Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Siemens na veletrhu Amper 2011 s novinkami

Hlavním motivem účasti společnosti Siemens, s. r. o., na devatenáctém ročníku Mezi­národního veletrhu elektrotechniky a elektroniky Amper, který se uskuteční ve dnech 29. března až 1. dubna 2011 na výstavišti v Brně, bude prezentace konceptu energetic­ké efektivity produktů a systémů značky Siemens určených pro oblast průmyslové infra­struktury a energetiky. Článek upozorňuje především na nejvýznačnější prezentované novinky z oblastí průmyslové automatizační, komunikační a identifikační techniky a pro­vozních přístrojů značky Siemens. Jen letmo zmiňuje ostatní, na inovace rovněž bohaté oblasti nabídky společnosti Siemens. S veškerou nabídkou se bude možné na veletrhu podrobně seznámit v expozici společnosti Siemens v hale P, ve stánku č. 012.
 

Průmyslové automatizační systémy

Naprostou novinkou společnosti Siemens v oblasti průmyslové automatizace je inže­nýrský nástroj Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal), který přináší uživatelům jednotné vývojové prostředí pro veškeré au­tomatizační úlohy řešené při použití produk­tů značky Siemens. Vlastnímu vývoji nástro­je TIA Portal předcházel mnohaletý průzkum potřeb zákazníků po celém světě. Na základě získaných poznatků vznikl produkt, který ve své finální podobě umožní uživatelům efek­tivně projektovat a následně uvádět do pro­vozu automatizační systémy všech katego­rií. Nástroj TIA Portal jako první představu­je společné prostředí pro řešení úloh z oblasti řídicí techniky a decentralizovaných perife­rií a současně také vizualizace, a to jak pří­mo u strojů (ovládací panely), tak i v rám­ci rozsáhlých systémů typu SCADA. V dal­ším kroku budou do nástroje začleněny také pohony řady Sinamics. Podrobněji informu­je o nástroji TIA Portal článek na str. 62-63.

 
Hlavním magnetem v nabídce PLC Simatic řad S7-300/400 a decentrálních periferií je zejména pokračující implementace komuni­kačního protokolu Profinet. Nové proceso­rové jednotky řady PN-CPU s rozhraním pro protokoly Profinet obsahují nový firmware V3.2 Simatic S7-300 a V6.0 Simatic S7-400 s mnoha funkcemi významně přispívajícími k jednoduchosti a transparentnosti nových au­tomatizačních úloh a zvyšujícími produktivi­tu projektantů. Nové produkty umožňují dále optimalizovat hardwarovou strukturu automatizačních systémů a využívat nové možnosti nabízené v oblas­ti např. diagnostiky a ser­visu provozovaného sys­tému.
 
Spolu s novinkami v oboru řídicí techniky budou představeny nové distri­buované periferní jednot­ky (vzdálené I/O) skupiny Simatic ET 200 k zapojení do sítí Profibus i Profinet. Významně byly zdokonale­ny stanice řady ET 200iSP, v nichž lze nyní používat digitální i analogové bez­pečnostní moduly (použi­tí až do SIL 3, popř. PLe), což významně zjednodušu­je a zlevňuje bezpečnostní přístrojové systémy určené do prostředí s nebezpečím výbuchu (obr. 1). Nový na­pájecí modul PM-E RO DC 24V pro stanice ET 200S přináší podporu profilu Pro­fienergy. V odolných modu­lárních stanicích ET 200pro lze nyní použít inovovaný modul IM 154-8 PN/DP CPU, a to i v bezpečnost­ním provedení IM 154-8F PN/DP CPU. Výsled­kem je plnohodnotný PLC s výkonností odpovídají­cí CPU 315-2 PN/DP (F) a se stupněm krytí IP65/67. Představeny budou také nové moduly se šestnácti digitálními vstupy.
 
Jedna ze stěn v expo­zici bude věnována sys­tému pro řízení spojitých technologických procesů Simatic PCS 7 V7.1 SP2, který si za dobu své více než desetileté existence vy­dobyl pevné místo v růz­ných odvětvích průmys­lu. Vystavena bude sestava v úplném redundantním uspořádání s integrovaným systémem nouzového pře­rušení procesu (ESD), redundantní sběrni­cí Profibus DP, periferiemi do standardních prostředí i do prostředí s nebezpečím výbu­chu (zóna 1) a možností zvýšit spolehlivost řídicího systému použitím kruhového zapo­jení sběrnice Profibus PA (obr. 2). Ukázán bude také přístroj Sentron PAC s napojením do systému Simatic PCS 7 s integrovaným softwarem pro řízení spotřeby energie.
 
V oblasti malých řídicích systémů jsou hlavními novinkami nové verze softwa­ru Step 7 Basic V11 a firmwaru V2.0 pro nový řídicí systém Simatic S7-1200, nástupce úspěšné řady PLC Simatic S7-200. Význam­ným zdokonalením je zde rozšíření komuni­kačních možností o profily Profibus Master//Slave a Profinet IO Controller. Jako řídicí jednotka (master) I/O v síti Profinet IO může nyní Simatic S7-1200 ovládat až osm podří­zených zařízení daného typu a jako master v síti Profibus až 32 zařízení typu Profibus slave. Nové jsou také funkce datového zá­znamu a vestavěný webový server. Software Step 7 Basic V11 má mnoho nových funk­cí a instrukcí usnadňujících a zrychlujících tvorbu aplikačních programů. Mimo jiné je k dosavadním programovacím jazykům LD a FBD přidán nový jazyk SCL (Structu­red Control Language). Na veletrhu budou předvedeny všechny nové funkce jednotky Simatic S7-1200 s možností osobně si vy­zkoušet programování v novém prostředí Step 7 Basic V11 (obr. 3).
 
Novinky v oblasti vizualizace jsou ve znamení nástupu nového jednotného vý­vojového prostředí TIA Portal, jehož ne­dílnou součástí je nástroj Simatic WinCC V11 v různých verzích od WinCC Basic pro operátorské panely řady Simatic Basic Panel a WinCC Comfort pro panely Simatic všech řad, přes WinCC Advanced, která ve spojení s WinCC Runtime Advanced navíc podporuje vizualizaci na úrovni strojů s po­užitím PC, až po WinCC Professional, na­bízející další rozsáhlé funkční schopnosti potřebné v systémech typu SCADA. No­vinkou v oblasti hardwaru je řada operá­torských panelů Simatic HMI Comfort Pa­nel, charakteristických velkým výkonem a integrovanými funkčními schopnostmi umožňujícími realizovat i velmi složité vi­zualizační úlohy. Panely nové řady jsou k dispozici s displeji s úhlopříčkou 4", 7", 9" nebo 12" v provedení buď s dotykovým
displejem, nebo s ovládáním pomocí doty­kových kláves. Verze s 15" a 22" displeji se připravují.
 

Komunikace a identifikace v průmyslu

 
Společnost Siemens se dlouhodobě věnu­je také vývoji komponent pro sítě Profibus a pro sítě průmyslového Ethernetu (protokol Profinet). Pro sítě Profibus jsou nově k dispozici moduly OLM G22 a OLM P22, umožňující připojit k jedné optické síti, např. typu redundantního kruhu, dva samostat­né elektrické segmenty. K realizaci jednot­ných flexibilních komunikačních sítí typu průmyslového Ethernetu pro nejširší po­užití, včetně rádiových, nabízí společnost Siemens ethernetové přepínače (switch) sku­piny Scalance X. Hlavními novinkami jsou zde gigabitový, částečně modulární přepínač Scalance X308-2M a zcela modulární pře­pínače řady XR324-12M k instalaci do 19" rámů a dále průmyslové přepínače s ozna­čením PoE, umožňující napájet koncová za­řízení metodou Power-over-Ethernet. Nový komunikační procesor je CP343-1ERPC je určen k přímému připojení jednotek Simatic S7-300 k databázovým systémům Oracle, MySQL, MS SQL nebo DB2 a nový komunikační modul CP 1242-7 přidává do PLC Simatic S7-1200 rozhraní pro sítě GSM/GPRS. Nový software řídicí stani­ce Telecontrol Server Basic může prostřed­nictvím mobilní sítě adresovat až 5 000 řídicích systémů typů Simatic S7-1200 a Simatic S7-200, a to jak za účelem sběru dat a správy na dálku, tak i pro řízení. V oblasti bezdrátových přenosů společnost Siemens staví na standardech GSM/GPRS, IWLAN a WirelessHART.
 
V nabídce identifikačních záznamových a čtecích zařízení pracujících v pásmu UHF jsou novinkami kompaktní stacionární čtečky RFID typu Simatic RF620R (jedna vestavě­ná anténa) a Simatic RF630R (až dvě vnější antény pro vnitřní i venkovní použití) s dosa­hem až 4 m. Obě kompaktní čtečky lze použít ve stísněných prostorách a v tvrdých provoz­ních podmínkách (krytí IP65) a lze je začlenit jak do systému Simatic S7 a do sítí Profinet a Profibus, tak popř. i do sítě Ethernet TCP/IP.
 
Číst čárové a maticové (1D/2D) kódy pomáhá stacionární čtečka Simatic MV420 (obr. 4), primárně určená ke čtení maticových kódů vytvořených přímo na sledovaných ob­jektech (technika DPM), a to i v nepříznivých provozních podmínkách (krytí IP67). Speci­ální funkcí čtečky MV420 je „samospoušť“ (auto trigger), která čtečce umožňuje trvale snímat obrázky maximální rychlostí a součas­ně je vyhodnocovat. Čtecí zařízení tak samo hledá kódy v libovolně dlouhé sekvenci ob­rázků, aniž potřebuje vnější spouštěcí signál (např. ze světelné zábrany).
 

Provozní přístroje

 
Od února letošního roku společnost Siemens prezentuje svou rozsáhlou nabídku provoz­ních přístrojů pro oblast řízení spojitých technologických procesů v novém předvá­děcím voze, který bude návštěvníkům k dis­pozici na stanovišti před pavilonem P po celý veletrh.
 
Novinkou v nabídce provozních chroma­tografů je nová verze osvědčeného přístroje Ultramat 23, určeného pro cílenou na ana­lýzu plynů v bioplynových stanicích s mož­ností použití také k optimalizaci provozu ko­generačních jednotek, plynových motorů či turbín v čističkách odpadních vod. Analyzá­tor typu NDIR měří koncentrace CO2, CH4, O2 a H2S při autokalibraci okolním vzdu­chem (obr. 5).
 
V oboru měření polohy hladiny je nej­významnější novinkou bezkontaktní radar Sitrans LR560 typu FMCW se jmenovitou frekvencí 78 GHz, měřící vzdálenost povr­chu sypkých látek až do 100 m. Novinkami jsou dále bezkontaktní radar Sitrans LR250 s rozhraním Foundation Fieldbus, vibrač­ní vidličky Sitrans LVL200 s elektronikou podle NAMUR, nový náklonový mezní spí­nač Siemens-Milltronics Tilt Switch k de­tekci materiálu v zásobnících nebo na páso­vých dopravnících a cenově výhodná elektronika Siemens-Milltronics BW500/L pro standardní řídicí úlohy s pásovými vaha­mi (obr. 6).
 

Nízkonapěťová spínací technika, regulované pohony, standardní motory, rozvod energie, elektroenergetika

 
V tradičních oblastech elektrotechniky podle nadpisu této kapitoly představí společ­nost Siemens na veletrhu velmi širokou na­bídku osvědčených i inovovaných produk­tů i úplných novinek, jejichž byť jen výčet překračuje možný rozsah článku v časopisu. Dále budou tudíž zmíněny jen některé hlav­ní produkty a trendy, přičemž další informace zájemci získají ve stánku společnosti.
 
V oboru elektrických přístrojů pro nízké napětí budou představeny mož­nosti moderních komunikačních profilů IO-link a Profienergy, především v sou­vislosti s nabídkou spínacích přístrojů mo­dulárního systému Sirius druhé genera­ce, nového elektronického nadproudového relé Sirius 3RB24 IO-link a inovovaných spouštěčů motorů řady Sirius M200D s ve­stavěným rozhraním podporujícím profil Profienergy. Jde o profil umožňující cen­trálně z řídicího systému zařízení vypínat jednotlivé stroje nebo celé výrobní úseky pouze prostřednictvím komunikačního pro­tokolu Profinet, tedy bez nutnosti instalovat jakýkoliv další hardware. V oblasti funkční bezpečnosti jsou novinkami inovace polo­hového spínače Sirius 3SF1324, dvě nové verze spínačů 3SE5, nové bezpečnostní mo­nitorovací relé Sirius 3TK2810-1 a inovo­vaný program Simaris design V 6.0.
 
Pro regulované pohony společnost nabízí nové řídicí jednotky CU240B-2 a CU240E-2 pro frekvenční měniče řady Sinamics G120 a novou řadu třífázových měničů Sinamics G120P s výkony od 0,37 do 90 kW k použi­tí s čerpadly, ventilátory a kompresory. Řada řídicích systémů Simotion D 4x5 je nově roz­šířena o jednotky Simotion D445-2 DP/PN a Simotion D455-2 DP/PN, které odstraňu­jí dosavadní omezení a umožňují řídit z jed­noho řídicího systému současně až 128 os. K řadě servopohonů Sinamics S110 je při­dána nová řídicí jednotka CU305PN, což je cenově výhodný servoměnič s rozhraním Profinet. V oblasti pohonů velkých výkonů jsou novinkou měniče Sinamics G150 Clean Power o výkonu až 2 700 kW s kompakt­ním filtrem velmi účinně omezujícím zpětný vliv měniče na rozvodnou síť a nový přístroj Sinamics DC master.
 
V oboru standardních motorů jsou s ohle­dem na změny v evropské legislativě nabíze­ny a budou dále podporovány nové řady mo­torů 1LA9 a 1LG6, které nahradí současné řady motorů 1LA7 a 1LG4.
 
Pro oblast rozvodu energie bude před­staven vzorek rozváděčů systému Sivacon, což je modulární stavebnicový systém typově zkoušených rozváděčů s možným oddě­lením jejich vnitřních prostor (tzv. separací) až do třídy 4b připravený k použití s celým sortimentem elektrických přístrojů značky Siemens. Současně budou nabídnuty veškeré přípojnicové systémy řady Sivacon pro prou­dy až 6 300 A.
 
V oblasti energetiky společnost Siemens na veletrhu představí úplnou nabídku pro­duktů a služeb pro obory výroby, přeno­su a rozvodu elektrické energie se zamě­řením především na systémy Smart Grids a novinky v oblasti primární techniky roz­vodu energie.
(Siemens, s. r. o.)
 
Obr. 1. Sestava stanice ET 200iSP se standard­ními i bezpečnostními moduly a redundant­ním napájením a připojením ke komunikační sběrnici
Obr. 2. Sestava systému Simatic PCS 7 s úplnou redudancí
Obr. 3. Vývojové prostředí Software Step7 Basic
Obr. 4. Odolná čtečka čárových a maticových kódů Simatic MV420
Obr. 5. Modernizovaný analyzátor Ultramat 23 měří koncentrace CO2, CH4, O2a H2S
Obr. 6. Integrátor Siemens-Milltronics BW500/L pro pásové váhy
Obr. 7. Spouštěč motoru Sirius M200D Profinet s profilem Profienergy měří odebíraný proud a spoří energii během plánovaných i neplánovaných přestávek