Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Společnost Turck na veletrhu Amper a Electron

Společnost Turck bude letos na jaře vystavovat jak na veletrhu Amper 2011 v Brně, tak i na prvním ročníku veletrhu Electron v PVA Letňany v Praze. Článek popisuje novinky, které budou návštěvníkům těchto veletrhů představeny.
 

Indukční snímače pro měření úhlové i lineární polohy – vývojový skok v senzorice

 
Nové snímače úhlové polohy pracují na principu rezonančního polohovacího zaří­zení.
 
Vysílač cívky integrovaný do pouzdra ge­neruje vysokofrekvenční střídavé pole, které aktivuje rezonátor zabudovaný do polohova­cího zařízení. Pokaždé, když vysílač cívky přestane vysílat, rezonátor indukuje napětí do dvou přijímacích cívek umístěných v senzo­ru. Speciální konstrukce cívky dále zaručuje, že výstupní signál není ovlivněn vzdálenos­tí mezi senzorem a polohovacím zařízením, jestliže se snímací prvek nachází ve vzdále­nosti 0 až 4 mm od těla senzoru. Intenzita na­pětí závisí na tom, kde polohovací zařízení překrývá přijímače cívky. Snímače lineární polohy řady LI pracují s rozlišením až 1 μm, zatímco snímače úhlové polohy řady RI s roz­lišením až 0,005°, s rozsahem měření 360° a přesností 0,15 % z konečné hodnoty rozsa­hu. Elektrické připojení, napájení a výstup jsou vedeny standardním konektorem M12×1.
 
Lineární senzory LI jsou rovněž dostupné jako programovatelné s velkou přesností a vy­bavené rozhraním IO-Link. V těchto typech si uživatel může určit měřicí rozsah i výstupní signál od 0,5 do 4,5 V. Dále mohou být nasta­veny až čtyři spínací body.
 
Pouzdro senzoru vyrobené z hliníkového profilu usnadňuje montáž za použití rozsáhlé­ho montážního příslušenství. Senzor je zcela necitlivý k rušení magnetickým polem, a na jeho funkci nemají vliv dokonce ani nečistoty.
 
Díky své dobré odolnosti proti rušení, širo­kému teplotnímu rozsahu od –25 do +70 °C, pevnému pouzdru s krytím IP67 a dlouhé me­chanické životnosti jsou senzory řady RI vhod­né pro množství měřicích úloh, jako např. pro nastavení úhlu listů vrtulí větrných elektráren, natáčení solárních panelů nebo otáčejících se zábran u turniketů používaných na vstupech do objektů, metra a supermarketů.
 

Osvětlení rozváděčů a pracovních ploch

 
Svítidla osazená diodami LED řady WLS 28 tenké a úsporné konstrukce jasně a rovnoměr­ně osvětlují velké plochy v uzavřeném inte­riéru. Jsou vhodná k osvětlení prostoru, kde se vykonává údržba, kontrola a instalují se komponenty. Osvětlení je také možné využít v prostorách se slabým továrním osvětlením. Úzké pouzdro o průřezu 28 × 21 mm je nenáročné na prostor. Na koncích svítidla jsou ob­jímky dovolující jím otáčet o 45° v obou smě­rech a nasměrovat světelné paprsky přesně na místo, které je právě třeba dokonale osvětlit. Zdrojem světla jsou bílé LED s vyzařováním o dékách 145 až 1 130 mm s velmi dlouhou životností – více než 50 000 hodin nepřetrži­tého provozu, a to při spotřebě energie nižší než 18 W na metr.
 
Svítidla jsou k dispozici jako samostatná nebo jako moduly, které mohou být řetězo­vitě zapojeny do kaskády – tak lze vytvořit svítidlo o délce až 3,1 m při minimálních ná­kladech na kabeláž.
 
Samostatná svítidla jsou na jednom kon­ci opatřena napájecím kabelem nebo vidli­cí a na druhém jsou bez připojení. Kaskádo­vá svítidla mají na jednom konci napájecí ka­bel nebo konektor a na druhém konci zásuvku pro připojení k dalšímu svítidlu v kaskádě. Mezi každým párem svítidel v kaskádě musí být použito svítidlo s konektory na obou stranách.
 
Použitím univerzálních úchytek, prodlu­žovacích kabelů, vidlic, zásuvek a dvojitých kabelů je možné snadno a rychle sestavit kompletní osvětlení při minimální kabeláži.
 

Přesné laserové triangulační senzory řady LH

 
Společnost Banner doplnila produktovou řadu měřicích senzorů o velmi přesné lase­rové snímače určené pro bezkontaktní mě­ření tloušťky různých materiálů, např. ple­chů, dřeva, keramiky, papíru, plastů, pryže apod. Nové senzory řady LH lze použít také pro přesné měření vzdálenosti nebo i cent­rování. Uplatní se všude tam, kde je důleži­té měřit rozměry k zajištění vysoké úrovně kvality výroby.
 
Typicky se používají k měření soustru­žených a frézovaných dílů a jiných mecha­nicky opracovávaných předmětů, polovodičových komponent, plošných spojů a měk­kých nebo lepkavých materiálů. Snímače jsou nabízeny ve třech verzích s měřicí­mi rozsahy 25 až 35 mm, 60 až 100 mm a 100 až 200 mm.
 
Tloušťka materiálu se měří pomocí dvou vzájemně synchronizovaných senzorů umís­těných proti sobě. Při tomto měření není nut­né použít externí řídicí jednotku. Synchroni­zovat lze až 32 senzorů v jedné měřicí síti. Takto je možné kontrolovat rovinnost obro­bených součástek, centrování automobilových ráfků (obr. 3) apod.
 
Mezi hlavní technické přednosti popisovaných senzorů dále patří robustní pouzdro se stupněm krytí IP67, teplotní stabilita, mi­mořádně přesný laserový vysílač a schop­nost měřit i velmi tmavé nebo lesklé ob­jekty.
 

Služby společnosti Turck

 
V rámci svých bezplatných služeb nabí­zí společnost Turck zpracování návrhu ře­šení dané úlohy a předložení cenové nabídky. Při realizaci potom kompletní dodávku včetně uvedení do provozu a napojení na informační systém zákazníka.
 
Obr. 1. Indukční snímač úhlu natočení řady RI
Obr. 2. Svítidla LED řady WLS 28 poskytují jasné a rovnoměrné osvětlení
Obr. 3. Laserové senzory řady LH použité pro centrování ráfku automobilu