Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Snadná použitelnost tématem veletrhu Sensor+Test 2011

Ve dnech 7. až 9. června 2011 se v Norimberku uskuteční osmnáctý Mezinárodní odbor­ný veletrh senzoriky, měřicí a zkušební techniky Sensor+Test 2011. Mottem této tradiční výstavní akce je „easy to use“. Organizátor veletrhu, AMA Association for Sensor Tech­nology, neomezuje snadnou použitelnost na konkrétní technické oblasti ani sféry pou­žití, ale obecně na každodenní práci uživatele.
 

Easy to use

 
Vlídnost k uživatelům, bezpečnost i snad­né, jednoduché a intuitivní ovládání, jinými slovy snadná použitelnost, jsou významné zejména u nově vyvinutých výrobků. Ve zvláštním stánku v hale 12 budou fir­my i instituce předvádět inovativní „snad­no použitelné“ produkty. Bude zde předsta­vena např. inteligentní náplast pro vyšetření funkce ledvin vyvinutá ve Zdravotním vý­zkumném centru Lékařské fakulty v Mann­heimu (Univerzita Heidelberg), která je při­hlášena do letošní soutěže o cenu za inova­ce (Sensor Innovation Award). I v ostatních halách budou ve stáncích firem vystavová­ny snadno použitelné produkty – od senzorů s automatickou kalibrací a zapojením do sítě až po měřicí systémy se zvláště intuitivním ovládáním a zkušební zařízení se zcela au­tomatizovaným měřením i zpracováním do­kumentace. Snadné použitelnosti bude prv­ní den veletrhu (7. června) věnováno fórum v přednáškovém sále 12. Podle slov Chris­topha Kleye, předsedy výboru veletrhu Sensor+Test „musí dnes senzory a měřicí systé­my detekovat a zkoumat velmi složité fyzi­kální procesy s velkou přesností a často za obtížných podmínek. Pro uživatele je proto podstatný rychlý a snadný přístup k měře­ným hodnotám a výsledkům. A v tom spo­čívá právě snadná použitelnost.“
 

Sensor Innovation Award 2011

 
I letošní veletrh Sensor+Test je dopro­vázen soutěží inovativních výrobků, Sensor Innovation Award. Odborná porota z mno­ha nových produktů po důkladném zváže­ní nominovala tři výrobky (v abecedním pořadí):
  • HoloTop a HoloFlash: prostorové senzo­ry využívající vícevlnné holografické sní­mání (Fraunhofer Institute for Physical Measuring Techniques, Freiburg, Breit­meier Messtechnik GmbH, Ettlingen, ASENTICS GmbH & Co. KG),
  • inovativní magnetická provozní čidla tla­ku ZIM (ZIM Plant Technology GmbH, Hennigsdorf),
  • inteligentní náplast pro vyšetření funkce ledvin (University of Heidelberg, Medi­cal Research Center).
Porota posuzovala výrobky podle stup­ně inovace a přínosu pro uživatele. Sdruže­ní AMA přikládá zvláštní význam tomu, že jsou oceňováni jednotliví členové výzkumné­ho týmu, nikoliv podniky nebo instituce. Vý­sledek soutěže Sensor Innovation Award 2011 bude vyhlášen 7. června 2011 při slavnostním zahájení veletrhu Sensor+Test 2011 v Norim­berku. Na odměny vítězům vynaloží sdružení AMA částku 10 000 eur.
 
Letos se v době veletrhu uskuteční tři tra­diční konference, Sensor, Opto a IRS², které opět nabídnou ucelený přehled o stavu vědec­kého výzkumu a vývoje v oborech senzori­ky, optických měřicích metod a infračerve­né měřicí techniky. Celkem bude na těchto třech konferencích prezentováno přibližně 230 přednášek a posterů.
 

Česká účast na veletrhu Sensor+Test 2011

 
Veletrh Sensor+Test byl zařazen do pro­gramu Specializované výstavy a veletrhy a české firmy mohly v rámci operačního programu OPPI získat dotaci na přímé nákla­dy spojené s veletržní expozicí do výše 120 000 korun. Projekt zastřešuje Minister­stvo průmyslu a obchodu ČR, vládní agentura CzechTrade a marketingovou a komunikační podporu zajišťuje Hospodářská komora Čes­ké republiky. Českomoravská elektrotech­nická asociace byla pověřena realizací stán­ku. Ve stánku České republiky (obr. 1) bude na veletrhu Sensor+Test 2011 vystavovat pět českých firem: BHV Senzory, Elko EP, Har­lingen, Safina a Sensit. Ve stánku bude mít prostor také Českomoravská elektrotechnic­ká asociace a Hospodářská komora ČR. Me­diálně tuto prezentaci podpoří odborné časopisy Automa a Sdělovací technika.
(ev)
 
Obr. 1. Architektonický návrh stánku České republiky na veletrhu Sensor+Test 2011 (autorem návrhu je Ing. arch. Petr Stančev)