Aktuální vydání

celé číslo

08

2022

MSV 2022

Projektování, konstruování a programování automatizačních a řídicích systémů

celé číslo

Siemens je součástí českého průmyslu již 120 let

Siemens, jedna z největších elektrotech­nických společností v České republice, slaví tento rok 120 let od otevření svého zastou­pení v českých zemích. Celá skupina Sie­mens, do které patří i devět výrobních závodů, zde zaměstnává více než deset tisíc lidí. V obchodním roce 2008/2009 vykázala obrat 30 miliard korun. S objemem exportu 16,5 miliardy korun se Siemens řadí mezi největší exportéry. Od svého návratu na čes­ký trh v roce 1990 v Česku investoval přes dvacet miliard korun.
 
„Stodvacetiletá historie z nás dělá nedíl­nou součást českého průmyslu. Naše tra­dice a úspěchy v České republice jsou pro nás závazkem do budoucnosti,“ řekl Eduard Palíšek, generální ředitel skupiny Siemens v České republice, a dodal: „Snažíme se být i společensky odpovědnou firmou. Podporu­jeme české školství a poskytujeme finanční prostředky českým charitativním organiza­cím. Svými technologiemi přispíváme k pro­speritě této země a ke zvyšování kvality ži­vota s ohledem na trvale udržitelný rozvoj a životní prostředí.“
 
První zastoupení Siemens bylo otevře­no v Praze a Brně na podzim roku 1890. Již před tím Siemens v roce 1881 dokončil osvět­lení v Roustonově libeňské strojírně a v roce 1885 rozsvítil Stavovské divadlo. Na přelo­mu století postavil mnoho městských elektrá­ren a v několika městech zprovoznil veřejné osvětlení. V Praze, Liberci a Olomouci vybu­doval tramvajový provoz a v Ostravě elektri­fikoval parní dráhu.
 
Za první republiky Siemens dodával tech­niku a elektrické vybavení pro kolejovou do­pravu, výrobní podniky a elektrárny, insta­loval elektrické osvětlení a dodával domá­cí spotřebiče. V roce 1919 napojil Prahu na evropskou telegrafní síť. Ve svých závodech v Čechách a na Moravě vyráběl slaboproudá zařízení (telefony, telefonní ústředny, lékařské přístroje, hradlová zařízení pro dráhy, měřicí přístroje, elektrické nářadí a spotřebiče pro domácnost) i silnoproudá zařízení (pro elek­trárny, průmyslové závody, doly, hutě, elek­trické dráhy, elektromotory a elektroměry). Ve třicátých letech minulého století zaměst­nával ve výrobě téměř 2 000 lidí.
 
V roce 1945 bylo zastoupení firmy včetně výrobních závodů znárodněno.
 
V roce 1971 Siemens otevřel technicko-poradenskou kancelář a obnovil dodávky moderní techniky. Do bývalého Českosloven­ska se Siemens vrátil v prosinci 1990, rych­le se rozrostl ve skupinu sdružující několik obchodních firem a výrobních závodů a po­dílel se na budování moderní infrastruktury v zemi: na digitalizaci telefonní sítě, budo­vání mobilních telekomunikací, moderniza­ci výrobních podniků, energetiky, dopravní infrastruktury a na modernizaci technického vybavení českého zdravotnictví.
 
Dnes své produkty a služby dodává zá­kazníkům ze soukromého i státního sektoru v oblasti energetiky, zdravotnictví, průmys­lové a veřejné infrastruktury a informačních systémů.
 
Siemens se dělí do tří sektorů – průmysl, energetika a zdravotnictví. Do sektoru průmy­sl patří motory a pohony, automatizace prů­myslových procesů, technologie budov, do­prava a osvětlení. Do sektoru energetika spa­dají technické prostředky pro výrobu, přenos a distribuci energie. Sektor zdravotnictví za­hrnuje produkty a služby v oblastech zobra­zovací i laboratorní diagnostiky, léčebných metod a IT řešení pro zefektivnění procesů ve zdravotnických zařízeních. Vedle těchto tří sektorů stojí společnost zajišťující vývoj a implementaci informačních systémů a sys­témovou integraci. Mimo skupinu je také vy­členěna společnost, ve které Siemens společ­ně s firmou Bosch vyrábí domácí spotřebiče.
 
Vedle obchodních aktivit působí Siemens v České republice i ve výrobní sféře. Nejvý­znamnějšími závody Siemens v České repub­lice jsou podniky na výrobu nízkonapěťových elektromotorů v Mohelnici, Frenštátě pod Radhoštěm a Drásově, brněnský závod na vý­robu průmyslových parních turbín či trutnov­ský závod na výrobu průmyslové nízkonapě­ťové techniky. Do skupiny patří i závod na vý­robu osvětlovací techniky Osram v Bruntále a letohradský podnik OEZ, výrobce jisticích přístrojů a zařízení nízkého napětí.

(Siemens)