Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Siemens uvádí Logo! s podporou Ethernetu

Společnost Siemens uvádí dvě základní jednotky logických modulů řady Logo! 0BA7, které rozšiřují současný sortiment základních jednotek řady modulů Logo! 0BA6. Integrované ethernetové rozhraní, umožňující novým jednotkám komunikovat bez dalších investic do komunikačních modulů, dvojnásobná paměť pro program, mož­nost záznamu provozních údajů na kartu SD a další nové funkce významně rozšiřují možnosti využití modulů skupiny Logo! při zachování jejich jednoduchého konfigu­rování a programování.
 
Jednoduché konfigurování, přehledné a rychlé programování, podpora češtiny a velká užitná hodnota jsou vlastnosti, které charakteri­zují logický modul Logo! a které ho činí stále populárnějším. S rostoucí oblibou ovšem ros­tou i požadavky uživatelů na jeho schopnosti.
 
Ať už moduly Logo! řídí obráběcí stroje, pásové dopravníky, osvětlení v budovách, nebo zavlažování skleníku – nyní toho zvlád­nou ještě mnohem více než dosud!
 

Komunikace mezi přístroji Logo! a Simatic S7 a HMI

 
Dvě nové základní jednotky řady Logo! 0BA7 s integrovaným ethernetovým rozhra­ním – Logo! 12/24 RCE pro stejnosměrné a Logo! 230 RCE pro střídavé rozvodné sítě – doplňují současnou řadu základních jedno­tek Logo! 0BA6, která zůstává i nadále v pro­deji beze změny (obr. 1).
 
Ethernetové rozhraní umožňuje propojit přes standardní ethernetový přepínač (switch) navzájem až osm základních jednotek nové řady, které pak mohou spolupracovat v síti v režimu buď master-master, nebo master-slave.
 
V režimu master-master obsahuje každá připojená základní jednotka svůj vlastní ří­dicí program a s ostatními základními jed­notkami si vyměňuje pouze potřebné údaje. Takto může spolupracovat až osm základ­ních jednotek.
 
V režimu master-slave naopak obsahu­je program pouze jedna základní jednot­ka Logo! a ostatní pro ni zprostředkovávají vstupy a výstupy, v podstatě v roli jednotek vzdálených I/O. Jde o režim ideální k použi­tí v úlohách s technologickým zařízením roz­místěným na velké ploše a obsahujícím vel­ké počty I/O. Uvedeným způsobem lze připo­jit až 128 digitálních a 48 analogových I/O.
 
Ethernetové rozhraní přináší jako vý­znamnou novinku do prostředí Logo! také schopnost komunikovat s programovatelný­mi automaty (PLC) Simatic S7 a vizualizač­ními a ovládacími panely řady Simatic HMI (obr. 2). Díky této schopnosti lze od nynějška v úlohách řešených s použitím systému Logo! využívat jak profesionální vizualizaci s pou­žitím dotykových a grafických displejů, tak i možnost vyměňovat data s nadřazeným řídi­cím systémem řady Simatic S7.
 
Integrované ethernetové rozhraní dále umožňuje moduly Logo! na dálku progra­movat a přistupovat k nim on-line.
 

Dvojnásobek paměti

Požadavek na větší paměť pro program v základní jednotce je při možnosti navzájem propojit až osm základních jednotek a potřebě pracovat s většími počty I/O více než legitim­ní. Dvě nové základní jednotky řady Logo! 0BA7 mají proto v porovnání s jednotkami dosavadní řady 0BA6 dvojnásobnou kapaci­tu paměti. Nárůst představuje 400 funkčních bloků programu, takže systém Logo! lze po­užít i při řešení úloh většího rozsahu.
 

Záznam provozních údajů a nové funkce

 
Obě nové základní řady Logo! 0BA7 obsahují pamě­ťový prostor, do kterého lze ukládat hodnoty provozních proměnných, jako např. po­lohy hladiny či teploty mé­dia, a dokumentovat tak chod a stav daného procesu. Vybra­né provozní údaje je možné ukládat do vnitřní paměti mo­dulu Logo! či na externí kartu SD (obr. 3). Za zmínku stojí skutečnost, že v nových modulech jsou podporovány karty SD do kapacity 8 GB třídy 6 od libovolného výrobce. Celkem je možné zvolit až 32 růz­ných proměnných z uživatelského programu a zaznamenat až 200 jednotlivých údajů do paměti modulu Logo! nebo 2 000 údajů na kartu SD. Interval ukládání údajů se nastavu­je v softwaru Logo! Soft Comfort.
 
Novinkou v Logo! Soft Comfort je pět nových funkcí, které dále rozšiřují možnosti využití modulů Logo!. Uživatelé mohou vy­užít funkce vracející maximální a minimální hodnotu vstupu či vnitřní proměnné, funkci analogového filtru, který omezí rozkmit ana­logové hodnoty a funkci průměrné hodnoty ve zvoleném časovém intervalu. Uživatel tudíž může velmi snadno zjistit průměrnou hodnotu sledované proměnné např. během 24 hodin. Funkce astronomických hodin ob­sahuje časy východu a západu slunce po ce­lém světě. Do funkce stačí zadat zeměpisné souřadnice místa, kde se daný systém Logo! nachází, a spínání již probíhá automaticky. Jde o funkci umožňující dosáhnout v mno­ha úlohách a oborech, od stavebnictví až po zemědělství, značných úspor energie.
 

Přehledné programování

 
V nové verzi programovacího softwaru Logo! Soft Comfort lze mnohem snáze a pře­hledněji než dříve vytvářet i složité řídicí pro­gramy. Novinkou je možnost tvořit makra a knihovny s makry. Lze tudíž vytvářet pod­programy s možností snadného opětovného použití částí programu a při jeho výrazně lep­ší přehlednosti. Nová je též funkce umožňu­jící sledovat stavy vstupů a výstupů a přená­šet je do excelové tabulky v PC. Nová verze softwaru Logo! Soft Comfort se vyznačuje také snazším vkládáním komentářů a mož­ností měnit funkční bloky v programu bez ztráty vazeb na ostatní bloky.
 

Kompatibilita s dosavadními moduly Logo!

 
Vzhledem k tomu, že ne všechny úlohy řešené s použitím systému Logo! vyžadují komunikaci, nejsou dosavadní jednot­ky Logo! 0BA6 nahrazeny novou řadou Logo! 0BA7 a jsou nadále dodávány beze změny.
 
Základní jednotky řady Logo! 0BA7 jsou kompatibilní s předchozími verzemi ve všech parametrech vyjma šířky jednotky (v důsledku přítomnosti konektoru RJ45 a slotu pro kartu SD). Šíře jednotek Logo! 0BA7 je 108 mm, předchozí verze 72 mm. Umístění vstupů a vý­stupů a způsob jejich zapojení jsou u základ­ních jednotek dosavadní i nové řady zcela shodné, díky čemuž je možné jednotku vy­měnit způsobem kus za kus. Další důleži­tou skutečností usnadňující použití jednotek nové verze je, že se základními jednotkami řady Logo! 0BA7 lze bez jakýchkoliv ome­zení použít veškeré starší rozšiřující moduly (obr. 2, obr. 4), a to včetně externího disple­je Logo! TD.
 

Shrnutí

 
Logické moduly Logo! 0BA7 přináše­jí uživatelům mnoho převratných novinek, které významně rozšiřují možnosti využi­tí této techniky. Naproti tomu je důležité, že si systém Logo! zachovává své nejdůležitěj­ší přednosti, jimiž jsou snadné programování metodou drag & drop, úplná podpora češtiny, vysoký stupeň modularity a kompa­tibilita s předchozími verzemi. Jednou z no­vinek je schopnost modulů Logo! komuniko­vat s PLC skupiny Simatic S7 a především s operátorskými panely řady Simatic HMI, takže lze s výhodou užívat komfort dotyko­vého displeje, pohodlného zadávání údajů do systému Logo! či zobrazení v podobě sloup­cových grafů. Při propojení základních jed­notek řady Logo! 0BA7 do sítě s použitím standardního ethernetového přepínače vzroste počet použitelných digitálních I/O až na 128, což umožňuje použít cenově výhodný sys­tém Logo! při řešení rozsáhlejších a složitěj­ších úloh než dosud. Nové základní jednotky řady Logo! 0BA7 jsou moderním a spolehli­vým automatizačním prvkem vhodným k po­užití v mnoha nejrůznějších řídicích úlohách menšího rozsahu.
Bc. Ondřej Rakušan,
 
 
Obr. 1. Dosavadní základní jednotka Logo! 0BA6 12/24 RC (vlevo) a nová základní jed­notka s ethernetovým rozhraním Logo! OBA7 230 RCE 7 (vpravo)
Obr. 2. Externí komunikace základních jednotek řady Logo! 0BA7 s možností definovat až 64 digitálních a 32 analogových síťových uzlů I/O na jednu jednotku (r. m. – rozšiřující moduly)
Obr. 3. Základní jednotka Logo! 0BA7 typu 230 RCE s vlože­nou kartou SD
Obr. 4. Základní jednotky řady Logo! 0BA7 jsou kompatibilní s dosavadními rozšiřující­mi moduly řady Logo! (nahoře typ 230 RCE s rozšiřujícím modulem AM2 AO, dole typ 12/24 RCE s modulem AM2 RTD)