Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Společnosti Yokogawa je 90 let

číslo 1/2006

Společnosti Yokogawa je 90 let

Vloni na podzim, ve dnech 27. a 28. října 2005, oslavila společnost Yokogawa 90. výročí svého vzniku. Dvoudenní slavnostní setkání v Tokiu, které zahájil prezident a generální ředitel společnosti Isao Uchida, ovšem nebylo jen ohlédnutím za dosavadní historií společnosti. Bylo i příležitostí představit její záměr nejen být, jako dosud, přední světovou firmou v oboru automatizační techniky, ale stát se jí i v mnoha dalších oblastech svého podnikání, včetně např. oborů zpracování obrazové informace v lékařství, měřicí a zkušební techniky a spínání optických signálů.

Minulost, současnost i budoucnost

Prezident Uchida ve své úvodní řeči zprvu stručně připomenul devadesátiletou historii společnosti Yokogawa, která založila svou existenci na podnikání v oboru elektrických, měřicích a zkušebních přístrojů. Společnost Yokogawa byla také první, kdo v roce 1975 uvedl do praxe koncept distribuovaného řídicího systému; těchto instalací do nynějška realizovala po celém světě již téměř 18 000 (obr. 1). Co se týče současnosti, zmínil prezident Uchida nejnovější strategii společnosti v oblasti automatizační techniky s názvem Vigilance, která klade důraz na kvalitu, moderní technické řešení a podnikatelskou předvídavost. Připomněl, že smysl činnosti společnosti Yokogawa je v dodávkách „neprůstřelných„ řídicích systémů, vyznačujících se extrémní spolehlivostí. S tím souvisí stálý růst výdajů na výzkum a vývoj nových řešení, které v současné době představují 7,5 % celkového obratu společnosti. Dále prezident Uchida představil nové globální středisko technické podpory, které slouží zákazníkům společnosti Yokogawa z celého světa nepřetržitě po 24 hodin denně, sedm dní v týdnu a 365 dní v roce. V závěru své řeči potvrdil, že strategickým záměrem společnosti Yokogawa je stát se do roku 2010 největším dodavatelem techniky pro řízení spojitých technologických procesů na světě.

Obr. 1.

Obr. 1. Vybrané milníky z historie výrobního programu společnosti Yokogawa: cesta od nabídky přístrojů k nabídce komplexních služeb

První den setkání dále vystoupili Simon Lam, generální ředitel společnosti CNOOC and Shell Petrochemicals Company Limited, a Norbert Kuschnerus, prezident Bayer Technology Services.

Projekt Nanhai: Yokogawa úspěšným hlavním dodavatelem řídicího systému

Ředitel Lam ve své prezentaci představil společnost Yokogawa jako partnera schopného na nejlepší úrovni splnit požadavky zákazníků po celém světě. V daném případě je Yokogawa hlavním dodavatelem řídicího systému (Main Automation Contractor – MAC) pro nový petrochemický komplex budovaný společností CNOOC and Shell Petrochemicals Limited v Guangdongu v Číně s plánovaným uvedením do provozu koncem roku 2005 (tzv. projekt Nanhai). Jako hlavní dodavatel koordinuje Yokogawa činnost celkem šesti mezinárodních inženýrských firem, zúčastněných čínských projektových ústavů a mnoha dalších subdodavatelů a má konečnou odpovědnost za hladký průběh prací na projektu i za dosažení plánovaných cílů, včetně dodržení termínů. Přestože svým rozvrhem na dobu pouhých tří let od začátku projektových prací po uvedení zařízení do provozu je projekt Nanhai velmi ambiciózní, jako celek zatím postupuje podle plánu. Pozoruhodný je mj. tím, že po úplném dokončení to bude zatím nejrozsáhlejší instalace sběrnicového systému Foundation Fieldbus na světě, zahrnující celkem 16 000 přístrojů, tři hlavní velíny, patnáct pomocných provozních prostor a 200 000 softwarových proměnných. Řídicí systém komplexu se skládá z řídicích stanic Centum CS3000, systému pro správu výrobních prostředků PRM, systému pro správu technologických dat Exaquantum a provozních přístrojů od firmy Yokogawa, automatizovaného logistického systému MAS, různých bezpečnostních systémů atd., včetně simulátorů pro výcvik obslužného personálu.

Budoucí požadavky NAMUR na snímače technologických veličin

Prezident Kuschnerus se s přítomnými nejprve podělil o některé své zkušenosti ze spolupráce se společností Yokogawa, které získal při své práci pro firmu Bayer v Japonsku. Mnohem důležitější však byla druhá část jeho vystoupení, věnovaná požadavkům, které budou postupně kladeny na snímače pro řízení spojitých technologických procesů v příštích deseti letech, jak je společně zformulovaly a zdokumentovaly významné německé organizace NAMUR (Normenarbeitsgemeinschaft Mess- und Regeltechnik) a VDI (Verein deutscher Ingenieure). Požadavky shromážděné uvedenými organizacemi se týkají především schopnosti snímačů měřit nejen samotné technologické veličiny, ale také současně poskytovat informace o vlastnostech vyráběných produktů a meziproduktů, přičemž jejich cílem je využití k dokonalejšímu řízení celého zpracovatelského procesu. Dále existují požadavky např. na „prostorovou„ (3D) informaci procesu a na spolehlivé určování separačních vrstev a potřeba snímačů speciálně navržených pro procesy realizované v miniaturním měřítku (micro-processes). Příslušný dokument je vydán organizací NAMUR zatím v němčině s výhledem brzkého překladu do angličtiny.

Technické novinky a další směry rozvoje

Po přednáškách měli účastníci setkání možnost prohlédnout si výstavku technických novinek společnosti Yokogawa, představující nejen automatizační techniku, ale i produkty a řešení ze všech dalších oblastí, kterými se společnost zabývá, jako jsou např. konfokální skenovací systémy, zobrazovací technika pro lékaře, prostředky pro ověřování mobilních terminálů atd. Nejzajímavější z celé výstavky byla její část s názvem Gateway to the Future, věnovaná nové technice nacházející se ve společnosti Yokogawa ve fázi výzkumu či vývoje, jako jsou např. bezdrátové senzory technologických veličin, čipy s IPv6 pro provozní přístroje, miniaturní chemické reaktory, zobrazovače letových údajů pro letadla, dokonce i diagnostické systémy pro genetiku. Pro účastníky byla taková otevřenost jistým překvapením. Není totiž obvyklé, aby firma najednou ukázala tolik rozpracovaných nových metod, které sotva budou komerčně využitelné dříve než za několik let. Nicméně šlo o zajímavou informaci o směrech vývoje sledovaných společností Yokogawa v oboru průmyslové automatizace i v ostatních oblastech jejího podnikání.

Návštěva hlavního sídla společnosti

Druhý den setkání byl věnován návštěvě hlavního sídla společnosti Yokogawa, kde byly přítomným podány rámcové informace o strategii sledované společností ve zvolené oblasti automatizace, tj. v oboru řídicích systémů, přístrojů a moderních algoritmů používaných k řízení spojitých technologických procesů. Následovala návštěva prostor, v nichž se kompletují systémy určené pro domácí, japonský trh. Na tomto pracovišti bylo zajímavé si povšimnout přítomnosti velkého množství starších systémů, které Yokogawa stále ještě podporuje, mezi nimi např. i prvotního systému Centum z roku 1975. Těžko by se hledal lepší důkaz toho, že společnost bere závazek podporovat své zákazníky opravdu vážně, a to bez ohledu na stáří jimi používaných systémů.

V závěru exkurze si účastníci setkání prohlédli místní pracoviště technické podpory, tvořící spolu s ostatními Global Response Center, zajišťující nepřetržitou podporu zákazníkům po celém světě. Pracoviště je umístěno v prostorách odolných proti zemětřesení a jeho součástí jsou také sekce sledování systémů a údržby.

PAM systém Fieldmate pro FDT/DTM i EDDL

Na závěr setkání společnost Yokogawa představila svůj nový systém pro správu výrobních prostředků (PAM) s označením Fieldmate a plánovanou distribucí verzí beta na konci roku 2005.

Systém Fieldmate, který podporuje jak metodu FDT/DTM, tak i EDDL, je univerzálním přenosným inženýrským nástrojem umožňujícím pracovníkům uživatele snadno spravovat provozní přístroje po celou dobu jejich provozního života v systému, a to nezávisle na použitém komunikačním protokolu. Nový nástroj je kompatibilní nejen se všemi dosavadními relevantními prostředky pro správu provozních přístrojů od společnosti Yokogawa, ale i s PDA a ostatními bezdrátovými zařízeními. Prověřovat kompatibilitu Fieldmate s prostředky (tj. moduly DTM) třetích stran a vydávat příslušné certifikáty bude středisko pro ověřování interoperability FDT/DTM, které společnost Yokogawa otevře v Singapuru v prvním čtvrtletí roku 2006.

Uvedení systému Fieldmate znamená, že se společnost Yokogawa plně zasadila ve prospěch koncepce FDT/DTM, a současně je dokladem skutečnosti, že metody FDT/DTM a EDDL si navzájem nemusí konkurovat a mohou spolu koexistovat i v rámci jedné automatizační infrastruktury.

Literatura:
[1] O’BRIEN, L.: Field Report: Yokogawa 90th Anniversary Celebration in Tokio. ARC Advisory Group, ARCwire News, 4. listopadu 2005.
[2] Yokogawa introduces Fieldmate FDT-based asset management solution. ARC Advisory Group, ARCwire News, 4. listopadu 2005.
[3] Firemní literatura Yokogawa.

(sm)

[zdroj: Yokogawa]