Aktuální vydání

celé číslo

07

2020

Řízení distribučních soustav a chytrá města

Měření a monitorování prostředí v budovách a venkovním prostředí

celé číslo

Školy a soutěže robotů

Závěr loňského roku a začátek letošního byly ve znamení soutěží robotů pro studenty a žáky různých typů škol. Může vzniknout pochybnost, zda je tak velký zájem o roboty účelný. Důvod je však prostý – je jím chvályhodná snaha probudit zájem mládeže o techniku a o studium technických oborů. Je známo, že tvořivá činnost je návyková. Stačí poskytnout příležitost. Když člověk má něco samostatně vytvořit, musí překonat počáteční neznalost, překonat nesnáze a přemoci „vzdorující hmotu“. Pak jako úspěšný tvůrce zažije úžasný pocit vítězství a triumfu – pocit stvořitele, který potřebuje opakovat. Už sama tvořivá činnost je opojná. Mladého člověka s touto zkušeností již asi není třeba přesvědčovat, proč by měl studovat technickou školu, a nikoliv práva či ekonomii. A přiznejme si: lákavější je konstruovat mechanismus (třeba právě robotu) než experimentovat s regulátorem nebo jiným teoretickým problémem.

 

Merkur perFEKT Challenge

Druhý ročník soutěže Merkur perFEKT Challenge se uskutečnil 25. listopadu 2014 na VUT v Brně. Soutěže se zúčastnilo 48 týmů z celé republiky (vesměs čtyřčlenných), celkem 214 soutěžících. Soutěžící si mohli vybrat z osmi témat. Jejich zadání vytvořily jednotlivé ústavy Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Úkolem studentů bylo sestavit zadaný mechanismus ze stavebnice Merkuru – a to za pět a půl hodiny. Požadováno bylo např. vytvořit robotické vozítko, automatickou třídičku odpadů nebo také synchronní generátor s permanentními magnety (obr. 1) a tento produkt propojit s elektronikou a naprogramovat ji. Všichni soutěžící, kteří splnili zadání, obdrželi diplom, který je opravňuje k přijetí na FEKT VUT v Brně do studijního programu elektronika, elektrotechnika, komunikační a řídicí technika, což bylo velké lákadlo pro všechny soutěžící.
 

Robosoutěž 2014

Šestý ročník soutěže se tradičně konal v zaplněné Zengerově posluchárně budovy Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze na Karlově náměstí. Organizátory byly opět katedra řídicí techniky, katedra kybernetiky a katedra měření, „duší akce“ a moderátorem byl Ing. Martin Hlinovský, Ph.D. Soutěž byla určena pro tříčlenné týmy. Úkolem každého bylo sestavit robot ze stavebnice Lego® Mindstorms® tak, aby vyhověl předepsaným požadavkům na konstrukci a splnil zadanou soutěžní úlohu – a to co možná nejlépe (obr. 2, obr. 3). Původně byla Robosoutěž určena pro studenty bakalářského studia z předmětu A3B99RO Roboti. Brzy byla rozšířena o předkola otevřená studentům středních škol, a stala se tak velmi populární. Naposledy byla pro velký zájem zařazena již tři předkola pro středoškolské studenty (14., 21. a 28. listopadu 2014). Všechna byla plně obsazena. Dva vítězné týmy z každého předkola (celkem šest týmů) se 12. prosince setkaly ve finálovém kole. Zde se utkaly navzájem a s týmy studentů bakalářského studia FEL. Různá technická pojetí konstrukce robotů, zvolené strategie řízení a nadšený zápal studentů, to vše přispělo k neopakovatelné atmosféře, která celou akci provázela. Podrobnosti a výsledky soutěže jsou uvedeny na www.robosoutez.cz, fotografie uvádí www.facebook.com/robosoutez.
 

Kyber Robot 2014/2015

Místem konání populární soutěže Kyber Robot je Liberec. Studenti soutěží v konstruování, programování a předvádění choreografie svých výtvorů – výukových robotů. Tradičně se koná na sklonku roku, v „předmikulášské době“. Termín letošního, již osmého ročníku Kyber Robot 2014/2015 byl ale přesunut až na 4. březen 2015. Uskutečnil se v objektu Technické univerzity v Liberci. Organizátorem byla TUL, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Ústav mechatroniky a aplikované informatiky (www.tuni.tul.cz). Organizačním garantem byla Ing. Lenka Kretschmerová, Ph.D. Soutěž byla určena pro studenty středních a základních škol, jednotlivce i členy zájmových kroužků. Nově byla zavedena i kategorie „bez omezení věku“, určená pro studenty vysokých škol a širokou veřejnost. Předmětem soutěžení byla libovolná kreace malých výukových robotů podle invence soutěžících (obr. 4). Hodnocena byla choreografie a kreativita sestavy, využití všech funkcí robotu a dodržení časového limitu. Více informací lze nalézt na www.otevrenauniverzita.cz/akce/kyberrobot.
 

Robosoutěž 2015 pro druhý stupeň základních škol

Nová varianta soutěže Robosoutěž, jež je určena pro tříčlenné týmy žáků druhého stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií z České republiky, se uskutečnila 17. dubna 2015 v Zengerově posluchárně FEL ČVUT v Praze na Karlově náměstí. Podobně jako v soutěži pro studenty středních škol a FEL, bylo i zde úkolem každého týmu sestavit robot ze stavebnice Lego® Mindstorms® tak, aby co možná nejlépe splnil zadanou soutěžní úlohu. Ani žáci základních škol se nenechali zahanbit účastníky soutěže „pro velké děti“ a dokázali, že i dvanáctiletí žáci mohou být úspěšnými programátory robotů. Podrobnosti a výsledky soutěže jsou uvedeny na www.robosoutez.cz, fotografie na www.facebook.com/robosoutez.
 
Vítězové a všichni účastníci soutěží si zaslouží uznání, jejich učitelům a organizátorům soutěží patří poděkování za záslužnou práci.
Ladislav Šmejkal
 
Obr. 1. I ze stavebnice Merkur lze sestrojit synchronní generátor, jak demonstrují účastníci soutěže Merkur perFEKT Challenge
Obr. 2. Účastník Robosoutěže 2014 se svým soutěžním výtvorem
Obr. 3. Prof. Ripka, děkan FEL ČVUT v Praze, obhlíží „úrodu“ Robosoutěže 2014
Obr. 4. Úspěch v soutěži Kyber Robot 2014/2015 si vysloužili i nejmladší soutěžící
Obr. 5. Účastníci Robosoutěže 2015 pro základní školy se zaujetím sledují svůj robot v bludišti
Obr. 6. Soutěžícím Robosoutěže 2015 pro základní školy byla i Zengerova posluchárna těsná