výzkum

Firma Elvac zprovoznila počátkem roku 2015 své specializované pracoviště. Tato výzkumná a vývojová laboratoř – určená pro energetiku a energeticky úspornou automatizaci,
je vybavena technikou k testování vlastních měřicích a řídicích systémů, zaměřených na dispečerské řízení distribuční sítě a na energetický management v sektoru obnovitelných zdrojů energie (OZE).

Klíčový produkt oddělení Vlastní produkty představují jednotky RTU, jejichž vývojem a výrobou se firma Elvac dlouhodobě zabývá. Výzkum je zaměřen na metodické testování vyvinutých produktů (např. kalibraci, teplotní kompenzaci, výstupní kontrolu), přičemž cílem je nacházet neotřelá a zajímavá řešení (na základě přání zákazníků) a dosahovat tak špičkových technických a provozních parametrů. 

Inovace

Pod termínem „inovace“ v tomto případě rozumějme tzv. technickou inovaci zahrnující zavedení nových produktů a technologií a podstatné zlepšení již vyráběných produktů a používaných technologií.

Oddělení Vlastní produkty firmy Elvac inovovalo např. tyto své produkty určené pro energetiku:

  • RTU7B – jednotka RTU vybavená bateriovým napájením a určená ke sběru dat všude tam, kde není k dispozici síťové napájení (obr. 1),
  • RTU7M – čtyřkanálová rychlá měřicí karta se simultánním vzorkováním (40 MS/s) určená k analýze přechodových jevů a detekci poruchových stavů (coby detektor poruch na izolovaných vodičích vn),
  • ELF7 – přenosný detektor zemního spojení (v rámci vedení vn) určený k přesné lokalizaci poruchy pomocí bezkontaktní metody měření založené na principu analýzy chování elektrického a magnetického pole pod vedením vn (obr. 2),
  • kombinovaný senzor vn – senzor určený k vysokorychlostnímu simultánnímu měření proudů a napětí na vedení vn.

 

Ing. Petr Vojčinák, Ph.D., ELVAC a. s.

Obr. 1. RTU7B – jednotka RTU vybavená bateriovým napájením (víko demontováno)

Obr. 2. ELF7 – přenosný detektor zemního spojení na vedení vn (čelní panel)