Aktuální vydání

celé číslo

11

2021

Monitorování stavu zařízení, diagnostika, řízení údržby

Snímače a systémy řízení polohy a pohybu (motion control)

celé číslo

Semináře a workshopy Matlab a Comsol Multiphysics v prvním pololetí 2011

Společnost Humusoft s. r. o. připravila na první polovinu roku 2011 sérii devíti se­minářů a deseti workshopů zaměřených na problematiku simulací, modelování, technic­kých výpočtů, zpracování signálů a návrhu řídicích systémů s využitím programových nástrojů Matlab a Comsol Multiphysics. Jed­notlivé akce se budou lišit náplní. Semináře se uskuteční v různých městech v České re­publice a na Slovensku, workshopy výhrad­ně v Praze. Cílem akcí je seznámit zájem­ce s uvedenými nástroji a jejich možnostmi a oblastmi využití. Semináře i workshopy se uskuteční vždy jako půldenní, v dopoledních hodinách, a účast na nich je zdar­ma. Detailní informace o jednotlivých ak­cích jsou k dispozici na www.humusoft.cz/kalendar. Odkazy na akce budou postupně uveřejňovány také v rubrice Kalednář akcí v tomto časopise.
Dále společnost Humusoft nabízí na www.humusoft.cz/wwwseminare archivo­vané webové semináře v českém a sloven­ském jazyce na různá témata z prostředí Matlabu a Simulinku.

(pb)