Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Stratix 5900 Services Router

Moderní podniky vyžadují pro diagnostiku a analýzu provozu, aby bylo možné z podnikového komunikačního systému „dohlédnout“ i do řídicích systémů jednotlivých strojů a technologických zařízení. Tok informací do podnikového informačního systému je však třeba důkladně zabezpečit. Stejná úroveň zabezpečení je třeba pro propo­jení vzdálených zařízení nebo jednotlivých závodů.

 
Stratix 5900 Services Rou­ter od firmy Rockwell Au­tomation v sobě kombinu­je množství bezpečnostních funkcí, které pomáhají chrá­nit průmyslové řídicí a komu­nikační systémy, a to nejen ve funkci perimetru demilita­rizované zóny, ale také na úrovni ochrany jednotlivých buněk a oblas­tí. Jde o kompaktní a odolný směrovač (router), vhodný i do průmys­lového prostředí. Pomůže zjednodušit síťovou infrastrukturu a integ­raci strojů do podnikové komunikační sítě, protože v jednom zařízení jsou implementovány funkce pro VPN, firewall, NAT a mnoho dal­ších. Směrovač je zvlášť vhodný:
  • pro propojení sítí dvou závodů – vytváří šifrovaný komunikační tunel vedoucí nezabezpečenou komunikační sítí mezi vzdálenými zabezpečenými průmyslovými komunikačními zónami (VPN),
  • jako firewall, který jednotlivé oblasti komunikační sítě chrání před přetížením velkými komunikačními toky nebo enormním množ­stvím přístupů ze sítě vyšší úrovně,
  • jako prvek pro integraci stroje do komunikační sítě, který určuje tok informací a přístup k řídicímu systému stroje z nadřízené ko­munikační sítě, např. prostřednictvím NAT.
Rockwell Automation s. r. o., tel.: +420 221 500 111, e-mail: raczecontact@ra.rockwell.com, http://ab.rockwellautomation.com