Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Střídavý měnič frekvence Allen-Bradley PowerFlex 523

Ekonomický střídavý měnič frekvence PowerFlex 523 díky svému provedení in­spirovanému zákazníky zvyšuje konku­renceschopnost uživatelů a snižuje nákla­dy a zkracuje doby potřebné na konfigu­raci a instalaci.

 
Řada kompaktních střídavých měničů frek­vence Allen-Bradley PowerFlex 520 s flexibil­ními funkcemi byla inspirována požadavky uživatelů po celém světě. Měniče této řady, za­hrnující také nový ekonomický měnič Power­Flex 523, byly vyvinuty tak, aby pomáhaly zvyšo­vat konkurenceschopnost uživatelů. Měnič frekven­ce PowerFlex 523, ideální pro výrobce jednoduchých samostatných strojů, nabí­zí kombinaci „dostatečné“ regulace, kterou vyžadu­jí uživatelé, s provedením, jež snižuje celkové náklady na konstrukci, vývoj a do­dávky strojních zařízení.
 
„Když jsme navrho­vali měniče řady Power­Flex 520, objeli jsme stov­ky uživatelů měničů po ce­lém světě a přímo u zdroje jsme se vyptávali, jakých funkcí si nejvíce cení a jaké budou potřebovat za pět let,“ říká Jimmy Koh, globální marketingo­vý ředitel společnosti Rockwell Automation. „Výrobci samostatných strojů si přáli ‚dosta­tečnou‘ regulaci motoru a naléhavě též žáda­li funkce umožňující rychlou instalaci a jed­noduchou konfiguraci. Ty mají největší vliv na jejich ziskovost. Proto jsme zkonstruova­li PowerFlex 523 tak, aby tyto potřeby na­plňoval.“
 

Snadná konfigurace

Pro zjednodušení konfigurace mohou vý­robci strojů využívat standardní připojení USB ke stahování a ukládání konfiguračních souborů měničů. Mohou také progra­movat pomocí zabudovaného modulu roz­hraní (HIM), který zobrazuje data na displeji LCD měniče v podobě posouvajícího se textu QuickView s detailním vysvětlením parame­trů a ostatních kódů. Modul HIM má navíc různé jazykové verze, což vyhovuje celosvě­tovému využití. Jedinečné nástroje střída­vých měničů řady PowerFlex 520 AppView a CustomView pomáhají urychlit konfigura­ci tím, že si uživatelé mohou vytvořit skupiny parametrů pro běžné aplikace a rovněž ukládat nastavení do nových skupin. Tyto nástroje jsou snadno přístupné prostřednic­tvím modulu HIM a konfiguračních softwa­rových nástrojů.
 
Konfiguraci měniče dále pomáhá urych­lit software Connected Components Workbench od Rockwell Automation, který též zkracuje dobu vývoje díky možnosti konfi­gurace on-line a off-line, skupinám AppView a CustomView a průvodcům při spouštění. Výrobci strojů tak ušetří čas, který mohou využít při vývoji a zlepšování konkurence­schopnosti stroje.
 
U složitějších strojů propojených do sítě mohou výrobci využívat výhody volitelné­ho adaptéru se dvěma porty EtherNet/IP pro střídavý měnič PowerFlex 523. Tento modul podporuje kruhové topologie a nabízí funk­ci Device Level Ring (DLR), která pomáhá zlepšit flexibilitu sítě a dostupnost měniče. Zjistí-li síť DLR přerušení kruhu, rychle za­jistí alternativní trasu pro data a pomůže tak obnovit provoz. Adaptér se dvěma porty pod­poruje kromě kruhových konfigurací také li­neární topologie. Při kruhové topologii je eli­minováno použití externích spínačů a klesají požadavky na kabeláž. Když se ke střídavé­mu měniči PowerFlex 523 připojí adaptér se dvěma porty EtherNet/IP, může být zařízení konfigurováno automaticky. Tím se opět šetří čas, protože při výměně měniče jsou konfigu­rační soubory stahovány automaticky.
 
Flexibilní regulace a modulární provede­ní vedou k pružnějšímu použití měniče. Stří­davý měnič PowerFlex 523 lze využít v ši­rokém spektru úloh. Měnič má výkon v roz­sahu 0,2 až 22 kW a je vybaven možnostmi regulace motoru zahrnujícími skalární řízení (V/Hz), bezsenzorovou vektorovou regulaci a v ní režim Economizer.
 
Modulární provedení střídavého měni­če PowerFlex 523 poskytuje výrobcům stro­jů větší flexibilitu při instalaci. Řídicí modul měniče lze sejmout z napájecího modulu, čímž se urychlí uvádění měniče do provo­zu, protože uživatelé ho mohou konfigurovat a instalovat současně.
 
Při instalaci střídavého měniče Power­Flex 523 do skříně je třeba zajistit, aby zů­stalo nad ním a pod ním 50 mm volného prostoru. Může být umístěn vertikálně i horizon­tálně nebo lze měniče instalovat vedle sebe v libovolné orientaci. Menší potřebná vůle i přizpůsobivost montáže redukují požadav­ky na prostor rozváděče u zákazníků. Kromě flexibilní instalace je další výhodou schop­nost měniče PowerFlex 523 pracovat na plný výkon při teplotě okolí až 50 °C. S volitel­nou sadou ventilátoru řídicího modulu do­káže měnič bez poklesu výkonu pracovat při teplotách až 70 °C.
 
Společnost Rockwell Automation zve zá­jemce k návštěvě stánku V 3.10 na 22. roč­níku veletrhu Amper 2014.
 

Obr. 1. Řada kompaktních střídavých frekvenčních měničů Allen-Bradley PowerFlex 520