Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Systém pro řízení údržby v podniku COMES Maintenance

Systém COMES Maintenance je vytvořen pro řízení údržby podniku. Obsahuje podporu pro zajištění plánování a realizaci údržby a poskytuje přehled o činnostech údržby v organizaci, včetně přehledů klíčových ukazatelů nezbytných pro řízení údržby.

Hlavní součásti COMES Maintenance

Mezi hlavní součásti systému COMES Maintenance patří určení zdrojů a předmětů údržby, plánování údržby, evidence oprav a úkonů, sklad náhradních dílů a vytváření souvisejících statistik a protokolů. COMES Maintenance využívá modul COMES Modeller výrobního informačního systému COMES. I proto je jednoduše doplnitelný o speciální uživatelské funkce.

COMES Maintenance může být provázán s externími systémy (např. docházkovým systémem pro synchronizaci údajů o pracovnících, celopodnikovým informačním systémem ERP pro synchronizaci údajů o náhradních dílech a jejich objednávání aj.).

Vazbu zajišťuje konfigurovatelné rozhraní modulu COMES Modeller, které umožňuje výměnu dat s externími systémy pomocí přímé vazby mezi SQL databázemi, prostřednictvím textových nebo XML souborů nebo pomocí webových služeb.

Určení zdrojů a předmětů údržby

COMES Maintenance umožňuje určit zdroje potřebné pro údržbu (lidské, materiální) a předmět údržby (udržovaná zařízení). Je také možné vytvořit vazbu na externí systémy pro synchronizaci dat (pracovníci, náhradní díly).

Určení zdrojů a předmětů údržby je členěno do těchto částí (obr. 1):

–   Určení lidských zdrojů (pracovníci údržby, externí firmy zajišťující údržbu). Součástí je tvorba uživatelsky specifikovaných skupin (např. údržba strojní, údržba elektro) s uživatelsky specifikovanými vlastnostmi jednotlivých skupin (např. kontaktní informace, kvalifikace).

–   Určení zařízení, která podléhají údržbě, s možností stanovit hierarchii zařízení (podle konkrétní struktury v daném výrobním podniku). Zařízením je možné přiřazovat jak předem přesně určené vlastnosti, tak i externí dokumenty (obrázky, výkresovou dokumentaci, pokyny SOP, pokyny pro údržbu apod.).

–   Určení nástrojů a náhradních dílů s vazbou na sklad náhradních dílů.

Plánování údržby

COMES Maintenance umožňuje automatické a uživatelské plánování údržby, kalibrací a kontrol. Díky úzké vazbě na ostatní moduly výrobního informačního systému COMES podporuje možnost vytvořit automatickou vazbu na jednotlivá zařízení podléhající údržbě (přenosy dat z řídicích systémů těchto zařízení). Příkladem může být získávání skutečné doby provozu (motohodin) zařízení pro promyšlenější preventivní údržbu.

Automaticky vytvářený plán údržby dovoluje plánovat servisní zásahy periodicky (preventivní údržba) nebo na základě motohodin a poruchových hlášení (alarmů) řídicího systému (vylepšená preventivní údržba). Perioda údržby je nastavitelná u každého zařízení samostatně. Uživatelské plánování umožňuje také ručně zadávat požadavky na provedení údržby. Plán údržby využívá uživatelsky konfigurovatelnou hierarchii zařízení a skupiny údržby a je zobrazován pomocí Ganttova diagramu.

Jednotlivé požadavky na údržbu procházejí v systému vestavěným životním cyklem (obr. 2). Pracovníci údržby mohou být o požadavcích na provedení údržby informováni prostřednictvím hlášení uživatelské aplikace na svém počítači, e-mailem nebo SMS.

Plánování údržby je možné provázat s funkcí pro krátkodobé operativní plánování výroby výrobního informačního systému COMES.

Sklad náhradních dílů

COMES Maintenance umožňuje vést sklad náhradních dílů: konfigurovat fyzické a logické sklady a v rámci skladu specifikovat skladové pozice. Počet konfigurovaných skladů není systémem omezen.

Skladové položky jsou zobrazovány souhrnně v přehledové tabulce s možností filtrování podle skladu a vybraného řetězce nebo detailně pomocí karty položky s podrobnými informacemi o položce (obr. 3). Na skladové položky lze vystavovat objednávky, ve skladu je možné vykonávat skladové operace (příjmy, výdeje, převody) a skladové uzávěrky a inventury. Součástí skladu jsou protokoly skladových pohybů a inventurní protokoly.

Sklad podporuje identifikaci pomocí čárových kódů i jiných systémů značení (optické kódy 2D, RFID).

Evidence oprav a úkonů, přehledy a protokoly

COMES Maintenance obsahuje standardní protokoly. Další uživatelské protokoly lze doplnit prostředky výrobního informačního systému COMES.

Mezi standardní protokoly patří:

–   plán údržby zobrazený Ganttovým diagramem nebo tabulkou, v níž lze nastavit filtr pro vybrané období, zařízení nebo skupinu údržby,

–   protokol o provedení údržby, tj. seznam všech záznamů o provedených údržbách s možností je filtrovat (filtr podle vybraného období, zařízení nebo údržbáře) a možností zobrazit detailní informace o provedení údržby,

–   statistika zařízení podléhajících údržbě, obsahující četnost údržeb zařízení, průměrnou dobu trvání údržby, datum posledního provedení údržby, průměrné náklady na údržbu zařízení a celkové náklady všech údržeb daného zařízení,

–   statistika vytíženosti pracovníků údržby, obsahující počet vyřešených úkolů, počet nevyřešených úkolů, celkovou dobu strávenou údržbou a vytíženost pracovníka za zvolené období.

Souhrnně o COMES Maintenance

Systém nabízí uživatelům efektivní a uživatelsky přátelské řízení údržby. Uživatelským klientem je webový prohlížeč Internet Explorer. To uživatelům umožňuje transparentní přístup k informacím jak uvnitř podniku, tak na dálku, bez nákladů na správu aplikačního programu. Velkou předností je možnost provázání s výrobním informačním systémem COMES s jeho komplexními funkcemi MES (např. sběr a vyhodnocování výrobních dat).

COMES Maintenance podporuje nákladově úspornou údržbu a uživatelům poskytuje:

–   jednoduché určení zdrojů a předmětu údržby s možností jejich hierarchického členění,

–   vizuální plánování údržby v různých režimech,

–   evidenci provedených úkonů,

–   vytváření báze informací o provedených údržbách a opravách pro její následné využívání,

–   možnost promyšlené preventivní údržby,

–   vedení skladu náhradních dílů,

–   komunikaci s externími systémy, jak s provozními řídicími systémy technologií, tak s podnikovým informačním systémem (ERP),

–   přehledy, statistiky a protokoly.

Systém COMES Maintenance v. 3 je uvolněn i pro projekty systémových integrátorů s možností spolupráce i na projektech MES COMPAS automatizace. Kontakt získají zájemci na www.compas.cz. 

Ing. Vlastimil Braun, COMPAS automatizace, spol. s r. o.

Obr. 1. Příklady konfiguračních formulářů

Obr. 2. Příklady oken pro plánování údržby

Obr. 3. Příklad specifikace skladové položky