Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Siemens: na cestě k budoucnosti průmyslové výroby

Tiskovou konferenci před veletrhem Hannover Messe uspořádala také společnost Siemens, a to 18. února 2014 v Norimberku. Zatímco na předveletržní konferenci pořa­datele veletrhu, společnosti Deutsche Messe (viz předchozí článek), bylo několik novi­nářů z Česka, v Norimberku jsem byl sám. Ale bylo dobře tam být. Nejen proto, abych si vyslechl plenární přednášky – ty jsem mohl sledovat z domova po internetu –, ale také pro zajímavé diskuse s experty, jimž bylo věnováno pozdní odpoledne, i pro možnost setkání s odborníky z firmy, která je bezpochyby jednou z těch, jež určují vývoj automa­tizační techniky v Evropě.

 

Průmyslová automatizace

Na tiskové konferenci promluvil Anton S. Huber, výkonný ředitel divize Siemens Industry Automation. „Pokračující digitali­zace, rostoucí možnosti komunikace a kon­vergence reálného a virtuálního výrobního prostředí jsou rozhodující hybatelé rozvo­je průmyslové výroby,“ řekl Huber a dodal: „Podniky se stále více přiklánějí k inovativ­ním a integrovaným technologickým systé­mům ve snaze posílit svou pozici v konku­renčním prostředí.“
 
V této souvislosti zmínil prostředí Digital Enterprise Platform, které představuje spo­lečnou základnu pro systémy PLM, inženýr­ské vývojové a konstrukční systémy a systé­my průmyslové automatizace. Kromě nových produktů pro IDS – Integrated Drive Systems a TIA – Totally Integrated Automation před­staví společnost Siemens také novou koncep­ci Data-Driven Services, tedy služeb řízených daty. Dodavatele průmyslového zařízení jistě bude zajímat také nový vývoj koncepce TIP – Totally Integrated Power, systému pro efek­tivní, spolehlivou a bezpečnou distribuci ener­gie v průmyslových závodech a řízení spo­třeby výrobních zařízení a celého podniku.
 
O nich blíže hovořili další řečníci, Anton Huber je zmínil jen v souvislosti s představe­ním koncepce celého stánku. Stánek společ­nosti Siemens v hale 9 nebude možné přehléd­nout: jeho plocha letos bude 3 500 m2. Také v návrhu stánku, jehož heslem bude „děláme věci správně“, se odrazí koncepce moderní in­tegrované výroby: celý cyklus vývoje a výro­by produktů zde bude reprezentován pěti sek­cemi: Design, Planning, Engineering, Exe­cution a Services (obr. 1). Každá sekce bude představovat vlastní novinky a řešení. Součástí stánku bude také Future Forum, přednáškový prostor s velkoplošnou obrazovkou (v zadní části stánku na obr. 1), kde budou prezentová­ny výsledky vývoje a inovací ve všech oblas­tech, v nichž společnost Siemens působí, a kde přednášející poskytnou návštěvníkům výhled do budoucnosti průmyslové výroby.
 
Když A. Huber hovořil o koncepci stánku, vyzdvihl zvláště proces konvergence reálného a virtuálního prostředí. Integrací fází vývoje a výroby produktu lze podle A. Hubera zkrá­tit dobu uvedení nového výrobku na trh o až 50 %. Dosud se hovořilo především o pro­duktivitě výroby, ale nyní je stále větší důraz kladen i na produktivitu inženýrské práce. Jde především o to, aby inženýři, konstrukté­ři i provozní technici byli zbaveni rutinní prá­ce. K tomu přispívá např. TIA Portal. Nová verze tohoto portálu s pořadovým číslem 13 přináší mnoho novinek v oblastech diagnosti­ky, ochrany know-how a synchronizace prací v týmu. Do standardního pracovního prostře­dí byly integrovány inženýrské nástroje jako SCADA Simatic WinCC V13 a nové pohony, např. měniče Sinamics G110M.
 

Technika pohonů

Na loňském veletrhu Hannover Messe byla poprvé představena koncepce IDS – In­tegrated Drive Systems. O ní a o jejím vývo­ji na tiskové konferenci hovořil výkonný ře­ditel divize Drive Technologies Ralf-Michael Franke. Cílem IDS je maximálně zjednodušit návrh pohonů, a to s využitím nástrojů TIA Portal, urychlit nastavení a uvedení poho­nů do provozu, zvýšit jejich efektivitu a sní­žit náklady na údržbu. Koncepce IDS pomá­há konstruktérům správně navrhnout výkon a velikost jednotlivých součástí pohonu, opti­malizovat jejich provoz a začlenit pohony do řídicího systému stroje nebo výrobní linky.
 

Služby zákazníkům

„Rostoucí složitost technologií a proniká­ní informační techniky do výrobních řídicích a komunikačních systémů s sebou nese to, že vzrůstá poptávka po službách vycházejících z analýzy výrobních dat,“ uvedl Dirk Hoke, výkonný ředitel divize Customer Services. „Rozšiřujeme svou nabídku tímto směrem, zvláště v oblasti systémů pro dálkový servis a služeb s využitím cloudu,“ dodal. Příkla­dem může být Drive Train Condition Mo­nitoring, nabídka servisních služeb společ­nosti Siemens určená pro drážní dopravu. Služba zahrnuje podle požadavků zákazníka mobilní analýzu stavu jednotlivých kompo­nent, např. trakčních motorů a převodovek, poskytovanou jednorázově podle potřeby, nebo i nepřetržitý dohled nad celým systé­mem pohonu vlaku.
 
Zajímavou novinkou určenou pro obecné použití v průmyslu jsou zvláště Data-Driven Services, služby řízené daty. Servisní organi­zace na základě smlouvy se zákazníkem kon­tinuálně sbírá vybraná výrobní data a zpra­covává je, aby potom mohla svému kliento­vi poskytnout služby jako Energy Analytics (analýzu distribuce a spotřeby, popř. i výroby energie) nebo Asset Analytics Services, která klientovi pomáhá zajistit spolehlivost výrob­ních zařízení a optimalizovat jejich provoz.
 
Další oblastí, na niž se Siemens v poslední době zvláště zaměřuje, je Industrial Security Services. Ochrana před kybernetickými útoky nespočívá jen v instalaci odolného hardwaru a softwaru, ale v celkovém přístupu k řídicím a informačním systémům. V rámci této služ­by Siemens svým zákazníkům poskytuje po­třebná doporučení a školení.
 

Výrobky nízkého a vysokého napětí

Výrobní linky jsou stále složitější a jednot­livé komponenty provázanější. Rostoucí slo­žitost výrobních linek klade nové požadavky i na distribuci elektřiny. Velký důraz je kladen na spolehlivost i bezpečnost. To, že obsluha je při běžné činnosti stroje chráněna před úra­zem elektrickým proudem, je naprosto samo­zřejmé. Stejně ale musí být chráněni i servisní pracovníci při údržbě. Mnoho výrobních pro­cesů je velmi citlivých na kvalitu napájení: již několikasekundový výpadek může vést k vel­kým ztrátám. Adekvátní ochrana distribuční sítě v průmyslových závodech je proto napro­stou nutností. V podání společnosti Siemens je součástí koncepce TIP – Totally Integra­ted Power, o níž hovořil výkonný ředitel divi­ze Low and Medium Voltage Ralf Christian. TIP ovšem dokáže více než jen chránit před úrazem, přepětím nebo výpadkem napájení. Umožňuje také propojit distribuční síť výrob­ních zařízení s distribuční sítí budovy a celý systém optimalizovat jako celek.
 

Kam pro další informace

Odkazy na záznamy vystoupení jednot­livých řečníků zájemci najdou v elektronic­ké verzi tohoto článku (v němčině s anglic­kým překladem). Seznam nových produktů bude zveřejněn na www.automa.cz v článku Co uvidíte na veletrhu Hannover Messe (člá­nek bude publikován 24. března a postupně bude doplňován). Nejlépe je ovšem zajet se do Hannoveru podívat osobně a nevynechat stánek firmy Siemens v hale 9, č. D35.
Petr Bartošík
 

Obr. 1. Návrh stánku společnosti Siemens na veletrhu Hannover Messe