Setkání uživatelů techniky B&R 2012: Perfection in Automation

Již patnácté výroční setkání uživatelů produktů mateřské firmy Bernecker & Rainer (B&R) uspořádala společnost B+R automatizace, spol. s r. o., v hotelu Sport-V-Hotel v Hrotovicích ve dnech 17. až 18. května 2012. Setkání bylo svou náplní tradičně určeno jak pro techniky, tak i pro manažery se zájmem o nejnovější produkty firmy B&R a trendy v oboru automatizace. Jako posluchači se setkání zúčast­nilo 56 pracovníků z inženýrských firem a vývojových útvarů z celkem 30 zákaznických firem společnosti B&R z České republiky i ze Slovenska, zástupci dvou odborných časopisů a jeden středoškolský a jeden vysokoškolský pedagog. Vedle členů týmu pořadatele na setkání aktivně vystoupili také představitelé firem Eplan a Insys.

Informace o technice a jejím využití v průmyslové praxi

Hlavními tématy letošního setkání byly oblasti moderního vývoje softwaru, sledování stavu strojů a technologických procesů, řízení údržby zařízení, sledování spotřeby energie a mobilní automatizace. Na programu setkání bylo celkem 21 odborných plenárních přednášek spolu se souběžnou ukázkou produktů včetně „živých“ ukázek jejich činnosti.

Informacím o produktech a systémech značky B&R a činnosti firmy byly věnovány přednášky Efficient Automation (systém X20: měření vibrací, nová CPU, redundance), Energy Efficiency (úspory energie), APROL – řízení procesů, EnMon (sledování spotřeby energie), Generic Motion Control (novinky v řízení strojů CNC a robotů), Budoucnost mechatroniky (současné projektování v prostředích Automation Studio a Eplan8), Smart Engineering (moderní projektování softwaru v automatizaci) a Automation Studio 4 (technika smart engineering v praxi), B&R Automation Training, Technika B&R ve světě, Mobile Automation (automatizace strojů na kolech a pásech), Advanced Panel Solutions (nabídka ovládacích panelů a PC), SDM System Diagnostic Manager (správa CPU bez Automation Studio), Smart Safe Reaction (špičková integrovaná funkční bezpečnost).

V samostatných přednáškách představily svou nabídku pro automatizaci firmy Eplan (software Eplan Electric PS pro projektování elektrických rozvodů použitelný v kombinaci s vývojovým prostředím B&R Automation Studio) a Insys (správa zařízení na dálku prostřednictvím VPN na internetu a GSM).

O využití automatizační techniky B&R v praxi v ČR a SR ve svých přednáškách referovali představitelé zákaznických firem ALVA Strakonice, spol. s r. o. (přednáška Malé vodní elektrárny), Anasoft APR, spol. s r. o. (Systém pro řízení výroby), Robert Bosch, spol. s r. o. – České Budějovice (Testery ve výrobě automobilů), Sumo s. r. o. (Bioplynové stanice) a URAP-Automatizácia, s. r. o., Žilina/Ekol a. s., Brno (Řízení turbín).

Perspektivy oboru automatizace

Vedle samotných informací o technických parametrech produktů byl na setkání kladen zvýšený důraz na širší kontexty, v jakých jsou produkty značky B&R uváděny na trh, a na trendy, které firma úspěšně sleduje a v mnoha případech i určuje, např. v oboru mobilní automatizace. Nejdále v tomto ohledu postoupil Jan Ohřál, jednatel společnosti B+R automatizace, který ve své poutavé přednášce Perspektivy automatizace stručně a přístupně naznačil problémy oboru automatizace od současných po vzdálenější budoucnost i způsob, jak jim čelit. Hlavní teze jeho vystoupení zde uvádíme.

Podle dostupných poznatků automatizace jako metoda využívající řídicí systémy (např. regulátory, počítače, snímače, akční členy apod.) k řízení dějů prozatím neumožňuje z daného procesu úplně vyřadit člověka (a je otázkou, zda to vůbec kdy bude možné). Nicméně umožnila velmi výrazně omezit potřebu přímé účasti člověka při vykonávání mnoha činností zejména v průmyslu a zajistila současné Evropě vedoucí roli v oboru výrobních postupů založených na strojírenství a automatizaci. Hlavními průmyslovými obory přinášejícími prosperitu Evropě jsou high-tech strojírenská výroba (především v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Itálii a částečně v ČR) a odvětví se spojitou výrobou (Skandinávie, Velká Británie, země Beneluxu, Francie). Automatizace je nedílnou součástí evropského know-how a produkty jsou do Ruska a Asie exportovány převážně prostřednictvím zemí EU.

Pokles ekonomické výkonnosti v posledních dvou až třech letech nevnesl do uvedeného modelu podnikání žádnou významnější změnu. Při dlouhodobějším výhledu pěti, deseti a více let jsou ovšem na obzoru skutečnosti, které dosavadní postavení evropských výrobců jako technické špičky ohrožují a vyžadují od průmyslových klastrů přehodnocení jejich způsobu výroby i podnikání obecně. Jde zejména o:

–   akutní nedostatek technických inženýrů, a tudíž rostoucí důraz na ekonomiku vývoje aplikačních programů,

–   vyrovnávání globální úrovně automatizace, která postupně ztratí svůj strategický význam; současná evropská konkurenční výhoda se bude zmenšovat,

–   sbližování úrovně mezd a produktivity, čímž se produkce v rozvojových ekonomikách adaptuje na evropské standardy,

–   posun spotřebitelské poptávky, růst dopravních nákladů, zkracování time-to-market, požadavky na individualizaci produktů,

–   výrobní lokality více regionálně rozložené, blízko spotřebě.

Čelit uvedeným hrozbám musí dodavatelé automatizační techniky a její uživatelé společně, a to neustálým vyvažováním technických parametrů automatizačního systému (výkonnost počítačů na bázi PC a CPU, decentralizované I/O, hustota zástavby, rychlost a otevřenost komunikačních kanálů, modularita, deterministický multitasking, autotuning, jednoduchost programování atd.) s požadavky zákazníka formulovanými v jeho jazyce (snadná integrace, uvedení do chodu, diagnostika a údržba, funkční bezpečnost, spolehlivost, TCO, spotřeba energií, ergonomie, snadná obsluha atd.).

V uvedeném „závodě o budoucnost“ mají dodavatelé automatizační techniky na své straně neustávající technický rozvoj přinášející růst výkonnosti výpočetních systémů, a tím čím dál výkonnější a flexibilnější hardware a kvalitní systémový software. Naproti tomu ale existují, jak již bylo zmíněno, jen omezené kapacity k tvorbě stále většího objemu aplikačního softwaru – zde je třeba neprodleně přejít na zcela nové principy „výroby“ vyznačující se řádově větší produktivitou programátorské práce.

Uživatelé automatizační techniky pak musí v zájmu zachování své konkurenceschopnosti přispět tím, že s dostatečným rozhledem zvolí či upraví model svého podnikání při pečlivém uvážení role, kterou v něm bude hrát moderní a flexibilní automatizace.

(sk)