Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

System 800xA v nejnovější verzi

Již více než šest tisíc systémů IndustrialIT Extended Automation System 800xA společ­nosti ABB bylo prodáno od jeho uvedení na trh v roce 2004. Systém představuje inte­grační platformu pro různé, obvykle oddělené systémy a aplikační programy použitel­nou v libovolném segmentu průmyslu.
 
Nová verze systému významně rozšiřuje možnosti integrace, zvyšuje výkonnost, využitel­nost a efektivitu práce operátorů. To vše při redukci fyzické konfigurace systému pomáhá zákazníkům pracovat efektivněji s jejich provozními, energetickými zdroji a pracovníky.
 

Efektivnější práce operátorů

 
System 800xA 5.1 obsahuje pro zlepšení efektivity operátorů nové pokročilé možnos­ti pro správu a kontrolu alarmů:
  • Point of Control – přiřazuje operátorským lokalitám a jednotlivým uživatelům od­povědnosti, což zlepšuje koordinaci operátorů,
  • Alarm Shelving – umožňuje operátorům alarmy dočasně odstranit ze seznamu,
  • Alarm Analysis – předkládá výkonnost­ní ukazatele alarmů a jejich sestavy např. v grafickém formátu (koláčové nebo sloup­cové grafy apod.),
  • Snapshot Reports – předkládají libovolné sestavy dat systému v reálném čase.

Vylepšený inženýrink a správa změn v aplikačních programech

 
System 800xA 5.1 obsahuje nový editor pro dávkové zpracování a zjednodušuje hromadné zpracování dat pro Foundation Field­bus. Dvě nové funkce zefektivňují procedu­ry řízení změn:
  • Task Analysis Tool – umožňuje uživateli určit, jak bude aplikace zpracována podle hodnot přiřazených jednotlivým úlohám, prioritně při nahrání aplikačního progra­mu,
  • Detailed Difference Report – umožňuje jednoduše vidět změny provedené v řídi­cích programech; v uživatelsky přívětivém rozhraní předkládá sestavu všeho, co bylo změněno, přidáno nebo odstraněno.

Vyšší výkonnost

 
System 800xA 5.1 je nyní díky výkon­nostním vylepšením opět o krok dále – fle­xibilnější a více rozšiřitelný. K dispozici je nová řídicí jednotka PM891 z řady AC 800M. Procesor má ve srovnání s dosavadní nejvý­konnější jednotkou trojnásobnou taktovací frekvenci (450 MHz) a čtyřnásobnou paměť. Umožňuje tak zákazníkům využít méně řídi­cích jednotek pro zabezpečení provozních po­žadavků komplexních procesních úloh. Cílo­vou oblastí nové řídicí jednotky jsou pro její technické parametry rozsáhlé a časově kri­tické úlohy.
 

Menší požadavky na prostor a úspora energie

 
System 800xA 5.1 podporuje virtualizaci pro snížení fyzického množství PC vyžadova­ných pro instalace. Tímto se podstatně snižují požadavky na prostor, počet PC, stejně jako spotřeba energie a požadavky na údržbu. Pro virtualizaci je standardem podpora VMware vSphere 4 ESX/ESXi.
 
Vylepšení architektury Foundation Field­bus zásadně snížilo požadavky na infrastruk­turu sítě HSE, a sice zvýšením počtu zaříze­ní, která mohou být připojena:
  • až čtyři servery FF OPC na jednom serve­ru CS,
  • až čtyři tisíce zařízení FF na jednom ko­munikačním serveru CS.

Větší využitelnost

 
System 800xA 5.1 obsahuje nové nástro­je pro podporu bezpečného běhu systému na jeho optimální úrovni. Jsou to:
  • System Configuration Console – rozhraní pro konfiguraci systému včetně nastavová­ní zabezpečení, údržby, vyvažování zátěže serverů a klientů, uživatelských nastavení atd.
  • Security Update Tool – umožňuje sta­hovat bezpečnostní záplaty Microsoftu, včetně jejich prověření. Uživatel si pro stahování bezpečnostních záplat může vytvořit sadu několika aktualizací, která pak může být rozbalena přímo v System 800xA. To uživateli ušetří cenný čas a zá­roveň poskytne robustnější a bezpečnější systém.

Vylepšená konektivita

 
Sortiment komunikačních rozhraní pro System 800xA 5.1 byl dále rozšířen např. o nové komunikační rozhraní pro Profinet, DeviceNet a WirelessHART. Rozhraní pro Foundation Fieldbus nově podporuje také EDDL. Tato rozhraní zákazníkům zjednodu­šují přístup a využití diagnostických dat z in­teligentních zařízení bez ohledu na výrobce nebo fyzické umístění zařízení.
 
Možnosti komunikačního rozhraní IEC 61850 System 800xA byly dále rozšíře­ny navýšením počtu podporovaných inte­ligentních elektrických zařízení (IED). To vše pro ještě hlubší a širší integraci se sys­témy určenými pro distribuci a chránění rozvodných sítí.
 

Integrace řízení distribučních sítí

 
Automatizace distribučních sítí (Power Automation) řídí, monitoruje a chrání distri­buční sítě a jejich zařízení.
 
Prostředky automatizace procesní výroby­ve výrobním provozu řídí a monitorují zaří­zení integrovaná v DCS, jako např. motory, pohony ventilů atd. Prostředky procesní au­tomatizace tedy působí místech, kde je ener­gie spotřebovávána.
 
System 800xA 5.1 podporuje vzájemnou součinnost automatizace výrobních proce­sů a distribučních sítí. Umožňuje integrovat zařízení pro monitorování a řízení vysoké­ho a středního napětí. Je společnou platfor­mou pro správu informací a vizualizaci údajů o průběhu výroby, spotřebě i zatížení distri­buční sítě. Jakmile jsou data a zařízení sou­částí systému, jsou využívána centralizovaně.
 
Integrací automatizace procesní výroby a řízení provozu distribuční sítě na platfor­mě 800xA zákazníci optimalizují strukturu a výkonnost systémů řízení výrobních proce­sů a distribuce elektřiny při redukci údržby, inženýrinku a celkových nákladů po celou dobu životnosti těchto systémů. Podle stu­die ARC dochází při integraci těchto dvou obvykle oddělených automatizačních infra­struktur v průměru k 20% úsporám investic i provozních výdajů.
 

Závěr

 
Společnost ABB klade neustále důraz na zlepšování produktivity výroby, bezpečnosti a provozní ziskovosti při snižování požadav­ků na energetické zdroje, a to pro zákazníky v každém odvětví průmyslu. Více informa­cí o System 800xA, ale i dalších produktech z oblasti automatizace lze získat na adrese: www.abb.cz/controlsystems.
Ing. Jiří Kula, ABB s.r.o.
 
Obr. 1. Integrace procesní výroby a distribuční sítě