Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Systém pro kontrolu zavazadel na letišti

Tekuté výbušniny lze snadno vyrobit, a proto jsou velkým lákadlem pro teroris­ty, kteří připravují bombové útoky zejména na dopravní letadla. Po zmaření teroristic­kých útoků tekutou výbušninou, které pode­zřelí útočníci plánovali provést v srpnu 2006 na transatlantické lety do USA, zavedla Ev­ropská unie přísná pravidla pro vnášení teku­tin do letadel. Od listopadu 2006 smí cestují­cí převážet v příručním zavazadle na palubě letadla tekutiny, krémy, gely nebo pasty je­nom v nádobkách a obalech s obsahem nej­výše 100 ml. Je pochopitelné, že zákaz pře­vážet tekutiny v příručním zavazadle většinu cestujících obtěžuje, omezuje a cestování le­tadlem znepříjemňuje.
 
Nyní však mohou cestující doufat, že ten­to zákaz bude zrušen. Dne 19. listopadu 2009 přijal regulační výbor členských států EU pří­slušný návrh Komise EU. Podle něho má být zákaz převážení tekutin v letadlech zrušen ve dvou krocích. Nejprve si budou smět od 29. dubna 2011 vzít s sebou na palubu leta­dla tekutiny tranzitní cestující. V druhém kro­ku má být od 29. dubna 2013 zcela zrušeno množstevní omezení. Návrh příslušného zá­kona předložila Evropská komise k projedná­vání v Evropském parlamentu letos v srpnu. Nové detekční systémy, které dokážou nebez­pečné substance a tekuté výbušniny odhalit a spolehlivě je rozlišit od neškodných látek, musí v budoucnu stát na každém bezpečnost­ním kontrolním stanovišti.
 
To je také požadavek Evropského sdružení civilního letectví ECAC (European Civil Avi­ation Conference), které standardizované de­tekční metody a zkušební postupy pro tekuté výbušniny stanovuje. Výbušniny a detekční přístroje zkoušejí pracovníci Fraunhoferova ústavu pro chemické technologie ICT (Institut für Chemische Technologie) ve Pfinztalu ne­daleko Karlsruhe, který k tomu získal oficiál­ní akreditaci jako Německé testovací středis­ko od Spolkového ministerstva vnitra SRN. Odborníci ústavu provádějí náročné zkoušky v moderně vybavené bezpečnostní laborato­ři za všech přísných bezpečnostních opatře­ní a přitom úzce spolupracují se spolkovou policií. Výrobci dodávají detekční přístroje k testování do ústavu buď z vlastní iniciativy nebo na výzvu sdružení ECAC.
 
Odborníci ústavu nejprve v bezpečnostní laboratoři ve speciálních, zčásti dálkově ovlá­daných zkušebních zařízeních (obr. 1) připra­ví a vyzkouší výbušniny podle zadání sdruže­ní ECAC, které dostává seznam nebezpečných substancí od bezpečnostních služeb. Následně musí testovaný detekční přístroj každou teku­tou výbušninu automaticky jako takovou iden­tifikovat, právě tak jako nepodezřelé substan­ce. Nesmí např. šampon na vlasy nebo parfém identifikovat jako výbušninu a spustit falešný poplach. Aktuální situace vyžadují individu­ální testovací metody a systémy: je-li nutné např. zkoušet otevřené láhve, detekují senzory unikající páry. Má-li se při kontrole zavazadel naopak zjišťovat obsah neotevřených lahví, po­užijí se speciální rentgenové systémy. Výsled­ky testu předávají odborníci ústavu buď pří­mo výrobci detekčního přístroje nebo spolko­vé policii. Spolková policie výsledky postoupí sdružení ECAC, které informuje výrobní pod­nik, zda je jeho přístroj vhodný pro certifikaci.
 
Dosavadní zařízení pro kontroly zavazadel dokážou odhalit jen kovové předměty a tuhé trhaviny. Do roku 2013 ale musí být na letiš­tích k dispozici nové detektory, které identi­fikují také tekuté výbušniny a spolehlivě je rozliší od neškodných nápojů, šamponů či parfémů. První provozní zkoušky detektorů nové generace již úspěšně proběhly na letišti ve Frankfurtu. Získané zkušenosti a podrob­nosti o nových metodách zjišťování a testo­vání tekutých výbušnin prezentovali pracov­níci Fraunhoferova ústavu ICT na šesté me­zinárodní konferenci Future Security, která se konala 7. až 9. září 2010 v Berlíně.
[Neue Gepäckkontrollen erkennen Flüssigspreng­stoff. Mediendienst FhG, Nr. 9-2010, Thema 4.]
Kab.
 
Obr. 1. Tekuté výbušniny se připravují v bez­pečnostní laboratoři (Foto: Fraunhofer ICT)