Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Správné postupy pořizování softwaru zkracují cestu výrobků na trh

číslo 10/2003

Správné postupy pořizování softwaru zkracují cestu výrobků na trh

Dostat nový výrobek včas na trh je ve většině výrobních odvětvích alfou i omegou úspěchu v podnikání. Dokázat vstoupit s produktem na trh ve vhodný okamžik je pro každého výrobce jedním z klíčových měřítek jeho podnikatelských schopností. Potřeba být s produkty včas na trhu se ovšem v podnikové realitě neustále sráží s opožděným zahajováním jejich výroby. Při současné orientaci na výrobní systémy spoléhající ve stále větší míře na software, a to již na úrovni výrobních provozů, je samozřejmé, že mezi zdroji příčin zmíněných zpoždění je i tento tzv. výrobní software.

Novému jevu, který začal být předmětem zájmu teprve v poslední době, je věnována studie [1], zaměřená na problematiku tzv. nejlepších výrobních postupů (best practices in manufacturing), při jejichž použití by bylo možné předcházet zpožděním v zahajování nových výrob z příčin souvisejících se softwarem. Ve studii jsou shrnuty poznatky získané šetřením u výrobců – uživatelů řídicích systémů a jejich systémových integrátorů, i rozborem aktivity na vládní úrovni, v akademických kruzích a všeobecně v průmyslu, především v USA. Závěry studie si v dalším stručně přiblížíme.

Včasný vstup na trh závisí na včasném zahájení výroby

Složitost i samotný objem výrobního softwaru mají v současném průmyslu velmi významný vliv na dobu potřebnou k zahájení výroby nových produktů. Spoluurčují tedy, v kterém okamžiku se produkty objeví na trhu. Tato závislost se přitom stává stále těsnější. Hlavní příčinou jsou rychle se šířící požadavky na horizontální i vertikální integraci (softwaru) řídicích systémů jako důsledek šířících se systémů dílenského plánování výroby, používání různých směrovacích, sledovacích a regulatorních systémů včetně systémů řízení jakosti, systémů pro řízení dodavatelských řetězců, řízení na úrovni podniku (Enterprise Resource Planning – ERP) a dalších podnikových aplikačních programů. Aby se problémy se zpožděným zahájením výroby v důsledku selhání softwaru dále nadměrně nevyhrocovaly a neohrožovaly výrobní sféru, je třeba včas definovat a přijmout vhodná opatření. Která by to měla být?

Příčinou jsou netechnické faktory

„Dobrá zpráva je, že bez ohledu na ohromný objem hardwaru, softwaru a komunikačních prostředků používaných v současných výrobních systémech je většina příčin selhání softwaru netechnické povahy. Hlavní roli zde hrají postupy používané při přípravě, vlastním plánovaní a realizaci projektů dodávek výrobního softwaru,„ říká Chantal Polsonettiová, viceprezidentka ARC Advisory Group a vedoucí autorka studie. K netechnickým příčinám problémů s výrobním softwarem, bez ohledu na to, zda je pořizován dodavatelsky (většinou), nebo z vnitřních zdrojů (již zřídkakdy), patří zejména nesprávné či neúplné zadání požadavků na předmět dodávky, jejich nekvalitní správa, povrchní plánování i řízení celého procesu dodávky, nedostatečné zapojení uživatele, nesprávné rozvržení disponibilních zdrojů, nedostatek podpory ze strany vedení firmy a mnoho problémů s vnitřní i vnější komunikací. Ti z uživatelů, kteří věnují pozornost především technickým faktorům, aniž by brali v potaz proces pořizování výrobního softwaru jako celek, se vědomě soustřeďují na jevy stále méně podstatné. Mohou tudíž v budoucnu jen těžko uspět při hledání efektivního řešení problémů, se kterými se určitě budou s čím dál tím většími obtížemi potýkat.

Analogicky situaci v jiných oblastech průmyslové výroby se i zde, při plánování a realizaci dodávek výrobních systémů závislých na softwaru, nabízí jako východisko institut nejlepších výrobních postupů. Podívejme se, jaké jsou podle [1] k jejich zavedení podmínky a jak by tyto postupy asi měly vypadat.

Mění se vztahy mezi uživateli, finálními dodavateli a výrobci řídicí techniky

Míra vlivu uživatelů na technické aspekty strojů a zařízení, které nakupují s cílem vyrábět na nich své produkty, všeobecně klesá. S tím, jak ve svých firmách zmenšují inženýrské útvary, vzrůstá závislost výrobců na dodavatelích řídicích systémů i ostatních vnějších partnerech a subdodavatelích. Omezené objemy finančních prostředků určených na rozvoj výrobní základny současně vedou k oslabování pozice budoucích provozovatelů při jednáních s dodavateli. Výsledkem je, že schopnost uživatelů stanovit požadavky na nové řídicí systémy se obecně zmenšuje.

Situace je přitom, pokud jde o průmyslový software, rozporná. Na jedné straně vládní organizace, akademická obec, normotvorné organizace i průmyslové podniky společně vynakládají značné úsilí na zdokonalení metod vývoje softwaru a řízení jeho životního cyklu. Poměří-li se však s tímto úsilím pozornost věnovaná procesu implementace výrobního softwaru z pohledu nakupujícího jako budoucího uživatele, zjistí se, že je téměř zanedbatelná. Tento stav zatím stále přetrvává bez ohledu na významné riziko, které přináší nakupujícím výrobním firmám. Nezvládnutí tohoto rizika se pak, jak již bylo uvedeno, projevuje v podobě problémů s dosahováním klíčových výrobních a vůbec podnikatelských cílů, mj. včasného uvádění produktů na trh. Situace se sice mění k lepšímu, ale zatím příliš pozvolna.

Osvědčené postupy: klíč k efektivitě

Přes značné nedostatky provázející plánování a realizaci dodávek výrobních systémů závislých na softwaru v praxi, často s velmi nepříznivými dopady na celé projekty zavádění nových výrob, panuje vcelku shoda v názorech na to, k čemu by správný postup měl sloužit a jak by měl v základních rysech vypadat.

Osvědčené postupy plánování dodávek výrobního softwaru se musí zaměřit především na odstraňování hlavních překážek bránících zkrácení doby potřebné k zavedení nové výroby. V tomto procesu stálého zlepšování je třeba hledat a zavádět do praxe postupy (resp. modely) dobře známé, platné a vyzkoušené, a tudíž s předvídatelným výstupem. Je třeba se soustředit na tzv. správné výrobní postupy, tj. takové, které:

 • jsou použitelné bez ohledu na typ systému,
 • jsou opakovatelné,
 • opírají se o dosavadní zkušenosti,
 • jsou měřitelné,
 • mají zřetelně definované odpovědnosti,
 • jsou srozumitelné a návodné,
 • jsou v každém okamžiku úplně zdokumentované,
 • vyhovují technickým požadavkům,
 • vyhovují netechnickým požadavkům,
 • vyhovují regulatorním požadavkům,
 • demonstrují nejlepší postupy na příkladech,
 • poskytují interoperabilitu,
 • generují správnou specifikaci požadavků uživatele.
Obr. 1.

Doporučené hlavní činnosti a jejich časový sled tvořící spolu projekt kategorie „dodávka (aktualizace) výrobního softwaru„ je na obr. 1. V komentáři k uvedeným principům studie [1] zdůrazňuje, že veškeré aktivity při pořizování výrobních prostředků s určujícím podílem softwaru je třeba odvozovat od požadavků uživatele, tzn.:

 • za specifikování a správu požadavků zodpovídá výhradně objednavatel (kupující),
 • základním dokumentem projektu je úplný seznam požadavků na budoucí systém,
 • součástí celkového seznamu požadavků jsou od začátku i požadavky regulatorní povahy.

Přes pozornost, která začíná být této oblasti věnována, však patrně ještě uplyne mnoho času a bude třeba vynaložit mnoho metodického úsilí v oblasti přípravy a realizace projektů, než budou k dispozici projektové nástroje dostatečně kvalitní k tomu, aby bylo zaručeno, že změny ve výrobním softwaru podmiňující přechod na nové výrobní programy budou skutečně odpovídat výchozím požadavkům správně reflektujícím konečné potřeby, a budou provedeny včas.

Budoucí uživatelé nových výrobních a řídicích systémů by měli věnovat pozornost následujícím strategickým otázkám:

 • O jaké osvědčené postupy se lze opírat při pořizování výrobního softwaru?

 • Jaké specifické modely procesu pořízení softwaru zaměřené na zkrácení doby potřebné k uvedené výrobku na trh jsou v dané aplikační oblasti k dispozici?

 • Jaký vliv mají na procesy pořizování softwaru regulatorní požadavky dohlédacích úřadů, a to celosvětově?

Literatura:

[1] POLSONETTI, CH. (ed.): Acquisition Planning for Software-Intensive Plant Systems. ARC Advisory Group, Dedham, Massachusetts, July 2003.

(sk)

Inzerce zpět