Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Smart efficiency je ústředním tématem Hannover Messe 2011

Ve dnech 4. až 8. dubna 2011 se opět otevřou brány významného průmyslového veletr­hu Hannover Messe 2011, který je velmi citlivým ukazatelem konjunktury. Letos se ve­letrh koná v období netrpělivě očekávaného oživení světového hospodářství, které přináší velmi příznivé investiční klima a dobré podmínky pro obchodování. Podle předběž­ných údajů Svazu německých výrobců strojů a zařízení (VDMA) zaznamenalo světové strojírenství v roce 2010 růst ve výši šesti procent a v roce 2011 je očekáván růst o dal­ších osm procent. Také Ústřední svaz elektrotechniky a elektronického průmyslu (ZVEI) počítá se zvýšením obchodního obratu na světovém trhu elektrotechniky a elektroniky o šest procent v roce 2010 a o dalších šest procent v roce 2011.
 
Průmyslové podniky přicházejí po těž­ké hospodářské recesi na světovém trhu le­tos do Hannoveru s novými produkty a progresivními řešeními. Odborníci odhadují, že návštěvníci na veletrhu uvidí více než 4 500 významných inovací ze všech oborů. Vysta­vovatelé budou mít v Hannoveru zase mož­nost navázat nové mezinárodní obchodní kon­takty, získat objednávky a zajistit si stabilitu a trvalou udržitelnost svého růstu.
 
Veletrh Hannover Messe 2011 je tradičně spojením třinácti předních mezinárodních ve­letrhů na jednom místě. Letos to jsou veletr­hy Industrial Automation, Motion, Drive&Au­tomation, Energy, Power Plant Technology, Wind, MobiliTec, Digital Factory, ComVac, Industrial Supply, CoilTechnica, SurfaceTech­nology, MicroNano-Tec a Research & Tech­nology (obr. 1). Jejich společné téma, které se táhne jako červená nit všemi expozicemi ve­letrhu, zní Smart Efficiency. Pod tímto heslem představí podniky na všech třinácti předních mezinárodních veletrzích klíčové technolo­gie světového průmyslu. Efektivita v různých oborech je v průmyslu už léta téma, o kterém se hodně hovoří, ale při tvorbě průmyslových procesů je toho však ve hře víc: jde o inteli­gentní spojení a využívání jednotlivých po­tenciálů účinnosti. Téma Smart Efficiency je společné pro oblasti efektivity nákladů, proce­sů a zdrojů, protože teprve jejich inteligentní souhra umožňuje podnikům dlouhodobě ob­stát na trhu a zachovat si konkurenceschop­nost v mezinárodním měřítku. Konkrétně to znamená, že podniky musí důsledně minimali­zovat spotřebu materiálů a energií, optimalizo­vat výrobní procesy a zavést skutečně efektivní řízení nákladů. Stručně řečeno, Smart Effici­ency znamená v průmyslovém řetězci tvorby hodnot zajistit inteligentní souhru efektivity nákladů, procesů a zdrojů.
 
Ke stěžejnímu tématu Hannover Messe Smart Efficiency svým dílem přispěje kaž­dý z třinácti mezinárodních veletrhů. Nejvýznamnější exponáty budou ale jistě prezen­továny ve výstavních halách věnovaným prů­myslové automatizaci, energetice a pohonům, kde je také očekáván největší zájem návštěv­níků. Vystavovatelé zde předvedou nejnověj­ší technologie, služby a příklady jejich pou­žití ke zlepšení energetické účinnosti. Hlav­ní pozornost bude zaměřena na zvyšování efektivity využití energie a bude soustředěna na rozvoj superefektivních (úsporných) pří­strojů a zařízení pro průmysl i domácnosti. Experti odhadují, že jen zlepšením účinnos­ti televizorů je možné do roku 2030 ve světě uspořit energie asi z 80 středně velkých elek­tráren. Obrovské možnosti úspor se otevírají v oblasti elektrických pohonů a díky novým zdrojům světla i v oblasti veřejného a domá­cího osvětlení. Velká pozornost bude věnová­na také vylepšení energetické účinnosti budov a průmyslových staveb. Velké budovy a prů­myslové podniky totiž představují přibliž­ně 60 % celosvětové spotřeby energie, a tak i zde jsou možnosti úspor obrovské.
 
Hlavními problémy a zkušenostmi při uplatňování programu Smart Efficiency v pra­xi se budou zabývat i mimořádné doprovodné akce veletrhu, jako jsou přednášky, kongre­sy, semináře a workshopy (obr. 2). Například na diskusním fóru s názvem Efficiency Are­na v hale č. 15 budou návštěvníci v přednáš­kách a diskusích s odborníky denně průběžně informováni o nových řešeních a postupech vedoucích ke zvýšení energetické účinnosti a hospodárnosti ve všech oblastech průmyslo­vého procesu, od těžby a zpracování surovin, přes klimatizaci, stlačování a čerpání vzduchu až po výrobu a inteligentní distribuci energie. Prezentována zde budou především perspek­tivní řešení pro optimalizaci spotřeby ener­gie se zdůrazněním klíčové úlohy průmyslové automatizace, protože automatizované měři­cí, řídicí a ovládací systémy nejlépe a nejví­ce přispívají k růstu inteligence a energetic­ké účinnosti produktů a procesů. V bohatém přednáškovém programu získají zejména pro­jektanti, vývojáři a konstruktéři nové podně­ty a vzorová řešení pro zvyšování energetic­ké účinnosti, a tím i motivaci k vypracová­ní vlastních energeticky úsporných projektů.
 
Jako partnerská země veletrhu Hannover Messe 2011 se letos představí Francie, která tradičně patří k nejvýznamnějším obchodním partnerům Německa. Hlavními tématy její prezentace budou rovněž energetická účin­nost, energie a mobilita. Zejména ambicióz­ní program EcoStructure společnosti Schne­ider Electric, zajišťující komplexní energe­tický management pro bezpečné, spolehlivé, efektivní a produktivní využívání elektrické energie, velmi dobře zapadá do základního tématu Smart Efficiency.
Karel Kabeš
 
Obr. 1. Hannover Messe je jedinečná příleži­tost pro odborná a obchodní jednání (zdroj: Deutsche Messe AG)
Obr. 2. Počet obyvatel žijících ve městech postupně roste
 

Metropolitan Solutions – nová výstavní oblast Hannover Messe 2011

 
Pod názvem Metropolitan Solutions se na Hannover Messe 2011 představí výstavní oblast věnovaná modernizaci infrastruktury měst. Změny klimatu, úbytek zásob přírodních surovin a růst počtu obyvatelstva staví města v poslední době před velké problémy, obzvláště co se týče zásobování vodou a energií, zabezpečení mobility a zajištění technického vybavení budov. Podle statistických údajů OSN roste počet lidí ve městech (obr. 2) – z 28 % v roce 1950 vzrostl na 50 % v roce 2010. Podle prognóz budou ve městech a městských aglomeracích v roce 2050 žít více než dvě třetiny populace. Obzvlášť rychle rostou především v Asii tzv. megaměsta s více než deseti miliony obyvatel. V Číně má do roku 2030 minimálně 60 % lidí žít v městských aglomeracích. Čínské úřady dokonce plánují spojit devět měst v ústí Perlové řeky nedaleko Hongkongu a vytvořit největší megaměsto na světě. Na území velkém jako Morava má podle deníku Daily Telegraph (17. 1. 2011) žít více než 42 milionů obyvatel.
 
Výstava Metropoli­tan Solutions v hale č. 8 představí perspektivní modely městské infra­struktury pro dodávky energie a vody, dopravu a infrastrukturu budov apod., ale také úspěš­ně realizované projekty. Významným tématem bude zásobování aglomeračních center elek­trickou energií prostřed­nictvím inteligentních rozvodných sítí (Smart Grids) s využitím obnovitelných zdrojů energie (zejména solárních a větrných). Představeny budou energeticky úsporné koncepce technického řešení a vybavení budov nebo také různé projekty povrchové, podpovrchové i nadpovrchové hromadné dopravy s využitím vozidel s elektrickým pohonem. Velká města mívají také problém zajistit dostatek pitné a užitkové vody. Na výstavě návštěvníci uvidí vyspělé technologie pro čištění a úpra­vu vody, které umožní městům recyklovat a znovu používat odpadní vodu, nebo energeticky úsporná zařízení pro odsolování mořské vody. Úkolem je také zamezit plýtvání vodou při je­jím rozvodu. Mnohdy přiteče na místo určení jen polovina z jejího celkového objemu. Přitom jsou již k dispozici projekty na výstavbu tzv. inteligentních vodovodních sítí, ve kterých tisíce „chytrých“ senzorů lokalizují možné úniky vody a informují odběratele v reálném čase o spo­třebě vody, aby s ní mohli lépe hospodařit. Takové sítě by se jistě uplatnily i v českých měs­tech, kde jsou některé vodovodní cesty často více než padesát let staré.
 
O zkušenostech z již realizovaných projektů se návštěvníci dozvědí na odborném fóru. Za­zní na něm i poznatky z výstavby „zeleného“ města Masdar City v arabské poušti (viz Automa 6/2010, str. 17), kde si firmy celosvětově působící na trhu (Siemens, IBM, General Electric, ABB aj.) v reálných podmínkách ověřují technická řešení vhodná pro městské aglomerace.

(Kab.)