Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Štítek RFID ke sledování přepravy krve i jiného citlivého zboží

Osvědčená technika radiofrekvenční iden-tifikace (Radio Frequency Identification – RFID), již dlouho používaná v logistických a výrobních procesech k označení a rozpo­znání materiálů, polotovarů, nástrojů nebo ji­ných předmětů, nachází stále další možnos­ti použití. Odborníci ze společnosti Siemens spolu s partnery z průmyslu a z lékařské fakulty univerzity v rakouském Štýrském Hradci např. vyvinuli nový inteligentní ští­tek RFID vhodný zejména ke sledování pod­mínek při skladování, přepravě a zpracová­ní krve.
 
Krev se obvykle odebírá od dárců v trans­fuzních stanicích za přísně aseptických pod­mínek přímo do speciálních plastových vaků, tzv. krevních konzerv. Podle údajů Německé­ho červeného kříže se jich v Německu kaž­doročně spotřebuje asi 5 milionů a na ce­lém světě až 75 milionů. Krevní konzervy se uchovávají v řízených podmínkách a musí se s nimi zacházet mimořádně opatrně. Každá musí být přesně označena, aby bylo možné ji kdykoliv jednoznačně identifikovat a byla vyloučena možnost záměny při manipulaci nebo použití obsahu krevní konzervy znehod­noceného např. v důsledku nesprávné činnosti chladicího zařízení při přepravě či skladování anebo vypršením data exspirace.
 
K dohledu nad krevními konzervami lze s výhodou použít nový pasivní štítek RFID (RFID tag) od společnosti Siemens, do kte­rého lze zapsat veškeré důležité údaje o krvi, jako např. krevní skupinu, stanovenou skla­dovací teplotu, datum exspirace apod. Ve štítku je navíc vestavěn snímač teploty po­skytující důležité údaje o teplotě sledované krevní konzervy během přepravy, zpraco­vání a skladování. Krátce před transfuzí se data uložená ve štítku přečtou vhodnou ruční nebo stacionární čtečkou (obr. 1) a ověří se, že jde skutečně o krev vhodnou k zamýšlenému použití. Protože štítek RFID se z krevní konzervy neod­nímá, a to ani při zpraco­vání krve v odstředivce, lze poprvé dokonale do­kumentovat cestu krve od dárce až k příjemci, což výrazně zvyšuje bezpeč­nost pacienta při transfu­zi. Protože díky sledová­ní manipulací s krevními konzervami vzniká méně „zmetků“, a tudíž menší ztráty, mohl by se takto podle odhadu v Němec­ku ušetřit až milion eur za rok.
 
Nový štítek RFID je velmi odolný a dlou­hodobě použitelný. Zaručená doba provozní­ho života speciálně vyvinuté vestavěné bate­rie je nejméně tři roky. Štítek je vodotěsný, odolá elektrostatické elektřině do napětí až 18 kV a vydrží opakované pády na tvrdou podložku z výšky 1,5 m. Jeho mikroprocesor může uložit do vnitřní paměti až 30 000 hod­not naměřených vestavěným snímačem tep­loty v čase. Největší technický problém při sledování krevních konzerv spočívá v tom, že štítek musí odolat značným silám půso­bícím při zpracování krve v odstředivkách při odstředivých zrychleních až 5 000 g (asi 50 000 m·s–2). Zkoušky potvrdily, že baterie i vlastní štítek tato namáhání spolehlivě vy­drží (obr. 2). Štítky jsou vyráběny podle me­zinárodních norem pro farmaceutickou výro­bu, tj. se zárukou spolehlivosti, hodnověrnosti a trvale vysoké kvality. Na vyžádání se do­dávají s kalibračním certifikátem platným po dobu tří let. Nové štítky RFID se zatím úspěš­ně používají ve zkušebním provozu při mani­pulaci s krevními konzervami ve třech ham­burských nemocnicích společnosti Asklepios.
 
Štítek, původně vyvinutý za účelem zajis­tit bezpečnou manipulaci s krevními konzerva­mi, je vhodný k trvalému dohledu při přepra­vě a skladování i jiných druhů citlivého zboží a produktů. Německý přepravce DB Schenker, operující po celém světě, začal nedávno tyto inteligentní štítky RFID využívat např. ke kon­trole teploty během letecké přepravy zejména citlivých léků nebo rychle se kazících potra­vin. Dodržení teplotních podmínek indikuje zeleně svítící světelná dioda (LED), která se při jakémkoliv vybočení teploty štítku z pře­dem nastaveného tolerančního pole natrvalo rozbliká. Příjemce je tak upozorněn, že obsah zásilky mohl být při přepravě poškozen. Jis­totu získá tím, že údaje uložené ve štítku pře­čte vhodnou čtečkou a přenese je do počítače k vyhodnocení. Další zajímavá použití na sebe jistě nenechají dlouho čekat.
[RFID-Chip überwacht Blut und empfindliche Fracht. Pressemitteilung Siemens AG, prosinec 2010.]
Kab.
 
Obr. 1. Čtení dat uložených ve štítku RFID na krevní konzervě ruční čtečkou (foto: Siemens)
Obr. 2. Krev v plastových vacích připravená ke zpracování v od­středivce (foto: Siemens)