Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Soutěž Zlatý Amper 2004

číslo 6/2004

Soutěž Zlatý Amper 2004

Na dvanáctém mezinárodním veletrhu elektrotechniky a elektroniky Amper 2004, který se konal v Pražském veletržním areálu v Letňanech ve dnech 30. března až 2. dubna 2004, vystavovalo 712 firem na celkové výstavní ploše 32 000 m2.

V rámci doprovodného programu veletrhu zorganizovala pořádající veletržní správa Terinvest, s. r. o., tradiční soutěž exponátů o ocenění Zlatý Amper. Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny na společenském večeru k veletrhu Amper 2004 v Národním domě v Praze-Vinohradech dne 30. března 2004.

Celkové výsledky soutěže

Do soutěže o Zlatý Amper 2004 bylo devatenácti firmami přihlášeno 23 exponátů. Ty hodnotila osmičlenná odborná komise, vedená prof. Ing. Jiřím Tůmou, DrSc. Komise udělila čtyři hlavní ocenění Zlatý Amper 2004 a dále čtyři čestná uznání hodnotitelské komise.

Ocenění Zlatý Amper 2004 získaly exponáty (v abecedním pořadí podle vystavovatelů):

  • odpínač Dribo Flc-GB (vystavovatel a výrobce DRIBO, spol. s r. o., Brno),

  • radiofrekvenční systém pro automatizaci budov Xcomfort (vystavovatel Moeller Elektrotechnika s. r. o., výrobce Moeller GmbH, Německo),

  • skříň trakčních měničů LOKO 560 (vystavovatel a výrobce Polovodiče a. s., Praha),

  • programovatelný bezpečnostní systém PNOZmulti (vystavovatel Systemotronic, s. r. o., Brno, výrobce Pilz GmbH & Co. KG, Německo).

Čestným uznáním ocenila hodnotitelská komise exponáty:

  • portál pro tvorbu zpráv ReportWorX.Net (Iconics Europe B.V. – o. z., Plzeň, výrobce: Iconics, Inc., USA),

  • sofistikovaný komunikační GSM modul JA-60 GSM (výrobce a vystavovatel Jablotron s. r. o., Jablonec n. Nisou),

  • sestava Simotion D435 a Sinamics S120 (vystavovatel Siemens s. r. o., Praha, výrobce Siemens AG, Německo),

  • TrafoSTART TS 1211 1000-0203 (vystavovatel a výrobce SVED Liberec s. r. o.).

Z hlediska zaměření časopisu Automa pokládáme za zajímavé především exponáty uvedené na druhém a čtvrtém místě mezi oceněnými v soutěži o Zlatý Amper 2004 a na prvním a třetím místě mezi oceněnými čestným uznáním. V následujících odstavcích je tedy stručně představíme.

Radiofrekvenční systém pro automatizaci budov Xcomfort (Zlatý Amper)

Radiofrekvenční systém Xcomfort je unikátní řešení inteligentní elektroinstalace s rádiovou komunikací na frekvenci 868,3 MHz. Jedinečnost řešení spočívá zejména v úplnosti systému. Obr. 1. Ten je schopen zautomatizovat a zjednodušit ovládání domu ať už jde o vytápění, klimatizaci, nastavení žaluzií, garážová vrata nebo osvětlení, a to místně tlačítkovými spínači, prostřednictvím televizoru, z domu a jeho okolí s využitím dálkového ovladače (obr. 1) nebo skutečně na dálku pomocí mobilního telefonu. Protože komunikace mezi obsluhujícím a prvky, které rozsvítí světlo, zatáhnou žaluzie nebo zregulují vytápění, je bezdrátová, lze pohodlí nabízené radiofrekvenčním systémem Xcomfort využít i s již existující elektroinstalací, zpravidla bez stavebních úprav, a to i postupně. Počátkem může být např. pohodlné ovládání osvětlení a žaluzií v obývacím pokoji jedním tlačítkem. Pro nerušené sledování televize tudíž stačí stisknout tlačítko s uloženou světelnou scénou pro sledování televize a vše ostatní zařídí systém.

S centrální jednotkou Home Manager lze zcela automatizovat provoz domu včetně regulace vytápění v závislosti na venkovní a vnitřní teplotě, denní době, dni v týdnu apod., při kombinaci několika zdrojů tepla (tepelné čerpadlo, sluneční kolektor a plynový kotel), a to na optimální teplou a s minimalizací nákladů podporující rychlé navrácení nákladů na pořízení systému. S cílem dosáhnout větší bezpečnosti domu je také možné podle zvoleného programu automaticky simulovat přítomnost osob v bytě. Prostřednictvím mobilního telefonu lze na dálku zkontrolovat stav jednotlivých zařízení, spustit vytápění, stáhnout rolety apod. Rozsah použitelnosti systému Xcomfort je díky patentované technologii směrování (routing) téměř neomezený. Komunikace není limitována běžným dosahem rádiového přenosu, protože prvky systému Xcomfort si v případě potřeby předávají informace mezi sebou.

Programovatelný bezpečnostní systém PNOZmulti (Zlatý Amper)

PNOZmulti je plně programovatelný modulární bezpečnostní systém pro monitorování a vyhodnocování bezpečnostních signálů na menších až středně velkých strojních zařízeních a technologických linkách až do 4. bezpečnostní kategorie podle EN 954-1 (obr. 2). Nahrazuje tradiční pevně zapojené bezpečnostní reléové systémy jediným pružným programovatelným a rozšířitelným řešením, jež lze jednoduše přizpůsobit konkrétní aplikaci. U menších strojů může nahrazovat řídicí systém.

Obr. 2.

Propojit lze spolu až tři základní jednotky PNOZmulti. Každá z nich pojme až osm rozšiřujících modulů typu vstupního (po osmi vstupech), výstupního reléového nebo polovodičového (vždy po dvou nebo čtyřech výstupech), pomocného (šestnáct polovodičových výstupů), pro sledování otáček hřídelí nebo komunikačního (Profibus-DP).

Zařízení je konstruováno pro monitorování tlačítka nouzového zastavení, dvouručního ovládání, povolovacího tlačítka (tzv. tlačítko mrtvého muže), bezpečnostních krytů, světelných záclon, hřídelí (tři rychlosti a klidový stav u až osmi os) a přepínače režimů. Vyhodnocovat ale může podle potřeby i další diskrétní signály, i redundantní. Logické vazby mezi signály lze libovolně řetězit a vyhodnocovat (funkce AND, OR, XOR a NOT, SET, RESET, časové zpoždění v rozsahu 10 ms až 10 min i se zpožděním přítahu nebo odpadu, čítač, externí reset). Na základě vyhodnocení naprogramovaných logických vazeb jsou ovládány výstupy (jednoduché, redundantní, se zpětnou vazbou nebo bez ní).

Systém PNOZmulti se jednoduše programuje na PC prostřednictvím myši – přesouváním obdélníčků představujících jednotlivé funkční a logické bloky a jejich spojováním čarami pro naznačení vazby mezi nimi. Program se sám stará o správnost projektu a programátorovi nedovolí vykonat krok, který by vedl nebo by mohl vést k nestabilitě programu a následně k havárii stroje. Před neoprávněnými zásahy je program (projekt řešení bezpečnosti stroje) zajištěn svým unikátním kontrolním součtem a dále na třech úrovních hesly. Poslední úrovní zajištění je zamknutí projektu, po němž projekt již nelze žádným způsobem měnit.

Použití systému PNOZmulti přináší především úsporu místa v rozváděči, usnadňuje projektování a zjednodušuje a zrychluje montáž i údržbu.

Portál pro tvorbu zpráv ReportWorX.NET (uznání hodnotitelské komise)

Programový produkt ReportWorX.NET je portál pro vytváření zpráv založený na technice .NET a programu Excel firmy Microsoft. Využívá programovací jazyky Microsoft C#, TIB.NET a ADO.NET. Jeho primární funkcí je rychlé, efektivní a plně automatizované užití libovolných dat získaných v podniku v předem definovaných zprávách s možností následně je archivovat, tisknout, faxovat apod., popř. publikovat na webovém serveru (obr. 3).

Obr. 3.

Systém ReportWorX.NET má prostřednictvím rozhraní OPC přístup k aktuálním i historickým hodnotám technologických veličin i k výstražným hlášením. Naproti tomu je schopen se přímo připojit k podnikové databázi typu MS Access, MSDE, MS SQL Server nebo Oracle, popř. přes standardní rozhraní ODBC a OLE-DB i do dalších databází. Tvorbu zpráv, definovaných v prostředí MS Excel, lze spouštět ručně na povel operátora, periodicky v čase a dále v závislosti na výskytu výstrahy či jiné události. Vytvořenou zprávu je možné automaticky tisknout i na několika tiskárnách, archivovat na pevném médiu, kódovat do formátu PDF, zaslat faxem, odeslat jako e-mail nebo uložit na webový server pro použití v intranetu a internetu. Součástí produktu je webové rozhraní pro pohodlnou správu zpráv přímo na webovém serveru.

Produkt ReportWorX.NET je vhodný pro výrobní i pro podnikovou sféru v libovolném odvětví průmyslu. Pro svou obecnost může být použit i s již existujícími řešeními typu SCADA, jako např. InTouch, iFix nebo WinCC.

Sestava Simotion D435 a Sinamics S120 (uznání hodnotitelské komise)

Nový řídicí systém Simotion od firmy Siemens v sobě spojuje funkce programovatelného automatu a řídicí jednotky elektrických pohonů (motion control). Řídicí systémy rodiny Simotion jsou určeny jako součást elektrických pohonů pro dynamicky náročné aplikace především v nejrůznějších výrobních strojích, např. balicích, textilních, tiskařských, dřevoobráběcích, sklářských apod.

Obr. 4.

Po variantách Simotion P, otevřené verzi založené na průmyslovém PC, a Simotion C, modulární verzi na bázi programovatelného automatu řady Simatic S7-300, je nyní uvedena na trh jednotka Simotion D. Je to kompaktní provedení v podobě řídicího modulu pro novou řadou měničů frekvence Sinamics S120 (obr. 4). Skutečnost, že společná řídicí deska zajišťuje funkce Simotion i řízení měniče frekvence, umožňuje systému reagovat skutečně velmi rychle. Stejně jako ostatní varianty systému Simotion se i Simotion D programuje v prostředí Simotion Scout, vstřícném k uživateli. Systém má rozhraní pro Profibus-DP a Ethernet. To poskytuje četné možnosti rozšíření vstupů a výstupů přes periferní zařízení připojitelná ke sběrnici Profibus či prostřednictvím připojení k vyšší úrovni řízení pomocí intranetu. Další informace o systému Simotion lze nalézt např. v časopise Automa, č. 3/2004, str. 32–33.

Typicky je oceněná sestava vhodná jako součást pohonů v kompaktních strojích, pro distribuovaná řešení pohonů (např. stroje s mnoha servomechanicky řízenými hřídelemi), pro modulární stroje (i jako doplněk Simotion P nebo Simotion C) a tam, kde jsou zvlášť velké požadavky na dynamické chování pohonů.
[Tisková zpráva Terinvest, s. r. o., a firemní materiály vystavovatelů.]

(sk)

Inzerce zpět