Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Speciální průtočné sondy pro oddělení dvou kapalin a pro měření kvality petrochemických produktů

Společnost Level Instruments CZ – Level Expert, s. r. o., nabízí široký sortiment kontakt­ních i bezkontaktních hladinoměrů, limitních spínačů a převodníků tlaku pro měření v růz­ných oborech: v chemickém a petrochemic­kém průmyslu, v potravinářství, ve stavebnic­tví, ve farmaceutickém průmyslu, v energetice, hutnictví, v papírenském průmyslu i ve vod­ním hospodářství. Zajímavými produkty dodá­vanými touto společností jsou speciální impe­danční snímače polohy hladiny kapalin i sypkých materiálů, určené převážně pro provozy chemického, petrochemického i farmaceutic­kého průmyslu a také pro oblast energetiky.
 

Přehled impedančních snímačů

 
Mezi základní impedanční sondy dodáva­né společností Level Instruments CZ – Level Expert patří:
  • tyčové sondy pro měření polohy rozhraní kapalin – STM,
  • průtočné sondy pro oddělení dvou kapalin – TSS80,
  • průtočné sondy pro sledování kvality mě­řeného média – TSS90,
  • tyčové sondy pro kontinuální a limitní mě­ření polohy hladiny pěny – STM Foam.
V tomto článku jsou představeny speciál­ní průtočné sondy TSS80 pro oddělení dvou fází rozhraní kapalin a sondy TSS90 pro sle­dování kvality petrochemických produktů.
 

Princip měření průtočnými impedančními sondami

 
Snímač pomocí průtočné sondy kontinuál­ně měří impedanci média. Hodnota impedan­ce média závisí na chemických a fyzikálních vlastnostech média pokládaných za konstantní a na průřezu sondy. Impedance se tedy mění podle vlastností měřeného média. Změny im­pedance jsou elektronikou MTI okamžitě pře­váděny na normovaný výstupní signál, který je posílan k digitálnímu zpracování do univerzál­ního mikroprocesorového systému. Výsledek vyhodnocení je převáděn na výstupní signál 4 až 20 mA nebo reléový výstup.
 

Snímač TSS80 pro oddělení dvou nesmísitelných kapalin

 
Snímač TSS80 (obr. 1) je určen pro oddě­lení dvou nesmísitelných kapalin v separáto­rech, skladovacích nádržích a provozních tan­cích. Sonda je instalována ve výpustním po­trubí za výpustním ventilem a separuje média v nádobě, kde se nacházejí dvě kapaliny od­dělené rozhraním. Sonda je určena pro spo­lehlivé a přesné oddělení médií při stáčení ve farmaceutických, chemických a petrochemic­kých provozech. Díky kompletnímu nastave­ní prostřednictvím vyhodnocovací jednotky Mipromex MIQ je snímač schopen spolehli­vě a přesně zareagovat na změnu média a au­tomaticky obsluhovat ventil. Zajistí tak ma­ximálně přesné oddělení obou kapalin. Ten­to snímač dokáže maximálně zautomatizovat provoz a jeho signál je možné přivést přímo do řídicího systému.
 
Vnitřní, smáčená část sondy je vyrobena z čistého teflonu, a je proto díky vysoké che­mické odolnosti ideální pro chemický a pet­rochemický průmysl. Sonda obsahuje hlavi­ci s integrovaným převodníkem, který je ka­belem propojen s vyhodnocovací jednotkou.
 
Průtočná sonda pro oddělení dvou kapa­lin se dodává v kompaktním nebo v odděle­ném provedení (s připojením k vyhodnoco­vací elektronice MTI). Sonda je vyrobena přesně podle zadaných požadavků zákazníka a navíc je výrobcem nastavena na média, jež je třeba měřit. Průměr potrubí a připojovací příruby sondy jsou vyrobeny podle zadání zá­kazníka a není nutné se přizpůsobovat sondě. Elektronika MTI je stíněnou dvoulinkou při­pojena k univerzálnímu měřicímu a řídicímu systému Mipromex MIQ.
 

Snímač TSS90 pro měření kvality petrochemických produktů

 
Snímač TSS90 (obr. 2) je určen pro měření kvality petrochemických produktů. Sonda je in­stalována v potrubí a kontinuálně vyhodnocuje požadované parametry. Snímač se používá např. ke sledování kvality dešťové nebo pitné vody, ale především k detekci přítomnosti vody v po­honných hmotách, měření obsahu vody v dehtu apod. Je určen zejména pro speciální provozy chemických a petrochemických závodů.
 
Stejně jako v předchozím případě je vnitřní, smáčená část sondy vyrobena z čis­tého teflonu. Sonda obsahuje hlavici s inte­grovaným převodníkem, který je kabelem propojen s vyhodnocovací jednotkou. Pa­rametry se nastavují a snímač s okolím ko­munikuje prostřednictvím vyhodnocovací jednotky MAT.
 
I v tomto případě se snímač dodává v kompaktním nebo v odděleném prove­dení (s připojením k vyhodnocovací elek­tronice MTI), je vyroben podle požadav­ků zákazníka a výrobcem nastaven na mé­dia, jež je třeba měřit. Elektronika MTI je stíněnou dvoulinkou připojena k systému Mipromex MIQ.
 

Uvedení do provozu

 
Nastavování systému je velmi snadné. Jestliže jsou veškeré údaje o měřených mé­diích předem sděleny technikům společnosti Level Instruments CZ – Level Expert, spočí­vá uvedení do provozu pouze v zapojení vo­dičů. Nejsou-li údaje zadány předem, je nutné systém nastavit na místě. Uvedení do provo­zu a instalace spočívají v samostatném změ­ření impedance jednotlivých médií, jejichž rozhraní má být sledováno, a to pouhým ulo­žením aktuální hodnoty naměřené sondou do vyhodnocovací jednotky. Do měřicího systé­mu lze naprogramovat až devět dvojic para­metrů různých médií.
 

Závěr

 
Průtočné sondy pro oddělení dvou ka­palných nesmísitelných kapalin a sondy pro měření kvality petrochemických pro­duktů uvedené v tomto článku nabízí a do­dává společnost Level Instruments CZ – Level Expert, s. r. o., která je výhradním zástupcem švýcarské společnosti Aquasant Messtechnik AG pro český a slovenský trh. Všechny dodávané přístroje vyhovují pří­slušným českým i evropským normám a je­jich spolehlivost je ověřena dlouholetým provozem v ČR i v zahraničí. Zkušení pra­covníci společnosti rozumějí specifickým požadavkům daného odvětví. Společnost Level Instruments CZ – Level Expert je připravena dodat měřicí techniku pro jaké­koliv průmyslové odvětví, a to včetně bez­platného technického poradenství či vypra­cování návrhu řešení.
 
Obr. 1. Snímač TSS80 pro oddělení dvou nesmísitelných kapalin
Obr. 2. Snímač TSS90 pro měření kvality petrochemických produktů