Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Společnost COPA-DATA uvedla na trh nový zenon 7.11

V březnu 2014 uvedla společnost COPA-DATA na trh novou verzi softwaru zenon s označením 7.11, jež se vyznačuje mnoha inovacemi a vylepšeními v oblasti ergonomie interakcí s obsluhou a řízení a novými funkcemi pro řízení v oblasti dávkové a kontinuální procesní výroby a řízení v energetice.

 
Stejně jako u předchozích verzí, také verze softwaru zenon 7.11 se soustřeďuje na ergonomii. Znamená to, že při vývoji byl brán ohled na takové vlastnosti, jako je uživatelská přívětivost, jednoduchost, dostupnost dat a jejich agregace, zlepšení výkonu a efektivity. Hovoří o tom Reinhard Mayr, product manager společnosti Copa-Data: „Nejlepší software je k ničemu, když ho uživatel nedokáže efektivně ovládat. Z toho při vývoji softwaru vycházíme. Nestačí jen nabídnout nové funkce, protože je o ně mezi uživateli zájem. Hodnota spočívá v tom, jak jsou tyto nové funkce implementovány, aby je uživatel mohl využít ke svým účelům a podle svých individuálních potřeb.“
 

Vylepšená ergonomie

Nová základní zobrazení (faceplate) usnadňují technikům práci a zlepšují přehlednost. V jednom rámci lze přitom kombinovat několik typů zobrazení: aktuální provozní hodnoty, seznam alarmů nebo správu receptur. Operátor tak má najednou pro dané technické zařízení k dispozici více různorodých informací. Stejný rámec může být spuštěn tolikrát, kolikrát je třeba, a na jedné obrazovce může být současně několik typů zobrazení nebo zde může být tentýž typ zobrazení použit několikrát.
 
Ergonomie ovládání softwaru byla navíc vylepšena zjednodušením správy uživatelských oprávnění. Údaje o uživatelích mohou být spravovány – vytvářeny, editovány nebo mazány – přímo z domény Windows v zenon Runtime. Pro daného uživatele, definovaného ve Windows, lze uložit všechny informace související s HMI/SCADA. Tímto způsobem jsou automaticky přejímána centrální bezpečnostní pravidla informačního systému podniku. Uživatel se navíc může centrálně, prostřednictvím funkce integrace projektů, přihlásit ke všem svým projektům. Tím se výrazně omezuje práce spojená se správou projektu.
 
S cílem poskytnout ještě lepší podporu centralizaci inženýrské práce je v nové verzi použita globální knihovna symbolů. Ve srovnání s dosavadní knihovnou symbolů je nyní obsah knihovny symbolů pro globální projekty chráněn, zálohován a jednoduše distribuován z jednoho místa. Jestliže se prvek uložený v centrální knihovně symbolů změní, jsou všechny právě spuštěné projekty automaticky aktualizovány. To uživateli šetří čas a omezuje jeho práci spojenou s údržbou systému. Vývojáři společnosti Copa-Data také věnovali zvláštní pozornost automatické agregaci dat. Základní myšlenkou je pomoci uživateli, aby se mohl soustředit na své nejdůležitější úkoly. Nová verze zenon 7.11 má pro databázi Historian v editoru zenon Editor předdefinované kompresní profily, které uživateli výrazně pomáhají při výběru mezi nespočetnými možnostmi, jak vytvořit dobře fungující strukturu archivu. Agregované archivy se vytvářejí automaticky. Navíc lze vytvářet individuální profily a ukládat je k opakovanému použití. Mechanismy agregace dat jsou přístupné dokonce i při běhu programu.Co se týče zobrazení časových průběhů veličin – trendů, systém automaticky vybere pro daný časový úsek odpovídající zdroj dat.
 

Inovace pro procesní průmysl

Nová verze přináší mnohá vylepšení zvláště pro dávkovou výrobu. Je to proto, že pro firmu Copa-Data jsou klíčové obory potravinářství a farmacie, kde se dávková výroba vyskytuje velmi často (obr. 1, obr. 2). Obvykle je na různých zařízeních současně vyráběno několik výrobních dávek (ve farmacii zvaných šarže), což vyžaduje značnou přizpůsobivost systémů pro řízení výroby, sběr dat a jejich zpracování. Zde je velkou pomocí rozšířený filtr výrobních dávek. Může být použit v několika archivech v rámci podniku a uživateli poskytuje jasně stanovený přístup k zaznamenaným datům pouze pro určenou výrobní dávku.
 
Pro zpřehlednění a usnadnění inženýrské práce je nyní v modulu Batch Control možné seskupovat fáze v jednotlivých recepturách. Každé fázi jsou přiřazeny individuálně konfigurovatelné regulační strategie. Například fáze nastavení teploty může obsahovat regulační strategie topení, udržování teploty a chlazení. Dříve bylo nutné každou strategii nastavovat jako individuální fázi, což bylo časově náročné.
 
Novou funkcí je také kontrola počátečních parametrů. Jde o sadu nastavených parametrů na počátku výroby. Tato funkce umožňuje automaticky zkontrolovat, zda je toto nastavení v pořádku. Jestliže se zde objeví nějaké potíže nebo slabá místa, výroba dávky se nespustí, dokud nejsou chyby odstraněny.
 
Zvláště ve farmaceutickém průmyslu s jeho přísnými pravidly a nařízeními je nesmírně důležité vytvářet spolehlivý a úplný záznam o výrobě. Nová verze vychází tomuto požadavku vstříc. Každá výchozí receptura dostane číslo verze, které lze následně použít např. pro filtrování. Je tím zaručeno, že v daném čase je používána vždy jen platná verze receptury. Výrobu lze snadno sledovat a dokládat pomocí předem vytvořených šablon.
 
V zenon Runtime mohou být nyní lépe využívány modely zařízení typické pro procesní výrobu. Pro vizualizaci modelu je k dispozici nový typ zobrazení, který může být vybaven možnostmi interakcí. Každá úroveň zařízení může být svázána s požadovanými funkcemi, a poprvé jsou tak k dispozici kontextové interakce – tzn. že např. všechny alarmy je možné potvrzovat přímo v modelu zařízení.
 

Inovace pro energetiku

Ústředním motivem vývoje v energetice bylo zavést nové funkce potřebné ke splnění podmínek normy IEC 61850 Ed. 2.
 
Pro lepší přehlednost ovládání slouží seznam aktivních i neaktivních vazeb. Uživatel tak již při uvádění do provozu snadno zjistí, které podmínky normy nebyly splněny.
 
V nové verzi softwaru zenon 7.11 společnost Copa-Data, jejímž cílem bylo zvýšit zabezpečení, zcela změnila koncepci redundance. Úlohy hlavního a záložního serveru mohou být od počátku pevně určeny nebo mohou být měněny podle sledování dostupnosti počítače. Tento nově implementovaný režim redundance umožňuje přidělit roli hlavního serveru tomu počítači, který má lepší spojení s provozní úrovní řízení a může poskytovat kvalitnější data. Nová je také možnost volby mezi redundancí s dominancí a bez ní. Uživatelé tak mají velké množství různých možností, jak systém ochránit proti výpadkům a zajistit jeho funkční bezpečnost současně se zabezpečením dat.
 

Další inovace

Zenon Runtime je nyní službou Windows Service, a není tedy nutné hlásit se k operačnímu systému serveru. To je výhodné zvláště pro údržbu a pro zajištění bezpečnosti: servery HMI a SCADA mohou být zcela vestavěny do existující informační infrastruktury.
 
Vylepšeny byly také funkce pro mobilní uživatele: inovována byla aplikace Everywhere App i server Everywhere Server. Vylepšeno bylo jejich zabezpečení a přístup k datům. Nové funkce se automaticky nainstalují při aktualizaci aplikace. Copa-Data podporuje i vývojáře, kteří navrhují vlastní aplikace nebo integrují vlastní webové služby do systému zenon.
 
Další inovace se týká nástroje Report Viewer: nyní se mohou automaticky vytvářet soubory RDL, pomocí nichž lze vytvářet soubory s daty. Ta mohou být do systému zenon importována z šablon výstupních sestav (reportů). Projektanti tak mohou s nástrojem Report Viewer pracovat velmi snadno, bez nutnosti mít znalosti o funkcích Windows, které jsou na pozadí tohoto nástroje.
 
Nová je také možnost dynamicky přenést textové řetězce z grafů časového průběhu hodnot do Ganttova diagramu. To umožňuje ukládat individuální texty a graficky je zobrazovat. Tato funkce zvyšuje pružnost sběru dat a jejich analýzy.
 
Vývojářům nové verze systému zenon 7.11 se podařilo dosáhnout také zlepšení efektivity běhu programu. Je to patrné např. na době potřebné k připojení na modul Worldview nebo na urychlení vytváření souborů Runtime.
 
Byly napsány nové ovladače: CoDeSys verze 3.0, Process Gateway Modbus, podporující proměnné z projektů s multihierarchickou strukturou, ovladač zenon Logic pro Beckhoff TC ADS a ovladač zenon Logic pro CIFX 50-DP Profibus od firmy Hilscher.
 
Zenon 7.11 je plně kompatibilní s předchozími verzemi. Díky tomu lze existující projekty snadno převést do nové verze – jednoduše kliknutím myši, bez toho, že by se při tom ztratila jakákoliv data.
 
Obr. 1. Zenon 7.11 pro řízení dávkové výroby
Obr. 2. Zenon 7.11 pro obsluhu pivovaru