Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Simatic PCS 7 – klíčový prvek automatizace procesní výroby a součást plně integrované automatizace

číslo 10/2005

Simatic PCS 7 – klíčový prvek automatizace procesní výroby a součást plně integrované automatizace

Úvod

Odborníci na průmyslovou automatizaci obvykle rozdělují úlohy, které řeší, podle typu výroby do dvou hlavních skupin: na automatizaci strojní výroby a automatizaci procesní výroby. Automatizace strojní výroby (jinak též diskrétní nebo kusové výroby, v angličtině factory manufacturing) je charakterizována řízením diskrétních výrobních procesů. Je pro ni typické, že jak vstupující polotovary, tak hotové výrobky se počítají na kusy. Typickými příklady jsou strojírenská výroba nebo výroba elektronických přístrojů. V automatizaci procesní výroby (správněji nazývané kontinuální neboli spojitá výroba; anglicky process manufacturing) jsou výrobní procesy spojité, a množství vyrobeného produktu se proto většinou měří v kilogramech, litrech nebo jiných jednotkách množství. Typickými příklady jsou chemický nebo petrochemický průmysl. Speciální kategorií je automatizace dávkové výroby (batch manufacturing), kde se výsledný produkt vyrábí v jednotlivých oddělených dávkách. Uveďme opět dva typické příklady: farmaceutický průmysl (kde se dávky nazývají šarže) a hutnictví (kde se místo termínu dávka používá vsádka).

Jedním z hlavních úkolů automatizace je dosahovat co nejefektivnějšího průběhu výroby. Lze teoreticky odvodit a v praxi snadno ověřit, že k tomu nestačí odděleně optimalizovat jednotlivé části výroby, ale je nutné ji optimálně řídit jako celek. To je jeden z hlavních důvodů komplexní integrace řídicích systémů. V podání společnosti Siemens se tato koncepce nazývá plně integrovaná automatizace (TIA – Totally Integrated Automation). V téměř každém výrobním závodě se ovšem vyskytují jak diskrétní, tak spojité nebo dávkové výrobní procesy, a součástí TIA proto musejí být řídicí systémy pro diskrétní výrobu (programovatelné automaty – PLC) i pro procesní a dávkovou výrobu (PAS – Process Automation System).

V tomto článku je představen řídicí systém Simatic PCS 7, který je jako součást plně integrované automatizace klíčovým prvkem automatizace kontinuální nebo dávkové výroby. Za několik let, kdy je tento systém na trhu, se PCS 7 vyvinul z malého procesního řídicího systému do dnešní podoby plnohodnotného distribuovaného řídicího systému (DCS – Distributed Control System), přizpůsobitelného podle mnoha úloh řízení v různých odvětvích průmyslu. Nejlepším oceněním jeho kvalit bezesporu jsou řádově tisíce aplikací po celém světě – v Evropě, Asii, v Severní Americe i v Latinské Americe, včetně aplikací v České republice. S některými z nich měli čtenáři časopisu Automa možnost se seznámit (viz připojený rozhovor).

PCS 7 je systém postavený na stejné hardwarové platformě jako Simatic S7. Lze tak využít např. vstupní a výstupní bloky ET200, běžné prostředky pro komunikaci prostřednictvím sběrnic Profibus a Ethernet, běžná operátorská rozhraní, jednotné nástroje pro konfiguraci a projektování i jednotnou databázi výrobních dat.

Simatic PCS 7 v České republice

Technickou podporu systému Simatic PCS 7 u firmy Siemens v České republice má na starosti Ing. Jan Kváč, za jehož odborné spolupráce vznikl i tento článek. Položil jsem mu několik otázek o postavení Simatic PCS 7 na českém trhu.

Pane inženýre, jak se prodává systém Simatic PCS 7 v České republice? Kolik je zde instalovaných systémů?
Společnost Siemens prodá ročně softwarové licence Simatic PCS 7 řádově za desítky milionů korun. A to je jen software. Jak známo, hardware PCS 7 je společný s hardwarem pro ostatní systémy Simatic, a nelze proto přesně určit, zda je objednaný modul určen pro PCS 7, nebo jinam. Navíc část systémů, které prodáme firmám v ČR, je určena pro kompletní dodávky zařízení na export, a naopak, některé systémy Simatic PCS 7 se k nám dostanou jako součást importovaných zařízení, takže přesné číslo instalovaných systémů v ČR není známo, nicméně roste.

Proč by si zákazník měl koupit právě Simatic PCS 7? Jaké jsou podle Vás jeho zásadní přednosti?
Především to, že Simatic PCS 7 používá standardní hardware i software. To s sebou nese několik nesporných výhod. Za prvé, komponenty se vyrábějí ve velkých sériích, a to má příznivý vliv na jejich kvalitu i cenu. Za druhé, zákazník může omezit svoje zásoby náhradních dílů, protože ty jsou společné pro řízení procesní části výroby i např. pro balicí linku – všude jsou stejné komponenty. A za třetí, technici, údržbáři a obsluha se nemusejí seznamovat s několika různými systémy.

Jak je to s lokalizací Simatic PCS 7 do češtiny?
Simatic PCS 7 má několik jazykových verzí: anglickou, německou, francouzskou, čínskou a japonskou. Česká verze není – přece jen místní trh není tak velký. Ale to se týká jen vývojového prostředí, všechna zobrazení a hlášení v HMI mohou být v libovolném jazyce, tedy i v češtině.

Mluvil jste o ceně. Siemens je znám tím, že jeho výrobky patří spíše k těm dražším. Je tomu skutečně tak?
Podle interní studie, kterou firma Siemens vypracovala, nepatří Simatic PCS 7 ve srovnání s konkurenčními systémy k cenové špičce. Je to dáno i již zmíněnou masovou výrobou. Cenová srovnání v oblasti řídicích systémů jsou ale dost obtížná, protože je těžké najít dva výrobky stejných vlastností a funkcí. Navíc je u každého dodavatele jiný poměr ceny hardwaru, softwaru a souvisejících služeb – servisu, technické podpory a školení.

Siemens jde cestou transparentní cenové politiky. Nepodbízíme se nápadně výhodnými pořizovacími cenami jen proto, aby zakázku nezískala konkurence. Záleží nám na seriózním a otevřeném přístupu k zákazníkům.

Ještě jednou Vám položím stejnou otázku jako na začátku: Jak se prodává systém Simatic PCS 7 v České republice? Nyní nemám na mysli objem zakázek, ale to, na koho se má zájemce a potenciální zákazník obrátit.
Ve společnosti Siemens, s. r. o., se prodejem PCS 7 zabývají dvě divize. Já pracuji v divizi Automatizace a pohony a mým úkolem je technická podpora systému PCS 7 a obchodně-technická podpora jeho prodeje. Divize Automatizace a pohony společnosti Siemens nabízí společně s partnerskými firmami kompletní řešení pro různá průmyslová odvětví (farmacie, chemie, potravinářství, sklářství, hutnictví atd.). Tato řešení jsou v souladu s koncepcí plně integrované automatizace (TIA). Technickou podporu systému Simatic PCS 7 zajišťuje společnost Siemens, školení o systému Simatic PCS 7 se konají ve firmě Sidat, jež je i jedním z mnoha partnerů, kteří dodávají PCS 7 v rámci kompletních projektů. Seznam partnerů lze najít na webových stránkách společnosti Siemens.

V časopise Automa jsme již psali o některých aplikacích PCS 7 v České republice, např. řízení kotelny a celého energobloku v Moravskoslezských cukrovarech, a. s., závod Hrušovany nad Jevišovkou, řízení fermentace v závodě Lonza Biotec Kouřim, řízení výroby surových olejů v Setuze Ústí nad Labem nebo o automatizaci výroby kávy v Kraft Foods Valašské Meziříčí. Můžete uvést některé čerstvé reference?
V současné době se realizují některé větší projekty v oblasti hutnictví, a to jak v ČR (válcovny), tak v zahraničí (vysoká pec v Turecku). Pokračují také dodávky pro Setuzu. A ze zajímavých aplikací je možné jmenovat migraci ze Simatic S5 na PCS 7 u systému pro řízení výroby maltových směsí. Zde se vyměnilo vše od úrovně I/O karet: ty zůstanou původní, ale automatizační stanice a samozřejmě i inženýrská a operátorské stanice jsou nové. Zajímavostí tohoto projektu je také využití softwarové nadstavby pro cementářský průmysl Cemat a nadstavba pro řízení dávkových procesů Simatic Batch.

Děkuji za rozhovor.

(Bk)

Součásti systému PCS 7

Inženýrská stanice
Základním prvkem PCS 7 je inženýrská stanice (ES – Engineering Station), určená k návrhu projektu, programování, nastavování parametrů a správě systému. Při programování lze využít všechny funkce, které jsou dostupné v programovacím softwaru Step 7 firmy Siemens pro diskrétní řízení, navíc však jsou tu k dispozici, kromě standardních jazyků podle IEC 61131-3, jazyk SCL (Structured Control Language, programovací jazyk podobný Pascalu), zobrazení procesních objektů a programování pomocí kontinuálních funkčních diagramů (CFC – Continuous Function Chart). Pro kontinuální a dávkou výrobu se jako základní metoda programování často používá programování pomocí sekvenčních (přechodových) funkčních diagramů (SFC – Sequential Function Chart), definované v IEC 61131-3 i v ISA-88. Pro návrh bezpečnostních funkcí je k dispozici nástroj Safety Matrix. ES je také přístupovým bodem pro systém pro konfiguraci a správu provozních přístrojů Simatic PDM (Process Device Manager). Knihovny předem připravených funkčních bloků pro procesní řízení a možnost vytvářet „šablony„ pro opakující se řídicí úlohy významně spoří čas při projektování a uvádění systému do provozu.

V ES je k dispozici několik rozdílných zobrazení. Zobrazení Component View je určeno pro konfiguraci řídicího hardwaru a je typickým zobrazením pro provozní techniky. Jednotlivá zařízení v tomto pohledu lze konfigurovat pomocí standardních funkčních bloků nebo SFC; je možné tvořit i uživatelské funkční bloky.

Dalším zobrazením je Plant View s hierarchickou strukturou systému podle provozů, výrobních jednotek a komponent systému. Zde lze definovat jednotlivé proměnné, nastavovat jejich alarmové hodnoty a vytvářet pravidla pro diagnostická hlášení.

Základním zobrazením pro návrh a projektování systémů je zobrazení procesních objektů (Process Object). Procesní objekty, které reprezentují např. čerpadla, pohony nebo provozní přístroje, umožňují přístup ke kontextově specifickým informacím, jako jsou např. informace o konfiguraci vstupů a výstupů, o instalovaném řídicím hardwaru, o reprezentaci zařízení v HMI, o hodnotách parametrů funkčních bloků a nastavení alarmů.

ES umožňuje i snadnou tvorbu operátorských zobrazení pro HMI (Human-Machine Interface). Uživatel může automaticky vytvářet jednotlivá zobrazení s předem definovanými symboly, provázaná s procesními objekty.

ES obsahuje také nástroje pro správu změn. Centrálně se zde ukládají všechny změny s údaji o tom, kdo a kdy změnu provedl. Přístup ke změnám, a k ovládání systému vůbec, lze zabezpečit mechanismy známými z operačního systému Windows (uživatelská jména, hesla, využití čipových karet atd.).

Důležité jsou rovněž nástroje umožňující týmovou práci na návrhu systému. Jednotliví technici mohou na projektu pracovat simultánně, a to v podstatě kdekoliv na světě.

Operátorské stanice
Operátorské stanice (OS – Operator Station) systému PCS 7 využívají WinCC, tedy nástroj pro HMI, který uživatelé dobře znají z jiných řídicích systémů od firmy Siemens. Navíc jsou u PCS 7 k dispozici některé funkce speciálně pro procesní výrobu. OS umožňují nejen ovládat výrobu, ale také ukládat výrobní data do databáze založené na SQL Serveru a vytvářet provozní deník, záznamy o alarmech a další sestavy potřebné pro sledování a analýzu výrobních procesů. Od verze 6.1, uvolněné na trh počátkem letošního roku, je k dispozici centrální server, kde jsou uložena všechna data, alarmy, události, hlášení i údaje o výrobních dávkách.

Obr. 1.

Obr. 1. V Simatic PCS 7 od verze 6.1 je k dispozici i webový server

OS umožňují operátorům rychle reagovat v kritických situacích. Alarmová (výstražná) hlášení jsou po překročení nastavených hodnot nejen bezprostředně zobrazena na displeji, ale také automaticky rozdělena podle oblasti jejich vzniku a filtrována podle tříd a priorit. Zpracování alarmů, integrované v OS od verze 6.1, umožňuje potlačit alarmy při údržbě a nepřipustí zahlcení obsluhy cyklicky generovanými alarmy.

Novinkou od verze 6.1 je také možnost využít webové služby: v OS je vestavěn webový server, k němuž se připojují uživatelé prostřednictvím prohlížeče Microsoft Internet Explorer odkudkoliv, kde je k dispozici internetové připojení (obr. 1).

Hlavní novinkou letošního roku ovšem je PCS 7 Asset Management, nástroj pro správu výrobních prostředků, plně integrovaný v PCS 7 (obr. 2). Pro správu výrobních prostředků tedy již není třeba instalovat žádný další hardware nebo software, jako tomu bylo u starších verzí. PCS 7 umožňuje diagnostikovat on-line činnost všech svých komponent: PC, síťových prvků, automatizačních stanic, I/O modulů a inteligentních provozních přístrojů. Systém PCS 7 Asset Management podporuje obsluhu nejen při plánování údržby a správě výrobních prostředků, ale také při hledání příčin závad a řešení neobvyklých situací. PCS 7 Asset Management je v souladu s normami NAMUR NA 64, Status Messages of Field Devices, a NE91, Plant Asset Management.

Další součásti systému PCS 7
Pro bezprostřední vykonávání programů a regulaci lze jako automatizační stanice (AS – Automation Station) využít jednotky Simatic S7 řady 400 – modulární, flexibilní jednotky s výkonnými CPU, obsáhlými komunikačními možnostmi a rozsáhlou diagnostikou. V PCS 7 lze využít jednotky distribuovaných vstupů a výstupů ET200 ve všech dodávaných provedeních: ET200M jako základní řadu I/O modulů pro všechny běžné úlohy, včetně modulů s rozšířeným souborem funkcí pro procesní výrobu, I/O jednotky ET200S, určené především pro elektrické a pneumatické pohony, jednotky ET200X do extrémních provozních podmínek a jednotky ET200iS do prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex zóna 1 nebo 2). Novinkou, uvedenou na trh v letošním roce, jsou jednotky ET 200iSP, které se od ET200iS liší redundantním napájením a redundantním připojením na Profibus.

Obr. 2.

Obr. 2. Pro správu výrobních prostředků je možné využít Simatic PCS 7 Asset Management

Součástí PCS 7 mohou být i inteligentní provozní přístroje (intelligent field devices) s vlastními řídicími funkcemi, diagnostikou a komunikačními schopnostmi, využívající sběrnici Profibus nebo protokol HART. Jde především o snímače teploty, tlaku, průtoku nebo výšky hladiny Sitrans, regulátory (PID i polohové – pozicionéry) Sipart, analyzátory kapalin a plynů, vážicí moduly nebo jednotky pro řízení a správu pohonů Simocode-DP.

Komunikační systém
Komunikace a výměna dat mezi jednotlivými prvky decentralizovaného řídicího systému v procesní výrobě jsou velmi důležité úlohy, zajišťované vhodným komunikačním systémem. Zpravidla se rozlišují tři úrovně komunikace: základní provozní úroveň komunikace, nad ní úroveň řízení, na níž je navázána podniková informační síť, a pod provozní úrovní ještě úroveň komunikace pro snímače a akční členy.

Simatic PCS 7 jako základní komunikační sběrnici využívá Profibus. Profibus-DP spojuje jednotlivé stanice, jednotky I/O a inteligentní provozní přístroje. Může obsahovat také komunikační brány pro jiné sběrnicové systémy, např. pro AS-i, EIB nebo Ethernet. Profibus-PA spojuje především inteligentní provozní přístroje a regulátory. Vzhledem k tomu, že umožňuje využít tzv. profily a funkční bloky, je to sběrnice zvláště vhodná pro procesní průmysl. Na rozdíl od sběrnice Profibus-DP ji lze použít i v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Do komunikačního systému je možné začlenit i přístroje pracující s protokolem HART, např. pomocí I/O jednotek řady ET200. U aplikací s velkými nároky na bezpečnost lze použít bezpečnostní komunikaci Profisafe.

Na vyšších úrovních řízení může být zvolen Ethernet s přenosovou rychlostí 10 nebo 100 Mb/s a nově i vysokorychlostní gigabitový Ethernet.

Pro jaké aplikace je systém určen?

Simatic PCS 7 je modulární systém, a lze jej proto přizpůsobit různým aplikacím. Nejmenší systémy jsou jednouživatelské s nejvýše 250 I/O – to mohou být malé laboratorní nebo poloprovozní systémy. Naproti tomu stojí rozsáhlé multiuživatelské systémy s až 100 000 I/O. Příslušný inženýrský a runtime systém si lze vybrat podle počtu požadovaných procesních objektů.

Obr. 3.

Obr. 3. Simatic PCS 7 Box je jednou z variant Simatic PCS 7 a je vhodný především pro pilotní projekty, laboratoře a výrobu, kde je nutné počítat s častými změnami

U malých aplikací je možné s výhodou použít PCS 7 Box – kompaktní systém, který ve své konfiguraci obsahuje základní inženýrskou a operátorskou stanici, řídicí modul a modul pro komunikaci prostřednictvím sběrnice Profibus, to vše jako součást malého průmyslového PC (obr. 3).

Speciálně pro procesní automatizaci jsou k dispozici nástroje PID Tuner, Expertune a RaPID pro nastavení PID regulátorů. Pro fuzzy řízení lze využít např. S7 Fuzzy nebo nástroje od třetích stran. Díky otevřenosti systému lze taktéž využít systémy pro pokročilé řízení.

Spolehlivost a bezpečnost

V procesní výrobě se často vyskytují případy, kdy je kladen velký důraz na bezpečnost a spolehlivost výroby. K zajištění dostatečné provozní spolehlivosti lze téměř všechny komponenty systému PCS 7 navrhnout jako redundantní. Redundantní architekturu mohou mít všechny inženýrské, operátorské i automatizační stanice. Redundantní může být i propojení mezi nimi, a to jak na řídicí úrovni, tak na provozní úrovni. Při použití I/O modulů ET200M lze redundanci rozšířit až na úroveň I/O.

Jednotky odolné proti poruše, které zvyšují provozní spolehlivost výroby, mají označení H. V těchto jednotkách jsou zdvojeny CPU, napájení i komunikační moduly. Obě poloviny jednotky jsou pro zvýšení odolnosti proti elektromagnetickému rušení elektricky odděleny a lze je instalovat i ve dvou oddělených rámech. Vzdálenost mezi oběma polovinami redundantního páru může být až 10 km, a není tedy problém oddělit je např. i protipožární stěnou.

Jinou kategorií jsou bezpečnostní systémy, které se používají tam, kde selhání řídicího systému představuje riziko pro obsluhu, výrobní zařízení nebo okolní prostředí. Bezpečnostní systémy vykonávají funkce, jejichž úkolem je omezit riziko tím, že v jakékoliv mimořádné situaci uvedou zařízení do bezpečného stavu. Pro PCS 7 se jako bezpečnostní systémy používají jednotky s označením F. Tyto jednotky mají certifikát TÜV pro SIL 3 (podle IEC 61508). Bezpečnostní funkce v těchto jednotkách jsou „oddělené, a přitom integrované“ – totiž logicky oddělené od funkcí řízení, ale přitom fyzicky integrované do jediného bezpečnostního řídicího systému. Pro komunikaci s I/O moduly odolnými proti poruše se používá komunikační sběrnice Profibus s bezpečnostním protokolem Profisafe.

Obr. 4.

Obr. 4. Simatic Route Control je příkladem jednoho z oborově neutrálních softwarových nástrojů, které lze v Simatic PCS 7 využít – v tomto případě pro plánování a řízení toku materiálu ve výrobě

Odolnost bezpečnostních funkcí proti interní poruše je zabezpečena vnitřní redundancí: bezpečnostní funkce jsou vykonávány dvakrát v různých částech CPU a výsledky jsou následně porovnávány. K dispozici jsou také dvoje nezávislé hodiny reálného času. Odchylka je vyhodnocena jako porucha a zařízení je uvedeno do bezpečného stavu.

Bezpečnostní systémy lze dodat i v redundantní variantě (označení FH). Redundance zde ovšem nezvyšuje integritu funkční bezpečnosti (protože se nepoužívá k detekci poruch), ale slouží ke zvýšení provozní dostupnosti a tím spolehlivosti zařízení.

K programování bezpečnostních funkcí je určen nástroj Safety Matrix pro programování a parametrizaci bezpečnostních funkcí a generování kódu pro bezpečnostní systém z vytvořeného diagramu CFC. Safety Matrix také ulehčuje validaci bezpečnostního systému a tvorbu jeho dokumentace.

Simatic PCS 7 je otevřený systém

Soulad s mezinárodními standardy
Pro uživatele je důležité, aby řídicí systém splňoval požadavky mezinárodních standardů a doporučení, protože to usnadňuje jeho případné doplňování a rozšiřování o komponenty od jiných dodavatelů. V mnoha oblastech je respektování příslušných norem nekompromisní podmínkou (bezpečnost, validace výroby, sledovatelnost výrobních šarží).

PCS 7 se opírá především o normy ANSI/ISA-88, Batch Control, a ANSI/ISA-95, Enterprise-Control System Integration. V oblasti programování respektuje doporuče již zmíněné ANSI/ISA-88 a normy IEC 61131-3. Především díky respektování normy ANSI/ISA-95 lze systém PCS 7 snadno integrovat do systémů MES – např. Simatic IT, ale i třetích stran. PCS 7 dále využívá de facto standardy pro komunikaci a přenos dat OPC (OLE for Process Control) a XML (Extended Markup Language) a pro ukládání dat databázi SQL Server. Profibus, který je v PCS 7 používán jako základní komunikační prostředek, vyhovuje normám IEC 61158 a IEC 61784. Simatic PDM využívá de facto standard pro popis přístrojů EDD (Electronic Device Descriptions). Dalším de facto standardem je protokol HART, který lze využít pro komunikaci s některými inteligentními provozními přístroji.

Obr. 5.

Obr. 5. Migrace z Teleperm 5 do Simatic PCS 7

Soulad s bezpečnostní normou IEC 61508 byl deklarován v předchozí kapitole. Respektování této normy usnadňuje také návrh bezpečnostních systémů podle oborově specifických norem.

PCS 7 v kombinaci se Simatic Batch, softwarovým systémem pro dávkovou výrobu, obsahuje množství funkcí, které usnadňují validaci výroby podle 21 CFR Part 11 nebo GMP, nutnou ve farmacii, i sledovatelnost výroby (traceability), která je žádána např. v potravinářském průmyslu nebo při výrobě kosmetiky.

Migrace
Jedním z charakteristických rysů automatizace průmyslu v moderní době je to, že na trh přichází množství nových produktů a řídicích systémů, ale zdaleka se nestaví tolik nových závodů a provozů. Proto je důležité zákazníkům nabídnout i vhodnou metodu migrace řídicího systému jako možnost, jak starší systém přizpůsobit novým podmínkám a požadavkům a využít nové, dříve nedostupné funkce pro zvýšení produktivity výroby při přijatelné vstupní investici. Migrace znamená nejen náhradu hardwaru a softwaru řídicího systému, ale také konverzi aplikačního softwaru tak, aby nebylo nutné všechny aplikační programy tvořit znovu. V současné době má Siemens připravenu migraci pro svoje starší systémy Teleperm M (obr. 5), Apacs, Simatic 505, PCS OSx a připravuje se migrační strategie pro systémy Braumat a Cemat.

Co se týče systémů třetích stran, je připravena plná migrace pro systémy Micrex firmy Fuji, s níž podepsal Siemens alianční smlouvu. Pro tuzemské zákazníky bude vzhledem k tomu, že Micrex je rozšířen téměř výhradně v Asii, zajímavé spíše to, že u systémů Bailey INFI-90 (firma Elsag Bailey je nyní součástí ABB) je možná migrace OS PCS 7 a že od května 2005 jsou na trhu moduly PCS 7 FTA (Field Termination Assembly), které plně nahrazují FTA systému TDC 3000 (Honeywell).

Vzhledem k tomu, že nabídka plné nebo částečné migrace se neustále rozšiřuje, je vhodné si vyžádat aktuální informace.

Integrace se systémem Simatic Batch

Simatic Batch je systém určený pro dávkovou výrobu, úzce provázaný s možnostmi, které poskytuje PCS 7. Dává uživateli možnost tvořit receptury, spravovat je, řídit výrobu, ukládat data o výrobě a tvořit výstupní zprávy o výrobě dávky. Je to, stejně jako PCS 7, modulární systém s rozsahem od jedné operátorské stanice po systém s až dvanácti servery (popř., v redundatní architektuře, dvakrát dvanácti) a s až 32 klienty na server.

Těsná vazba mezi Simatic Batch a PCS 7 usnadňuje přípravu výroby. Například editor receptur v systému Simatic Batch získává odpovídající údaje přímo z nástroje Simatic Manager, který je součástí ES PCS 7. Společný je také centrální archivní server PCS 7 a Simatic Batch nebo způsoby zabezpečení přístupu k systému.

Prostřednictvím Simatic Control Interface je Simatic Batch možné připojit k MES Simatic IT.

Od letošního roku existuje i verze Simatic Batch pro PCS 7 Box.

Výhody a perspektivy systému PCS 7

Shrňme na závěr v několika bodech základní vlastnosti a přednosti systému Simatic PCS 7:

  • umožňuje řídit diskrétní, dávkové i kontinuální procesy,

  • má jednotnou platformu pro řídicí moduly a I/O, navrženou s ohledem na provozní podmínky procesní výroby,

  • má jednotné prostředí pro inženýrink, umožňující i týmovou práci,

  • má jednotné multiuživatelské prostředí pro HMI, včetně využití webových služeb,

  • má jednotnou databázi výrobních dat,

  • poskytuje konzistentní informace pro techniky, operátory, údržbu a další pracovníky v inženýrském prostředí i v HMI,

  • má integrované bezpečnostní funkce,

  • má integrované funkce zvyšující provozní spolehlivost, dostupnost a odolnost proti poruchám,

  • snadno ho lze integrovat se systémy MES (Simatic IT) i vyššími systémy pro dávkovou výrobu (Simatic Batch),

  • je to systém založený na mezinárodních standardech (ISA-88, ISA-95, IEC 61131, standardech IEC pro provozní sběrnice, OPC, XML, HART atd.).

Petr Bartošík