Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Snadná integrace budov do systému řízení podniku – EBI

Automa 3/2001

Ing. Petr Niedoba, Honeywell s. r. o.

Snadná integrace budov do systému řízení podniku – EBI

Firma Honeywell uvádí na trh nový systém pro integraci budov, objektů a jejich soustav do informačního systému podniku – Enterprise Buildings IntegratorTM (EBI). Systém EBI spojuje v jedno velmi dobře propracované funkce řízení technického vybavení budov s datovou základnou, sloužící mnoha různým systémům a podsystémům řízení podniku. Jeho specifickou vlastností je rychlá návratnost investice.

Správci nejrůznějších kancelářských i jiných provozních budov a objektů jsou v současné době pod dvojím tlakem: musí zajistit veškerý komfort, který uživatelé právem očekávají, při co nejmenších výdajích. Stále častěji se proto obracejí k technice označované jako technika inteligentních budov.

Koncept inteligentní budovy existuje již mnoho let a u jednotlivých lidí vyvolává různé představy. V pojetí společnosti Honeywell je inteligentní ta budova, která dovoluje beze zbytku vyhovět potřebám těch, kdo ji používají, a přitom udržet náklady na provoz na výši zajišťující držiteli budovy dostatečný zisk. Řešením, které toto beze zbytku umožňuje nejen pro jednu, ale i pro celé soubory budov a bez ohledu na vzdálenost, tj. prostřednictvím internetu i celosvětově, je nový systém EBI.

Obr. 1.

Základní funkce EBI
Systém EBI nabízí úplné řízení všech základních technických systémů budov – včetně např. vytápění, větrání a klimatizace, služeb, požární bezpečnosti a elektronického zajištění objektů – společně s dosud zcela neobvyklou integrací aktuálních a archivních dat z mnoha různých informačních systémů podniku. Mezi nimi mohou být údaje z řídicích systémů diskrétních výrob i kontinuálních výrobních procesů, ze systémů sledujících životní prostředí, z databází dodavatelů, finanční a osobní záznamy apod. Systém EBI lze napojit na stávající systémy, např. systémy pro kontrolu vstupu anebo personální systémy. Může sdílet již vytvořené databáze, využívat stávající čtečky vstupních kart apod. a tak zachovat již vynaložené investice.

Otevřená architektura a robustní uživatelské rozhraní systému EBI poskytují jednotný způsob přístupu ke všem datům a činnostem. Umožňují tak uživatelům na všech úrovních redukovat provozní náklady, realizovat optimální strategie údržby a dosahovat vyšší produktivity prostřednictvím větší spolehlivosti zařízení a následného celkového zkrácení doby jeho odstávek. Systém EBI usnadňuje úsporné řízení každodenního provozu budov a poskytuje vedení podniku možnost integrovat správu budov do celopodnikové strategie. Kritická rozhodnutí lze uskutečňovat rychle, což se kladně odráží v chování níže postavených pracovníků.

Technologie systému EBI byla vyvíjena společně s řešeními pro průmyslovou automatizaci a řízení, jež byla vyzkoušena po celém světě ve stovkách aplikací, včetně těch nejnáročnějších. Příkladem mohou být plošiny pro těžbu plynu z mořského dna nebo pozemní stáčiště ropy, kde přerušení činnosti v důsledku poruchy systému vede ke značným ekonomickým ztrátám, ale kde také existují závažná bezpečnostní rizika.

EBI je modulární
Systém EBI je modulární a může být rozšiřován s růstem organizace nebo s potřebou pokrývat složitější řešení.

Základem systému EBI je architektura klient/server v prostředí místních i rozprostřených sítí (LAN/WAN) na platformě Windows NT (obr. 1). Výkonné grafické uživatelské rozhraní systému je schopno obsluhovat až 40 místních i vzdálených pracovních stanic. Mezi grafickými zobrazeními může být i mapa objektu. Systém lze za přijatelnou cenu napojit na jakoukoliv infrastrukturu podniku bez nároku na zvláštní hardware. Protože používá standardní uživatelské prostředí Microsoft Windows, snadno se obsluhuje i konfiguruje. Může si vyměňovat data s lokálními i síťovými klienty, dálkově prostřednictvím internetu anebo s jinými aplikacemi, jako jsou tabulkové procesory nebo relační databáze. Získaná data jsou přístupna po celé síti pro monitorování a řízení, archivaci, vytváření zpráv apod.

Systém EBI obsahuje výkonné aplikační programy LifeSafety Manager, Building Manager a Security Manager. Každý z nich obstarává určitou stránku řízení budovy, přičemž ji současně integruje do celkové strategie podniku.

Honeywell LifeSafety Manager (HLSM) primárně monitoruje a plně řídí systém detektorů kouře a požáru a bezpečnou evakuaci lidí z budovy. Protože zaznamenává veškeré údaje o vzniku událostí a alarmů a reakcích na ně, je současně účinným nástrojem k prokazování shody protipožárního zabezpečení objektu s platnými předpisy a nařízeními.

Honeywell Building Manager (HBM) integruje a řídí zařízení a podsystémy zajišťující vytápění, větrání, klimatizaci a hospodaření s vodou, osvětlení a spotřebu energií. Tato aplikace, využívající otevřenou architekturu řídicího systému budovy, pracuje bez problémů s otevřeným komunikačním protokolem BACnet, se zařízeními komunikujícími pomocí protokolu Lonmark i se zařízeními a podsystémy třetích stran.

Honeywell Security Manager (HSM) představuje novou generaci osvědčené aplikace Excel Security Manager (XSM). Napomáhá operátorům sledovat vstupy osob i vjezdy automobilů v jedné i několika lokalitách. Aplikace nabízí centralizovanou správu výstražných hlášení, sledování držitelů vstupních kart včetně identifikace osob na základě fotografie a možnost vybírat a dále využívat údaje z databází obsahujících osobní údaje. Umožňuje pracovat s uzavřenými televizními okruhy. Současně nabízí i široké možnosti zpracování a vydávání předem konfigurovaných i uživatelem formátovaných zpráv.

Data integrovaná v systému EBI jsou díky použití standardních jazyků a formátů současně přístupna široké škále systémů pro řízení podniku. Jako příklady lze uvést produkty společnosti Microsoft určené pro internet nebo řízení podniku, systém řízení údržby Maximo, aplikace PeopleSoft pro personální agendu a systémy společnosti SAP.

Správci budov mohou prostřednictvím systému EBI poskytovat cenné služby jejich uživatelům. Typický je např. požadavek prodloužit dobu činnosti systémů vytápění, klimatizace, osvětlení při pobytu a práci určitého nájemce v přesčasových hodinách. To lze jednoduše zařídit využitím internetu, telefonu nebo čtečky kart. Díky integraci informací v EBI lze zjistit, kdo tyto služby vyžádal, a je možné je vyúčtovat.

Podpora nejnovějších technologií a potřeb uživatelů
Systém EBI komplexně podporuje nové technologie, jako např. internet. Informace mohou být poskytovány uživatelům budovy v rozličných podobách, umožňujících jim lépe sledovat a řídit prostředí ve svých kancelářích i jiných prostorách a tím dosahovat větší míry spokojenosti se službami poskytovanými správcem objektu.

Honeywell Enterprise Buildings IntegratorTM učiní z objektu, pro který je implementován, skutečně inteligentní budovu anebo i systém budov. S využitím pokročilých technologií dodávaných společností Honeywell může správce budovy vytvořit zabezpečené, pohodlné a chráněné prostředí pro její uživatele a současně snížit výdaje na spotřebované energie i ostatní provozní náklady.