Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Svět automatizace 2004: Hannover Messe a Interkama+ společně

číslo 2/2004

Svět automatizace 2004: Hannover Messe a Interkama+ společně

Hannover Messe, největší průmyslový veletrh na světě, ukáže letos ve dnech 19. až 24. dubna skutečně celý svět průmyslové automatizace.

Poprvé se představí v nové podobě jako spojení dosavadního převážně na strojírenství a elektrotechniku zaměřeného Hannover Messe s největším světovým veletrhem techniky pro řízení spojitých technologických procesů Interkama, pořádaným dosud tradičně v Düsseldorfu. Veletržní společnosti Deutsche Messe AG a Messe Düsseldorf GmbH tak, počínaje rokem 2004, vstoupily do nové etapy spolupráce v oblasti veletrhů automatizační techniky. Nejenže v rámci Hannover Messe 2004 společně uspořádají veletrh Interkama+, ale budou i dále společně vystupovat v národním měřítku i mezinárodně, při pořádání veletržních akcí v oboru automatizace po celém světě.

Pro společnost Deutsche Messe AG znamená dohoda o spolupořádání veletrhu Interkama završení snahy o novou koncepci veletrhu Hannover Messe, založenou na komplexní prezentaci průmyslové automatizace s ročním přenášením důrazu mezi automatizací spojitých a nespojitých výrobních procesů.

Obr. 1.

Proti specializovaným veletrhům, úzce vertikálně zaměřeným na určitou vybranou oblast, tak Deutsche Messe AG počínaje rokem 2004 staví jedinečnou koncepci horizontálně pojatého průmyslového veletrhu soustřeďujícího se na tři centrální tematické oblasti – výrobní techniku, inovace a automatizaci – bez rozdílu, zda jde o odvětví s výrobou spojitou (chemie, farmacie, potravinářství apod.) či nespojitou (strojní výroba - strojírenství, výroba elektroniky apod.).

Hannover Messe rámcem pro vedoucí oborové veletrhy

Ani do budoucna neopouští Deutsche Messe AG koncept Hannover Messe jako společného rámce pro přední průmyslové oborové veletrhy, zčásti se střídající podle průběhu inovačních cyklů příslušných oborů.

Současnou nejvýznamnější tematickou změnou je rozšíření Hannover Messe o veletrh Interkama. Jde o změnu významnou i pro samotný veletrh Interkama, který bude od nynějška také těžit ze stěžejního postavení veletrhu Hannover Messe v médiích, politice i ekonomice. Očekávané synergické efekty jsou pokládány za natolik významné, že „nový„ veletrh Interkama v Hannoveru dostal i nové označení – Interkama+.

Které oborové veletrhy se uskuteční v nadcházejících dvou ročnících Hannover Messe, uvádí tab. 1. Jejich letošní rozmístění v halách hannoverského výstaviště ukazuje obr. 1 a celkový pohled na výstaviště je pro dokreslení situace připojen na obr. 2. V dalších odstavcích je stručně představeno to nejpodstatnější z plánované nabídky Hannover Messe 2004, především z pohledu oboru průmyslové automatizace. V souladu s trendem sbližování automatizační techniky používané v oborech se spojitou a nespojitou výrobou se očekává, že mnoho dodavatelů zde ukáže nová hybridní řešení, použitelná k řízení spojitých i nespojitých technologických procesů.

Tab. 1. Průmyslové obory na veletrhu Hannover Messe v letech 2004 a 2005

Oborový veletrh 19. – 24. 4. 2004 11. – 16. 4. 2005
Interkama+ – vedoucí veletrh techniky pro řízení spojitých technologických procesů
Factory Automation – vedoucí veletrh automatizace výroby
Digital Factory – veletrh automatizace a průmyslové informatiky
Motion, Drive & Automation – veletrh techniky pohonů
SurfaceTechnology plus PCE – vedoucí veletrh techniky povrchových ochran (s konferencí PCE)
Energy – vedoucí veletrh energetiky, obnovitelných zdrojů a hospodaření s energií
Compressed Air & Vacuum Technology – veletrh techniky tlakového vzduchu
Subcontracting – vedoucí veletrh subdodávek
MicroTechnology – vedoucí veletrh aplikované mikrosystémové techniky a nanotechnologie
Research & Technology – trh s inovacemi

Interkama+

Na veletrhu Interkama+ bude prezentováno úplné spektrum produktů pro automatizované řízení spojitých technologických procesů v těchto hlavních kategoriích:

  • provozní přístroje (snímače a akční členy) a komponenty,
  • řídicí systémy,
  • řešení v oblasti automatizace a průmyslové informatiky,
  • inženýrink, údržba a služby.
Obr. 2.

Veletrh Interkama+ si jako samostatný veletrh v rámci Hannover Messe především zachová vše, pro co byla oceňována dosavadní Interkama, a přidáno bude i něco navíc. Očekává se na něm účast asi 800 firem na výstavní ploše přibližně 30 000 m2 a asi 40 000 odborných návštěvníků z celého světa z mnoha oborů využívajících techniku pro řízení spojitých technologických procesů, především z chemického a farmaceutického průmyslu a petrochemie. O tom, že jde o trh nemalý a perspektivní, svědčí závěry studie nedávno uskutečněné firmou Intech Consulting: v oblasti řízení spojitých technologických procesů se očekává vzrůst obratu ze 65 miliard eur v roce 2000 na téměř 95 miliard eur v roce 2010. Dosud spíše nevýrazný růst by se měl ve druhé polovině dekády výrazně zrychlit.

Významným doplňkem firemních expozic bude oproti dřívějšku rozšířený program přednášek Interkama+ Forum, kde budou odborníci z celého světa referovat o nejnovějších zkušenostech a přínosech a trendech v oboru automatizace. Oblasti, na které by se letos návštěvníci veletrhu Interkama+ měli zvlášť zaměřit, jsou správa výrobních prostředků a měřicí technika.

Interkama+ Forum
Na náplni přednáškového programu Interkama+ Forum spolupracují pořadatelé, společnosti Deutsche Messe a Messe Düsseldorf se svými partnery z veletržního výboru, podniků a národních i mezinárodních svazů a organizací. Svým dílem přispívají např. německý Ústřední svaz elektrotechnického a elektronického průmyslu (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie – ZVEI), sdružení pro senzoriku (AMA), Svaz německých výrobců strojů a investičních celků (VDMA), pracovní skupina pro normalizaci měřicí a regulační techniky v chemickém průmyslu (NAMUR), Fraunhoferův institut a poradenská společnost Automation Research Company (ARC) Advisory Group. Po celou dobu konání veletrhu bude dodržováno schéma podle tab. 2, tj. šest jednohodinových, denně se opakujících tematických bloků. V nich budou prezentovány jednotlivé přednášky k aktuální tématům, každý den jiná. Celkem je připraveno více než 30 přednášek, mezi nimi např. Trendy v průmyslové komunikaci, Systémová a integrovaná řešení, Snímače a akční členy: technické trendy, Validace farmaceutických výrob, Diagnostika procesů aj. V poslední den veletrhu, v sobotu 24. dubna 2004, se uskuteční hlavní závěrečné setkání fóra. Pod heslem Interkama+ – ohlédnutí a pohled vpřed na něm budou od 15 do 16 hodin diskutovány aktuální poznatky z předchozích šesti dnů akce Interkama+ Forum.

Tab. 2. Rámcový denní program Interkama+ Forum na Hannover Messe 2004 (pondělí 19. až sobota 24. dubna 2004)
Tematický okruh Doba konání
Průmyslová komunikace 10:00 až 11:00
Automatizace a informatika (IT) 11:15 až 12:15
Provozní přístroje a komponenty 12:30 až 13:30
Inženýrink, údržba, služby 13:45 až 14:45
Řídicí systémy 15:00 až 16:00
Řízení v prostředí s nebezpečí výbuchu 16:15 až 17:15

Denně od 9 do 10 hodin bude ARC Advisory Group v rámci fóra informovat o světových hospodářských regionech z hlediska jejich průmyslového potenciálu a výhledových potřeb investic do automatizace. Pozornost bude jednotlivě věnována Číně, Indii, východní Evropě, USA a Střednímu východu.

Všechna vystoupení na fóru budou simultánně tlumočena do němčiny a angličtiny. Předběžný program Interkama+ Forum je k dispozici na adrese http://www.interkama.com

Pozornost správě výrobních prostředků a měřicí technice
„Efektivněji, s menšími náklady a při minimálním zatížení životního prostředí,„ to je podle Knuta Rothsteina, v ZVEI odpovědného za oblast měřicí techniky a automatizaci technologických procesů, cesta ke konkurenceschopnosti v současné globální ekonomice. Klíčem k úspěchu přitom podle něj je moderní komunikační technika. Informace vyvozené z relevantních technologických dat musejí být k dispozici na všech úrovních řízení – od obsluhy stroje či zařízení po vrcholové vedoucí pracovníky. Všechny moderní prostředky a metody přenosu dat a získávání informací přitom společně umožňují podniku optimálním způsobem využívat výrobní prostředky, které vlastní (asset optimization).

Termín „výrobní prostředky„ zde označuje rozličná zařízení a jejich komponenty zúčastněné na výrobním procesu, např. čerpadla, strojní zařízení, nádrže a potrubí i řídicí systémy všeho druhu. Celková účinnost výrobního procesu závisí na dostupnosti těchto prostředků. K zajištění dostupnosti se používají různé strategie a nástroje dovolující efektivně vykonávat správu výrobních prostředků (asset management). Kvalita těchto nástrojů a schopnost je správně používat se tak stávají klíčem k přežití podniku v konkurenčním prostředí.

Optimální využíti výrobních prostředků v praxi ale nelze zajistit samotnými komerčními produkty, technickými ani programovými. Rothstein konstatuje: „Potřeby různých odvětví využívajících spojité technologické procesy jsou prostě příliš různorodé. Automatizace zde sahá např. od řízení čistírny odpadního vod po automatizaci chemické výroby. Klíčovou úlohu zde má a i nadále bude mít specifické know-how projektanta a dodavatele automatizační techniky.„

Současně Rothstein doporučuje věnovat pozornost tzv. provozní (technologické) úrovni řízení (field level), kde se také objevuje mnoho inovací, a připomíná známé „nelze automatizovat něco, co nelze změřit„. Inovační cykly jsou zde – v porovnání např. s vývojem softwaru, kde se měří na měsíce – sice delší, ale inovační potenciál není o nic menší.

Factory Automation

Veletrh Factory Automation bude na Hannover Messe tradičně místem setkání oborů zaměřených na využití automatizace v odvětvích s nespojitou výrobou, jak je reprezentují elektrotechnická a elektronická výroba a strojírenství. V oblasti elektrotechniky a elektroniky budou středem pozornosti mj. inovace ve sféře měřicí a řídicí techniky, senzoriky a průmyslových komunikací. Pro strojírenství je zajímavá robotika, montáž včetně zpracování obrazu a údržba.

Na zcela novou cestu vstupuje Factory Automation projektem Automation live, jedinečnou prezentací automatizačních řešení orientovanou na praxi. Společnost Volkswagen, v kooperaci se svými partnery v oblasti automatizace, zde letos na nových modelech Volkswagen T5 a Golf V živě předvede cestu složitého moderního výrobku do sériové výroby. Prezentována bude nezbytná souhra moderních metod konstruování a plánování výroby s prostředky a nástroji programovými, elektronickými a mechanickými, včetně senzoriky a průmyslového zpracování obrazu. V návaznosti na zmíněnou prezentaci na výstavišti bude možné navštívit výrobní závody VW ve Wolfsburgu a Stöckenu.

Pokud jde o volně přístupný doprovodný přednáškový program veletrhu, uskuteční se vedle série Factory Automation Forum na téma automatizace v praxi a trendy v oboru také fóra s názvy Industrial communication a Measuring technology and sensor systems.

Digital Factory

Digital Factory (Engineering, Planning, Manufacturing, Services), dříve část veletrhu Factory Automation s názvem Software and IT, se letos ve své samostatné premiéře představí jako základna pro prezentaci průmyslového softwaru a řešení, v nichž se pojí automatizace s informatikou (Information Technology – IT), a to v odvětvích s nespojitou i spojitou výrobou. Očekávána je účast přibližně 200 vystavovatelů z asi dvaceti zemí.

Hlavním tématem Digital Factory je význam digitálních konceptů a systémů při optimalizaci průmyslové výroby. Na Digital Factory se při prezentaci softwaru a inovací v oblasti IT pro všechna odvětví průmyslu setkají reprezentanti jednoho z nyní nejdynamičtěji se rozvíjejících segmentů trhu. Svou koncepcí tvoří veletrh Digital Automation ideální spojovací článek mezi veletrhy Factory Automation a Interkama+.

SurfaceTechnology, Energy, Subcontracting, MicroTechnology, Research & Technology

Mezi čtenáři časopisu Automa pravděpodobně najde své zájemce i některý z dalších pěti veletrhů spolutvořících Hannover Messe 2004 (tab. 1). V této rámcové informaci je lze ale představit skutečně jen velmi stručně.

SurfaceTechnology, vedoucí mezinárodní veletrh techniky povrchových úprav, se spojil s taktéž vedoucím evropským veletrhem techniky pro práškové lakování Powder Coating Europe (PCE). Obor úprav povrchu v průmyslu tedy bude letos prezentován v celé šíři zařízení a metod včetně měřicí, zkušební a kontrolní techniky. Poprvé se při té příležitosti bude na výstavišti ve dnech 22. a 23. dubna 2004 konat International Coaters‘ Congress – ICC 2004.

Energy je v celosvětovém měřítku jediným veletrhem věnovaným současně elektroenergetice, vodárenství, obnovitelným zdrojům energie a hospodaření s energií. Součástí Energy je nově veletrh HUSUMwind, specializovaný na problematiku využití energie větru. Pozornost bude letos dále věnována vodíku jako zdroji energie a použití palivových článků.

Subcontracting, vedoucí mezinárodní veletrh subdodávek a materiálů pro strojírenství, výrobu vozidel a zařízení, se v tomto roce představí s novou koncepcí kladoucí důraz na odvětví výroby vozidel, kam se již v minulosti dala zařadit nabídka asi 60 % jeho vystavovatelů.

MicroTechnology, největší mezinárodní veletrh aplikací mikrosystémové techniky, nanotechnologií a laserové techniky, oslovuje uživatele z nejrůznějších průmyslových odvětví od automobilového po chemický průmysl a od strojírenství po lékařskou techniku. Jeho komunikačním centrem je MicroTechnology Forum, které se letos zaměří na průmyslové aplikace.

Research & Technology, jako největší mezinárodní veletrh inovací, je místem pro navazování kontaktů především mezi vědeckovýzkumnou sférou a průmyslem. Výsledky výzkumu využitelné na trhu zde bude prezentovat asi 450 firem a organizací z více než dvaceti zemí. Jedním z oborů, od kterých se očekává, že budou určovat budoucnost v průmyslu, je poměrně mladý obor bionika. Poprvé proto nabídku veletrhu Research & Technology doplní ve dnech 22. až 23. dubna mezinárodní konference Bionics 2004.

Poznat zítřejší možnosti

Heslo Hannover Messe zní Poznat zítřejší možnosti. Toto heslo naplňují nejen expozice vystavovatelů z celého světa, nýbrž i četné doplňkové akce, kongresy a fóra. Některé z těch především technicky zaměřených již byly zmíněny. Existují ovšem i otázky a odpovědi ze sféry technicko-ekonomicko-organizační a spolu s nimi také starost o příští generace techniků.

Včas odhalit zítřejší možnosti je velmi důležité zvláště pro deset států, o které se EU rozšiřuje směrem na východ. Především tyto země budou proto v centru pozornosti na burze spolupráce, která se na Hannover Messe 2004 uskuteční v rámci Global Business Forum v hale č. 6. Na veletrh byly zvlášť pozvány, aby zde krátce před svým oficiálním přistoupením k EU představily svůj technický potenciál. Pozvání vesměs přijaly a budou v Hannoveru zastoupeny svými významnými národními a regionálními svazy a institucemi. V rámci burzy spolupráce se budou svými individuálními podnikatelskými profily prezentovat také firmy. Stěžejním tématem při diskusích v plénu i doprovodných workshopů apod. budou investiční záměry ve východoevropských státech EU v budoucnosti. Své vlastní hospodářské dny v Hannoveru uskuteční Polsko (19. 4.), Česká republika (20. 4. dopoledne), Slovenská republika (20. 4. odpoledne), Maďarsko (21. 4.), pobaltské státy (22. 4.) a Slovinsko (23. 4.).

„Zítřek„ v technice ovšem nenastane bez dalších generací techniků. Technickému dorostu je proto na Hannover Messe již počtvrté věnována akce Go for High Tech v hale 23.

Přijeďte poznat svět průmyslové automatizace

Pořadatelé Hannover Messe 2004 vykročili novým a v národním i mezinárodním měřítku ojedinělým směrem společné horizontální celkové prezentace tématu automatizace v průmyslu v souvislosti s ostatními oblastmi nabídky výrobní techniky i informatiky pro průmysl.

Návštěvníci veletrhu z celého světa dostanou možnost informovat se na jednom místě o všech novinkách a inovacích v oboru automatizace bez ohledu na to, zda u nich převažuje zaměření na nespojité či spojité technologické procesy.

Bude-li nový model Hannover Messe úspěšný, budou se zájemci o automatizaci v budoucnu moci zaměřit na jeden vedoucí mezinárodní veletrh, který svým pravidelným střídáním důrazu na automatizaci spojitých a nespojitých průmyslových procesů přesáhne orientaci na cílové skupiny dosud oslovované veletrhy Hannover Messe a Interkama, a využít z toho plynoucích synergických efektů.

Aby mohli získat z účasti na Hannover Messe co nejvíce, nabízí pořádající společnost Deutsche Messe vystavovatelům i návštěvníkům rozsáhlé služby. Vystavovatelé mohou využít např. individuálně sestavené programy oslovení cílových skupin návštěvníků, předem připravené „balíčky„ obsahující kompletní dodávku stánku spolu s paletou propagačních služeb, automatizovanou registraci návštěvníků a internetové služby. Pro odborné návštěvníky je k dispozici, jako nový nástroj k plánování návštěvy veletrhu, tzv. průvodce veletrhem (Fair Guide). Na webové stránce veletrhu lze také snadno najít informace o leteckých i vlakových spojích, o městské i příměstské dopravě v Hannoveru i nabídky ubytování.

Veletrh Hannover Messe 2004 bude otevřen denně od 9 do 18, v sobotu do 16 hodin. Další informace lze získat a případné objednávky vstupenek a katalogů uskutečnit na adrese http://www.hannovermesse.de, popř. u zastoupení Deutsche Messe v Praze (http://www.hf-czechrepublic.com).
[Tiskové materiály Deutsche Messe AG a Messe Düsseldorf GmbH.]

(sk)

Inzerce zpět