Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Studium nového oboru SKŘ na SPŠE v Ječné v Praze

Střední průmyslová škola elektrotechnická v Praze 2, Ječná 30, zavádí od školního roku 2011/12 vzdělávací program elektronické a in­formační systémy pro jadernou techniku. Ško­la tím pružně reaguje na poptávku po odbor­nících s uceleným středoškolským vzděláním v oblasti automatizovaných systémů kontroly a řízení (SKŘ) českých elektráren, především jaderných. Potřeba středoškolských odborní­ků vzroste nejen s výstavbou dalších jader­ných bloků, ale i v důsledku generačního pro­blému, který toto odvětví očekává.
 
Zavedením studia oboru SKŘ se zaměře­ním na jadernou energetiku škola nejen ob­novuje historickou tradici výuky v oboru ja­derné techniky ze 70. let minulého století, později utlumené. Současně tím také rozši­řuje svou nabídku vzdělání v oboru automa­tizace, zatím reprezentovanou vzdělávacím programem aplikace počítačů v automatiza­ci a robotice. V něm především podporuje sa­mostatnou práci studentů se zařízeními běž­ně používanými v průmyslu, v technice bu­dov atd. a vychovává odborníky, kteří se bez problémů okamžitě uplatňují v praxi (obr. 1). Nový obor k tomuto komornějšímu pojetí au­tomatizace přidává problematiku velkých ří­dicích systémů používaných v jaderné ener­getice, klasické energetice i v jiných odvět­vích průmyslu, a tím dále rozšiřuje možnosti celoživotního uplatnění absolventů.
 
Cílem studia v novém oboru je seznámit studenty s principy a činností jaderné elekt­rárny a vybavit je potřebnými znalostmi funk­cí a skladby SKŘ jednotlivých technologic­kých celků primárního a sekundárního okruhu. Dále se studenti v obecné rovině seznámí také s architekturou bezpečnostních systémů SKŘ a jejich funkcemi a požadavky, které jsou na ně kladeny z hlediska jaderné bezpečnosti. Proto­že jde o digitálně řízené systémy, studenti se mimo jiné seznámí s průmyslovými výpočet­ními, komunikačními a informačními systémy. Škola po pečlivých analýzách volila strukturu a věcnou náplň jednotlivých předmětů tak, aby absolventi, kteří nebudou dál pokračovat ve vy­sokoškolském studiu, měli co nejširší možnos­ti uplatnění nejen v jaderných elektrárnách, ale zároveň i v klasických elektrárnách a tep­lárnách, v chemickém a petrochemickém prů­myslu atd., v podstatě všude tam, kde se v prů­myslu využívají automatizované řídicí systémy (tab. 1). Po úspěšném složení maturitní zkouš­ky může absolvent po absolvování kurzu a slo­žení zkoušky získat kvalifikaci ve smyslu § 5 vyhlášky ČBÚ 50/1978 Sb. Skutečnost, že škola otevírá nový studijní obor, je velkou vý­zvou nejen pro firmy, které SKŘ dodávají, ale zejména pro firmy, které na těchto systémech při odstávkách technologických zařízení apod. vykonávají servisní činnosti.
 
Při zavádění nového vzdělávacího progra­mu se škola samozřejmě neobejde bez podpo­ry z „vnějšku“, ať už jde o studijní materiály, učební pomůcky, možnost odborných stáží, ale také připomínky ke struktuře a věcné nápl­ni učebních osnov ze strany zainteresovaných firem a organizací. Další informace lze získat na www.spsejecna.cz, popř. přímo u autora.
Ing. Zdeněk Vondra, SPŠE, Praha 2, Ječná 30
 
Obr. 1. Studenti při práci s PLC v laboratoři systémů Tecomat od firmy Teco; obdobně se studenti seznamují také se systémy od firem Amit a Panasonic (foto: autor)
 
Tab. 1. Vyučovací předměty studijního oboru elektronické a informační systémy pro jadernou techniku na SPŠE v Praze 2, Ječná 30 (návrh na šk. r. 2011/12)