Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Společnost Turck na veletrhu Amper

Společnost Turck se opět zúčastní mezinárodního veletrhu elektroniky, automatiza­ce a komunikace Amper 2014, který se bude konat na brněnském výstavišti od 18. do 21. března 2014. Ve stánku V 2.13 na ploše 100 m2 budou vystaveny novinky společ­ností Hans Turck & KG GmbH a Banner Engineering Corp.

 

Bezkontaktní rotační snímač polohy QR 24

Rotační snímače polohy se používají všu­de tam, kde je potřeba snímat počet otáček, směr otáčení, polohu, úhel nebo délku (s pře­vodem např. pomocí ozubeného hřebenu nebo lanka). Převádějí mechanický pohyb na elek­trické signály. Klasické rotační snímače po­lohy pracují na optickém nebo magnetickém principu. Je možné je nalézt jako častou sou­část výrobních linek, jednotlivých zařízení nebo strojů.
 
Limitujícím faktorem pro použití těchto snímačů je jejich malá mechanická odolnost, nedostatečné krytí, a především omezená ži­votnost ložisek.
 
Některé z těchto obtíží lze vyřešit sníma­čem na indukčním principu QR 24 (obr. 1). Součástmi snímače jsou snímací prvek a sen­zor, mezi nimiž je indukční vazba. Při pohybu snímacího prvku vzhledem k senzoru se vy­tváří proporcionální analogový výstupní sig­nál, úměrný natočení snímacího prvku. Sní­mací prvek je umístěn na hřídeli a senzor je pevně uchycen. Senzor a snímací prvek jsou uzavřeny ve dvou uzavřených vysoce odolných pouzdrech s krytím IP69K. Bezkontaktní prin­cip snímání zajišťuje dlouhou životnost. Sní­mač sám nemá ložiska, využívá uchycení hří­dele, jejíž pohyb se měří, proto je jeho život­nost mnohem delší než u snímačů s vlastními ložisky. Uchycení snímacího prvku i montáž senzoru jsou velmi jednoduché.
 
K dispozici jsou tři základní typy s pro­gramovatelnou funkcí a široká nabídka pří­slušenství pro montáž na hřídele různých průměrů do 20 mm. Jde skutečně o unikátní produkt, který umožňuje rychle a efektivně řešit různé, i náročnější úlohy měření úhlo­vé polohy. Snímač nahrazuje absolutní jed­nootáčkové i několikaotáčkové nebo inkre­mentální snímače.
 
Tato kombinace vlastností zaujala nejen koncové uživatele, ale i odbornou porotu na veletrhu SPS IPC Drives, kde snímač řady QR 24 získal v listopadu 2013 cenu Automa­tion Award.
 

Hlídače průtoku FCST

Nová řada hlídačů prů­toku FCST (obr. 2) na ter­modynamickém principu doplňuje inovované mo­duly FM-IM a FMX-IM, které byly na trh uvede­ny teprve před nedávnem.
 
Nová řada FCST (popř. FTCST) využívá nový kon­cept mechanického připo­jení. Senzor má nově hlad­ký dřík, který se zasune do šroubovacího adaptéru a zajistí převlečnou mati­cí. Nevznikají tak problé­my s nastavením správné orientace senzoru vzhle­dem k potrubí. Adaptéry jsou dodávány ve všech běžných rozměrech.
 
Řada FCST obsahuje samostatné snímače prů­toku i kompaktní typy s in­tegrovanou vyhodnocovací elektronikou. Kompaktní hlídače řady FTCST vedle výstupu signalizujícího průtok obsahují ještě vý­stup pro kontrolu teploty.
 
Připomeňme, že i po­mocí modulů pro hlída­če průtoku řady FM-IM a FMX-IM je možné kon­trolovat nebo měřit nejen průtok, ale i teplotu. Navíc je k dispozici i poruchový výstup pro kontrolu správ­né funkce přístroje.
 

Multiprotokolové komunikační brány

Jako jedna z prvních uvedla společnost Turck na trh tzv. multiprotokolové komunikační brány (gateway; obr. 3). Jeden přístroj může pracovat v ethernetových sítích s protokoly Profinet IO, Modbus TCP nebo EtherNet/IP. Uživatel přístroj jednoduše zapojí do dané sítě a vše ostatní proběhne automaticky. Není třeba žádné nastavování protokolu ani není třeba držet na skladě různé typy přístrojů pro různé komunikační systémy nebo různé ob­lasti použití.
 
Multiprotokolové komunikační brány jsou navíc optimalizovány pro rychlý start. To je důležitá vlastnost, v současnosti vyža­dovaná zejména v automobilovém průmys­lu. Jde o funkce QuickConnect pro Ether­Net/IP (90 ms) a Fast Startup pro Profinet IO (150 ms).
 
Multiprotokolové komunikační brány jsou k dispozici pro všechny typy sběrnicových systémů Turck, tedy BL67 (modulární sys­tém s krytím IP67 určený pro přímou montáž na stroj), BL20 (modulární systém určený pro montáž do rozváděče) a BL compact (kom­paktní sběrnicové moduly s krytím IP67).
 

Ultrazvukové snímače přiblížení

Nové typy ultrazvukových snímačů střed­ního rozsahu (měřicí rozsah 40, 100, 130 nebo 300 cm; obr. 4) mají kratší mrtvé zóny a delší dosah při lepší přesnosti a spolehli­vosti. Snímače jsou dodávány v závitových pouzdrech M18 (rozsahy 40, 100 a 130 cm) a M30 (rozsahy 40, 130 a 300 cm). Snímače tzv. kompaktní verze mají jeden spínací vý­stup, který je možné nastavit pomocí nastavo­vacího vodiče (funkce teach) nebo adaptéru. Běžné snímače jsou vybaveny dvěma spína­cími výstupy. Oproti předchozí verzi jsou tyto snímače opatřeny tlačítky pro jednoduché nastavení. Snímače řady High-End obsahu­jí jeden spínací výstup nebo výstup IO-Link a jeden analogový napěťový nebo proudový výstup. Všechny snímače mají odolná kovo­vá pouzdra, ultrazvukový měnič je vyroben z nového materiálu, který je odolnější proti zašpinění a ulpívání nečistot.
 

Světelné indikátory EZ-Light K30 a K50 pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Řada světelných indikátorů K30 a K50 byla rozšířena o tři modely, které je možné používat v prostředí s nebezpečím výbuchu (obr. 5). Jde o provedení Ex ia (jiskrově bez­pečné) pro použití v zónách 0, 1, 2 a 20, 21, 22 a o provedení pro použití v dolech (přístro­je skupiny I). Dále jsou to provedení Ex mb (zalité zalévací hmotou) a Ex ta (pevný zá­věr) pro použití v zónách 1, 2 a 21, 22 a pro­vedení Ex nA (nejiskřící provedení) a Ex tc (pevný závěr) pro oblast použití v zónách 2 a 22. K dispozici jsou modely s jednou, dvěma nebo třemi barvami s možností vý­běru z pěti základních barev. Stupeň krytí je IP67 nebo IP69K.
 
 
Obr. 1. Bezkontaktní rotační snímač polohy QR 24
Obr. 2. Nová řada hlídačů průtoku FCST
Obr. 3. Multiprotokolové komunikační brány
Obr. 4. Ultrazvukové snímače přiblížení
Obr. 5. Světelné indikátory EZ-Light K30 a K50 pro prostředí s nebezpečím výbuchu