Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Systém pro předběžné plánování technického řešení v platformě EPLAN 2.3

Fáze předběžné přípravy projektu a fáze návrhu detailní konstrukce zařízení spolu úzce souvisejí, ale tradičně jsou zpracovávány pomocí různých softwarových konstrukčních systémů. Nyní jsou již obě začleněny v systému EPLAN, protože systém pro předběžné plánování technického řešení se stal součástí platformy EPLAN 2.3. Inovované funkce zvyšují kvalitu projektu a konzistenci dat a současně snižují náklady na následné konstrukční práce a přípravu výroby.  

Předběžná příprava projektu je rozhodující fází konstrukčních prací. Zahrnuje stanovení technické koncepce stroje nebo zařízení a počáteční odhad celkového objemu konstrukčních prací. Platforma EPLAN 2.3 dává této klíčové fázi projektu nový základ. Přímo v platformě EPLAN je možné realizovat a stanovit vše, co je součástí předběžné přípravy: grafické náčrty, funkční schémata a seznam proměnných, výchozí technické údaje pro pohony, snímače a vstupy/výstupy PLC nebo kusovníky pro kalkulaci materiálových nákladů. Na základě úplných dat z této fáze, bez nutnosti zadávat nová data nebo je převádět z jiného systému, lze následně navrhnout detailní technickou konstrukci zařízení a postup jeho výroby či montáže. Výhodou pro uživatele je velmi snadné zaškolení a jednoduchá práce s tímto novým systémem vycházejícím z platformy EPLAN. Nově integrovaná součást platformy EPLAN umožňuje zlepšit konzistenci dat a zlepšit kvalitu projektu. Současně se snižují náklady na celý proces vývoje stroje či zařízení.  

Přehled struktury zařízení

Ústředním komunikačním prvkem pro platformu EPLAN je nový navigátor pro přípravu projektu. V tomto dialogovém okně jsou zobrazeny vybrané části návrhu, které je možné v rámci projektu také spravovat. Použití předem připravených maker a kopírování již hotových součástí konstrukce zařízení metodou drag & drop urychluje a usnadňuje tvorbu a změny stromové struktury zařízení. Dokonce je možné přímo v grafickém editoru předběžného plánování technického řešení spustit aplikaci CAE. Data vytvořená ve fázi technického návrhu konstrukce lze snadno prezentovat v podobě výstupní zprávy a použít např. pro kusovník materiálu a kalkulaci cen a pracovních nákladů. Jde o ucelený proces. V další fázi základní konstrukce zařízení lze využít již existující data z navigátoru předběžného plánování technického řešení a metodou drag & drop je umístit do výkresů a schémat. Jako další možnost pro vstup dat zahrnuje systém pro předběžný návrh funkci pro import dat, jež umožňuje importovat data z tabulek Excelu do systému EPLAN. Díky tomu je možné zvažovat i informace z jiných vývojových oddělení. Pomocí funkce importu lze stromové schéma struktury zařízení v předběžném návrhu generovat automaticky. 

Základní principy

Proces projektování strojů a zařízení zahrnuje jednotlivé fáze, během nichž jsou počáteční hrubý návrh a konstrukční nápady postupně přetvářeny a upřesňovány až do podoby kompletní výkresové a výrobní dokumentace. Fáze předběžného návrhu technického řešení a následující základní návrh konstrukce jsou prvními fázemi projektu, v nichž je navrhována základní koncepce stroje nebo zařízení a odhadován rozsah projektových prací. Cílem je co nejvíce se přiblížit detailům zařízení a stanovit postupy pro následující podrobnou konstrukci a technickou přípravu výroby a montáže. Dosud byl předběžný technický návrh často zpracováván v odděleném softwarovém prostředí s vlastními grafickými nástroji a textovým editorem pro zpracování tabulek a databází, které mělo jen omezené rozhraní pro navazující konstrukční nástroje nebo toto rozhraní zcela chybělo. Přitom nejednotná data a často i nedostatečná podpora inženýrských funkcí v těchto systémech výrazně zvětšují objem konstrukčních prací a zhoršují kvalitu návrhu ve fázi detailní konstrukce stroje nebo zařízení.  

(Eplan Engineering CZ, s. r. o.)

Obr. 1. Schéma technologie (P&ID) a stromová struktura zařízení (navigátor) pro transparentní a integrované předběžné plánování EPLAN 2.3

Obr. 2. Předběžný návrh dopravníku