Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Společnost AMiT vyhlašuje 14. ročník soutěže AMiTsys Expert

Automa je mediálním partnerem soutěže AMiTsys Expert, jejímž cílem je motivovat studenty a tím podpořit práci vyučujících předmětu automatizace na středních školách. Soutěžící studenti po konzultaci se svými vyučujícími řeší samostatně projekt na zvolené téma, které přímo souvisí s produkty firmy AMiT nebo s odbornou učebnou automatizace. V letošním ročníku soutěže AMiTsys Expert je vyhlášena kategorie volné téma s možností vybrat si vlastní námět pro soutěžní projekt.

 
Soutěžním projektem může být řešení konkrétní automatizační úlohy, výroba demonstračního přípravku pro využití řídicích systémů firmy AMiT ve výuce, zpracování studijní dokumentace apod. Část projektu musí vždy obsahovat parametrizaci řídicích systémů firmy AMiT (řídicí algoritmus, vzorová aplikace, vzorové fragmenty pro výuku apod.).
 

Důležité termíny

Soutěž byla zahájena 1. listopadu 2014. Soutěžní projekty s přihláškou je nutné zaslat nejpozději do 15. dubna 2015. Obhajoba soutěžních projektů a vyhlášení výsledků se uskuteční pravděpodobně začátkem května 2015 (bude upřesněno). Termín slavnostního vyhlášení výsledků a předání cen bude rovněž včas upřesněn.
 

Dotazy, informace

Pro řešení technických dotazů funguje diskusní fórum na adrese forum.amit.cz sekce AMiTsys Expert. Na dotazy ve fóru budou promptně reagovat osvědčení partneři firmy AMiT a pracovníci technické podpory. S dotazy a připomínkami je možné se obracet na Petra Kašíka – e-mail: kasik@amit.cz, tel.: 549 210 403.
 

Pravidla

Soutěže se smějí zúčastnit studenti středních odborných škol, které jsou zapojeny do projektu AMiTsys Junior, a jsou tudíž vybaveny odbornou učebnou s řídicími systémy společnosti AMiT. Každá škola smí zaslat maximálně pět soutěžních prací. Na jednom projektu může pracovat více studentů. Projekt musí být původní, tedy vytvořený jeho autorem nebo kolektivem autorů. Soutěžní projekt může být použit i v dalších soutěžích, jako např. SOČ.
 
Formální přihlášení do soutěže zajistí pověřený odborný vyučující. Přihláška musí obsahovat seznam všech zaslaných projektů. Projekty s přihláškou je třeba zaslat na adresu AMiT, spol. s r. o., Vídeňská 118, 619 00 Brno, popř. e-mailem na adresu amitbo@amit.cz. Tištěná verze projektu není nutná, vypovídá však mnohé o jeho estetickém provedení.
 

Vyhodnocení a ocenění projektů

Soutěžní projekty budou hodnoceny skupinou odborníků – zástupců středních a vysokých škol, zástupců odborného tisku a představitelů firmy AMiT. Hodnocena bude originalita, funkčnost, celková úroveň zpracování tématu apod. Součástí hodnocení je i estetické provedení dokumentace, způsob technického vyjadřování a případná přítomnost gramatických chyb. Při vysoké úrovni soutěžních prací bude vyhlášeno užší kolo výběru, v němž budou autoři vybraných projektů vyzváni k obhajobě svých prací před hodnotitelskou komisí. V posledním kole hodnocení budou vybrány tři vítězné projekty, které budou ohodnoceny finanční částkou 5 000, 3 000 a 2 000 korun. Autoři rovněž získají roční předplatné časopisu Automa. Vybraní autoři navíc obdrží certifikát programátora společnosti AMiT.

(ev)